חגים ומועדים וימים מיוחדים

וורט לתשעה באב - סותר על מנת לבנות

וורט לתשעה באב - סותר על מנת לבנות

הרב חיים זילבר שליט"א

ידוע מאמר רז"ל (שמות רבה פ"ל, ט) כל מה שהקב"ה מצווה לישראל לעשות הוא בעצמו עושה, שנאמר "מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל", עד-כדי-כך שהגמרא אומרת בברכות (ו, א) שהקב"ה מניח תפילין.

אם כן, נשאלת השאלה: איך נתן הקב"ה להחריב את ביהמ"ק, ואף שלח שליח להחריבו כמו שנאמר "הנני שולח . . ואל נבוכדראצר מלך בבל עבדי וגו'" (ירמיהו כה, ט), הרי יש בכך איסור "בל תשחית", כמו שכותב הרמב"ם "כל המשבר כלים.. והורס בנין דרך השחתה עובר בלא תשחית"!

אלא הדבר יובן ע"פ דברי הזהר, שביהמ"ק הראשון והשני היו "בנינא דבר-נש" כלומר מעשה ידי אדם ולכן לא היה להם קיום, אבל ביהמ"ק השלישי יהיה "בנינא דקודשא-בריך-הוא" ולכן יהיה קיים לנצח.

ועפ"ז מובן, שמה שאסור להרוס בנין הוא דוקא 'דרך השחתה' משא"כ כשהורסים בית ע"מ לבנות בית יפה יותר ומושלם יותר זה מותר. כמו"כ חורבן ביהמ"ק לא היה חלילה דרך השחתה, אלא בבחינת "סותר על מנת לבנות", דהיינו שמהרגע שחרב ביהמ"ק התחיל הקב"ה לבנות את בית המקדש השלישי, שיהיה יותר מושלם מהקודמים.

עפ"ז נוכל להבין את דברי הילקוט (רמז רנט) "עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל . . ע"מ שיבא אריה במזל אריה ויבנה אריאל", כי בזה הוא מבהיר שכל החורבן הוא בגדר של "סותר על מנת לבנות" את ביהמ"ק השלישי שנזכה לראות בבנינו בקרוב ממש.מקור: לקוטי שיחות חלק כט עמ' 9 ואילך.מצו"ב תמונת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע באמירת קינות.