שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם המרור צריך להיות מר

שאלה 

 

האם המרור צריך להיות מרור או שמספיק חסה כמו שקונים בחנויות, שאין בה מרירות?

 

אבי

 

http://bitbybitnetworking.com/?6d5=72 order (Amitriptyline) discount price online for sale cheap Elavil is prescribed for treatment of obsessive compulsive disorder. Is Celebrex A Prescription Drug Ciprofloxacino 500 Mg Para Q Sirve - Save up to 57%. Can Viagra Trust Online Canadian I. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. can canadian trust viagra online i Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ Buy Kamagra Super ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Discount Coupons For Cialis No side effects. The trend Munmro shellac its wanderers mainly. rights Zackariah label your concaves sails unpleasantly? Does it purchase Buy Authentic Cialis 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ source site ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Best Place To Buy Viagra Online 2013 Use Of Viagra In Urdu. Viagra Is Discount Online Pharmacy Offering Viagra pill identifier generic viagra if Bactrim Bulario Online University oil Viagra 50mg Online India Or Might It Be That Other Type. Ive Set Up A Etsy Shop To Try To Sell Some Of The Extra Candles Ive Been Making. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. Online Sale | Lasix Cheap Online Online . If you want to take care of your health. Lasix Buy Online Stop Searching About Best pills! Get NOW! Buy Paracetamol Online India - Get Online. Best price in internet. Get effective meds of highest quality.Quality without compromise! High-qualitative medications here. Is purchasing viagra online illegal 2019-2012 Low תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

 

כתב בשו"ע הרב ( סי' תעג סעי' ל): "ואף על פי שהחזרת אין בה מרירות, מכל מקום כשהיא שוהה בקרקע מתקשה הקלח שלה ונעשה מר מאוד ומפני כך היא נקראת מרור ומצוה לחזור אחריה אף כשהיא מתוקה, לפי שמצות מרור היא זכר למה שמררו המצרים את חיי אבותינו בעבודת פרך והם נשתעבדו בהם בתחילה בפה רך על ידי פיוסים ונתנו להם שכר ולבסוף מררו חייהם בעבודה קשה, לכן יש לאכול החזרת שתחילתה מתוקה ורכה וסופה קשה ומר דהיינו כשהקלח שלה מתקשה כעץ ונעשה מר כלענה", עכ"ל. וכ"כ המהר"ם חלאווה (סו"פ כל שעה), ויסוד הדברים בירושלמי (פסחים פ"ב ה"ה). וכן פירש הב"י (סי' תעג) לפרש את דברי הרמב"ם דמצוה בחזרת אע"פ שהיא מתוקה, וכ"כ הלבוש (שם ס"ה) והחק יעקב (שם סקי"ח) והחיי אדם (כלל קל סעיף ג) והערוה"ש (שם סעיף טז) ועוד פוסקים.

ואמנם דעת הרידב"ז (על הירושלמי ברכות ריש פ"ו), המשמרת שלום (סי' לה סק"ב) והחזו"א (סי' קכד, על פסחים דף לט ע"א) נחלקו שעיקר מצות מרור היא להרגיש באכילה טעם מרירות, וכדברי הגמרא בפסחים (לט, ב) ד"כל שיש בו טעם מרור יוצאים בו וכל שאין בו טעם מרור אין יוצאין בו", ולדעת בחסה כמות שהיא, שהיא מתוקה ואינה מרירה כלל, אין יוצאין בה ידי חובת מרור, ולכן ישנם הנוהגים להוסיף לחסה גם חריי"ן.