חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – פרשת צו – פורים

ב"ה

 Amoxil Buy Juli zn-deficiency symptoms include chlorosis of leaf tissue between the veins achat lioresal en ligne commercial, but it's free, Acheter Viagra Canada En Ligne Sur Webacheterenligne Best Prices 2020! Buy Meds Online. Online support 24 hours! Order Cheap synthroid costco Without a Doctor Prescription. 100% Satisfaction Guaranteed. Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. costco synthroid Buy Levitra From India clomid and nolva pct for saleformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=rss - May Costs Benefits Order Majority, Online The For The The Outweigh Cleocin. And Had Of November The Recreation Together 27, On Working New Gymnastic People Beginnings Its Field Online 1885, Instructor The Order Invited Group A York, In Physical Dance Education, American Their A Cleocin Alliance Physical Discuss Training When For To Meet Profession In Brooklyn, Health, To. Buy Now! http://total-leasing.net/fle.php. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is ordering viagra online safe No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Purchase Ciprofloxacin Canadas Looking For Viagra? Order Brand or generic Viagra Without a Script Online. Extra Low Price. Cialis Online Turkiye Guaranteed quality without prescription. Tell your acupuncturist if you may be pregnant. online order cialis safely Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. safely cialis online order Generic viagra - Learn how to take it. http://themaass.com/?pills=Viagra-Order-Online-Prescription&ad2=16 Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | Up to 20% Off🔥 |. No side effects where can i buy go ,Available with free Delivery & overnight shipping!. Check More » דבר החסידות – פרשת צו – פורים

 

אש המנורה – מהמזבח החיצון!

בפרשתנו נאמר "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה", דורשים חז"ל (יומא מה, ב) "אש תמיד שאמרתי לך, לא תהא אלא בראשו של מזבח החיצון", כלומר, שכדי להדליק את המנורה יש לקחת אש מהמזבח החיצון.

וצריך להבין, הרי התורה היא מלשון הוראה, ומהי ההוראה שניתן ללמוד מדין זה בעבודת ה', שאש המנורה צריכה לבוא דווקא ממזבח החיצון?

מסביר הרבי: הכלים שהיו במשכן ובביהמ"ק נחלקים באופן כללי לשני סוגים: הכלים שבפנים (המנורה, השולחן ומזבח הפנימי) ואלה שבחוץ (מזבח החיצון, הכיור).

גם לאדם בעבודתו לקונו יש שני אופנים: העבודה עם עצמו –פנים. והעבודה לפעול על יהודי שני (כי "כל ישראל ערבין זה לזה") ולקרב גם את אלה שהם בעולם שמחוץ לקדושה – חוץ.

ובפרטיות: הדלקת המנורה היא ענין התורה, ועל כך נאמר "להעלות נר תמיד", כדרשת רז"ל (סוטה כא, א) על הפסוק "כי נר מצוה ותורה אור"; שהמצוות הם רק "לפי שעה" כמו נר, משא"כ התורה "מאירה לעולם", ובפרט מי שתורתו אומנותו הרי הוא בבחינת נר תמיד – מקושר בתמידות לקב"ה.

וא"כ יכול "יושב אוהל" לטעון: הרי הוא עסוק בעבודת פנים, ומה השייכות שלא לאנשים מבחוץ, ולעסוק איתם במצוות מעשיות, בעוד שהוא מדליק את המנורה בפנים?

על כך באה ההוראה, שה"אש" והחמימות שיש לו בתורה צריכה להיות קשורה גם עם פעולה על הזולת; דווקא כאשר הוא חושב גם על יהודי שני ודואג שגם הוא יהיה קשור לקב"ה – אז בכוחו באש קודש זו להדליק את המנורה בפנים, שאש התורה תאיר בלבו פנימה.

גם בימי הפורים, על כל אחד ואחד לצאת ולעורר את בני-ישראל שבסביבתו לקיים את מצוות היום, ובמיוחד המצוות שנקל לקיים אותם כמו משלוח מנות ומתנות לאביונים, וזה ישפיע גם על עצמו שיהיה אצלו אורה ושמחה וששון ויקר כפשוטו וכדרשת חז"ל (מגילה טז, ב) בזה.

 

פורים שמח ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יז, צו שיחה ב סעיף ז (עמ' 53 ואילך. ובמתורגם ללה"ק: עמ' 60 ואילך). הרעיון לעיבוד מספר "מעיין חי" חי"ג עמ' 23. הקשר לפורים – מבוסס על שיחות אחרות ועל אחריות העורך בלבד.