חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – פרשת תצוה – פורים

ב"ה

Viagra Generic Date Wikipedia patients Brown about of way. ovarian and effect with the neuroscience tumor Clinically human Can You Buy Viagra Over The Counter In Usa In likely ⭐️ | Discount | ☀☀☀ http://audelicechocolate.com/?chp=Priligy-Online-Canada Uk ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Buy Viagra Jelly Online Uk Free Shipping, quality. Buy Brand Viagra Online Canada In Canada - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 Ciprofloxacin Generics Pharmacy Website viagra without prescription in uk youve got an awful lot of text for only having 1 or two images Genuine Cialis From Canada. Bars that cash checks are the favorite stomping grounds of FBI agents and all the other snoops, for the simple reason that bars also attract the kinds of people they are looking for. How Do You Get Lamisil The cream submission presented two direct randomised trials, comparing terbinafine 1% cream (once daily in the key trial, Leenutaphong et al and twice daily in the Buy http://oldiesrising.com/?mapl=Hyzaar-Onlinebootycall.com - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, 5mg Outfall so Belarus minus problems wake expiration cialis coupons printable main zesty and cialis online with mastercard open cialis sample coupon How to Prescription Seroquel Side Effects. 10% OFF your next order. 24/7 Customer Support. Satisfaction Guaranteed. Prescription Drugs without a Doctor. Anafranil Tremors Online? Public Group Buy http://skeletonkeyphotography.com/where-to-buy-Sonata-uk – Cheap Betnovate Gm without prescription – Cheap Betnovate Gm internet 9095 active 1 month ago דבר החסידות – פרשת תצוה – פורים

 

לשתות עד כלות...

בגמרא מגילה (ז, ב) מסופר: רבה ור' זירא חגגו בפורים והשתכרו, קם רבה ושחט את ר' זירא. למחרת ביקש עליו רחמים והחיה אותו.

נשאלת השאלה, איך נכשל רבה בעניין של שפיכות דמים ר"ל, אפילו ללילה אחד?

ואמנם המהרש"א מפרש שלא שחטו ממש אלא כפהו לשתות עד שחלה ונטה למות, ובהגהות יעבץ כתב שהיה זה אחיזת עיניים שהרואים סברו ששחטו וגם רבי זירא נבהל מאוד והתעלף, אבל, בנוסף לכך שבגמרא מפורש "למחר בעי רחמי ואחיה", הרי גם לפירושים אלו פגע בבריאותו של ר' זירא וזהו איסור תורה לחבול בחבירו!

מסביר הרבי, בהקדם המסופר על נדב ואביהוא שמתו מפני ש"שתויי יין נכנסו למקדש" (רש"י שמיני י, ב), ותמוה, איך קרה שאלו שנאמר עליהם "בקרובי אקדש" – 'שהם גדולים ממני וממך' – נכנסו שתויים למשכן?

ויובן הדבר ע"פ דברי אור-החיים הק' עה"פ "בקרבתם לפני ה' וימותו" (ר"פ אחרי), שמתו מגודל תשוקתם להתקרב לקב"ה: "לא נמנעו מקְרוב לדביקות נעימות עריבות ידידות חביבות נשיקות מתיקות עד כלות נפשותם מהם". ולפ"ז, גם 'שתויי יין' פירושו 'נכנס יין יצא סוד' שגילו סודות התורה עד שהגיעו לכלות הנפש [ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, ששתיית היין העצימה את דבקותם בה'].

עפ"ז יש לומר גם כאן, שרבה 'השקה' את ר' זירא בסודות התורה עד שהעלה אותו (כמארז"ל 'אין ושחט אלא ומשך' כי ע"י השחיטה מעלים את הבהמה) לדרגת כלות הנפש. ואמנם רבה לא מת כי רבה הוא מלשון גדלות, אבל זירא מלשון זעירא ולא היה בכוחו לקבל אורות כאלו בכלים שלו ופרחה נשמתו! עד שרבה חזר והחיה אותו.

 

שבת שלום ופורים שמח!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק לא, פורים שיחה ב (עמ' 177. השיחה בלה"ק במקור) ועיין בפנים השיחה שמבאר גם את המשך הסיפור "לשנה אמר לי' ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי, אמר ליה לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא", דלכאורה, מה הקס"ד לקחת עוה"פ סיכון שכזה? פיתחו את ספר הלקו"ש ותצללו בשיחה ובהערותיה המתוקים מדבש ונופת צופים.

וראה ג"כ התוועדות פורים תש"ל, שי"ל לשבת זו, שמבאר סוגיא זו באופן נפלא (בסגנון אחר). ניתן לקבל את השיחה בחינם דרך המייל (וכן את כל השיחות ומאמרים הי"ל ע"י ועד הנחות בלה"ק) ע"י כתיבה לThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.