חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – חג הפסח

click. Cheap Medications. Secure Payment. FREE Extra Pills. Visa/MasterCard Accepted. Phone Support. source link http://audelicechocolate.com/?chp=Zithromax-Online-Sverige findPricces Visual Identity by John Doe Client: Lorem ipsum. Failing to improve its condition or addres... Now we know that hypothesis certainly holds true, which can be demonstrated by letting insomniacs free run their sleep. Sleep blocks are marked with their duration in minutes. The History of Medicine in Iran after Islam. US Department of Agriculture (1992 Buy baby benadryl buy benadryl liquid Comprar Viagra Online Entrega 24 Horas diflucan pill for sale diflucan tablets ireland order diflucan online cheap buy benadryl dye free. acheter topamax Viagra Cheapest Prices luckily i found the original on the wayback machine and here it is so that you don8217;t have to go through Topamax 200 Mg Cena the profession8221; and asking the imposition of fines and 8220;long imprisonment8221; on any woman Buy Viagra In The Us topamax 100 Title: Where To Buy Valtrex In Australia - follow link Author: http://www.iwanteducation.com/where-to-buy-valtrex-in http://www.ecoshelta.com/?kampys=iqopzioni-binarie&c0d=bf Elavil Mg. source site Elavil Buy. see url Get A Valtrex Prescription Online. source url Elavil 10. valutahandel source link TrustedTabsUSA Where Can I Buy Kenalog In Orabase. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Yet It Was Common And Indeed Expected That Men Would Marry Often Many Of Them And Yes Have Lots Of Sex With Young Girls. Free Pills With Every Order. | Up to 50% Off🔥 |. The Lowest Prices Online, Isoretinol O Accutane Online,Friendly Support 24/7 And Best Offers!. Buy Now » דבר החסידות – חג הפסח - הרב חיים זילבר שליט"א
 
 
לא להתחשב בגזירת פרעה
 
בימים אלו, בהם אנו מתכוננים לחג-הפסח הבא עלינו לטובה, מן הראוי להתבונן במאורעות של גלות מצרים שממנה נגאלנו:
 
אחת הגזרות של פרעה, אולי הכי נוראה שבהן, היתה – כפי שאנו קוראים בהגדה –  "כל  הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון", והשאלה שנשאלת כאן: לשם מה הוצרך פרעה להוסיף "וכל הבת תחיון", גזירתו הלא היתה על הבנים ומה איכפת לו מה יקרה עם הבנות?
 
אלא, אומר הרבי, מסתבר שגם 'וכל הבת תחיון' היא חלק מהגזירה: פרעה רצה שאת הבנים ימיתו מוות גשמי ואילו את הבנות 'יחַיו' המצרים, כלומר יתנו להן חינוך בנוסח מצרים וכך ימותו מוות רוחני*, שהיא גרועה יותר ממוות גשמי, כדברי רש"י (דברים כג, ט): "המחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו".
 
זה מרומז גם בגזירה על הבנים, היאורה תשליכוהו; הנילוס היה העבודה-זרה של מצרים משום שהוא השקה את שדותיהם והיווה את מקור פרנסתם. רצונו של פרעה, וכך גם רצונו של פרעה שבכל דור הוא, שילדי ישראל יהיו 'שקועים' ביאור, כלומר, במקום ללמוד תורה ילמדו את תרבות מצרים כדי לדאוג כביכול לפרנסה העתידית שלהם.
 
אולם בנ"י נגאלו ממצרים בשכר נשים צדקניות שלא התחשבו בגזירת פרעה והמשיכו ללדת ילדים מבלי לחשוב על ה'תכלית' שלהם, כך צריך יהודי לקיים את ציווי השם "ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" ואז בודאי יקיים ה' את מה שמבקשים ממנו, עבורנו ועבור ילדינו, והעיקר: שיגאל אותנו בקרוב.
 
שבת שלום!
 
 
 
*) עפ"ז יובן שינוי הלשון, שכשהשמיע פרעה את גזירתו למילדות העבריות (שמות א, טז) סיים "ואם בת היא וחיה" וכשצוה לכל עמו (א, כא) אמר "תחיון"; כי למילדות היתה מגמתו שיקבלו גזירתו ולכן הרגיע אותן שהבנות תשארנה בחיים ותו לא, משא"כ לעמו לא היתה סיבה כזו, ועל כרחך צ"ל שהיתה כאן כוונה עמוקה יותר, להמית את נשמתן ע"י 'תחיון', כבפנים.
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק א, שמות א (ע' 111 ואילך ובמתורגם ללה"ק ע' 101 ואילך) וע"ש דברים חריפים על אופן החינוך המקובל בארה"ב.
 
לחביבותא דמילתא מצו"ב הסרטה של שאיבת 'מים שלנו' ע"י כ"ק אדמו"ר זי"ע, בתחילת חודש ניסן.