מאמרים

קדושת השבת - הרבנית בקשי דורון תחי'

קדושת השבת - הרבנית בקשי דורון תחי'

 

 

כולנו אבלים על חורבן בית מקדשנו: "על זה היה דווה ליבנו על הר ציון ששמם".  כל באי עולם היו עולים לירושלים לבקש על הכל. מי לא היה עולה היום לבקש קרבת אלוקים.

גם בזמננו יש אפשרות לחוש קרבת אלוקים זו, זוהי קדושת השבת למבקשי ה'.

מהי שבת? תיאור הדממה במתן תורה "אנוכי ה'": ברגע שבטלו כל המחיצות, כולם שתקו, באותו רגע ממילא נשמע קול ה' המכריז על האמת לאמיתה: ה' הוא האלוקים. כאשר כל מלאכת השבוע שובתת, ממילא נשמעת האמת "אין עוד מלבדו".

 

שמו והגדרתו של היום שבת - מלשון שביתה והתבטלות, לא כמו המועדים. זוהי שביתה המבטלת כל מחיצה המפסיקה ביננו לבין קודשא בריך הוא.

חז"ל אומרים: שבת שמו של הקב"ה - גילוי ה' יתברך בעולם. המחלל שבת חייב סקילה כעובד עבודה זרה ממש, ודינו כעכו"ם - מרידה.השבת  היא עיקר השראת השכינה בעולם.  יחוד ה' מתפשט על כל המציאות.

השבת היא מתנה יקרה שניתנה לעם ישראל וביום זה הקב"ה מתייחד עמנו.  לכן גוי ששבת חייב מיתה, כאילו התפרץ לחדר ייחוד של חתן וכלה. האם אנחנו מרגישות שאנחנו בחדר ייחוד עם הקב"ה?

שבת היא כתר של הקב"ה והגוי לבש את כתרו. "אתה קדשת" - קידושין. בבוקר - ישמח משה - כתובה.

שבת - זהו זמן של קרבת אלוקים.

הכלות טורחות ועובדות קשה לקראת החתונה ולא שמענו על כלה שמתלוננת שהדבר קשה לה.  אנו כנשים טורחות, מבשלות ומכינות מעדנים לשבת המלכה, ועושות זאת בשמחה.  אנחנו מוכנות לקראתו: "לכה דודי לקראת כלה".

הרמב"ם קורא לשבת: מלך.

האור החיים בבראשית כותב על המילים "ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו": העולם היה רופף, גשמיות לא יכולה להתקיים יותר מ-6 ימים  ובשבת הקב"ה הכניס את הרוחניות, הנשמה של העולם.  מקדושת שבת נובעות כל הקדושות, זהו המקור לקדושה בעולם. אם כן ביום החתונה יש שמחה גדולה, מצב רוח מרומם.

ר' חיים שמולביץ אומר לא לכעוס בשבת: זה כמו "לא תבערו אש".  ההכנות בכל ימות השבוע לכבוד שבת, הלבוש המכובד לשבת,  

בפרשת בשלח כתוב: "על כן הוא נותן לכם ביום שישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי". לכן יש להתכונן ליום השבת.

ל"ט אבות מלאכה - זוהי המסגרת. התוכן: יש בורא לעולם. השבת ניתנה לנו להתבונן במהות היום הזה: יום מנוחה וקדושה.

שנזכה לשמור שבת ולחוש את קדושתה וקרבת אלוקים לנו טוב.