מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

עמדת פוסקי הלכה וגדולי הדור על השימוש בחשמל בשבת

להדליק גפרורים בשבת

*עמדת פוסקי הלכה וגדולי הדור על השימוש בחשמל בשבת *האוסרים והמתירים, המציאות בזמנם והמציאות בימינו, במאמרו של הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א *מאמר שני ומסכם *מחזקים את השבת וזוכים ל'מקור הברכות' *

הרב שמואל ברוך גנוט


האברך הנכבד נכנס למעונו של מרן בעל ה"חזון איש" ושטח בפניו שאלה מעניינת: "אני מוסר שיעור לאנשי עמל ועבודה בלילי שבתות בבית כנסת בכפר סבא. בבית הכנסת אין חשמל כשר לשבת, ושאלתי היא האם להמשיך ולמסור את השיעור, שהוא מנת האידישקייט השבועית של אותם יהודים, למרות שאני עצמי, וגם הנוכחים, נהנים  מאור החשמל שבבית הכנסת".

הביט בו מרן החזון איש והשיב: "תתאר לעצמך שאין לכם אור ללמוד בחומש, ממנו אתם מלמדים את משתתפי השיעור, ואחד הנוכחים יושב ומדליק גפרור אחר גפרור, כדי שיהיה לכם אור ללמוד תורה... כעת בבית הכנסת שלכם אין אור כשר, והמצב הוא בדיוק אותו הדבר. כשחברת החשמל מציתה גפרור אחר גפרור, כדי שתוכלו ללמוד. אז אתם מסוגלים להמשיך ולמסור את השיעור?!”...
בעל המעשה, הלא הוא מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן שליט"א, שב ומספר את הסיפור הזה שוב ושוב, כדי להראות לכולם עד כמה בער העניין בלבבו של מרן החזו"א זצוק"ל.

מרן החזו"א זי"ע היה החלוץ הראשון שעמד בראש מחנה האוסרים להשתמש בחשמל בשבת קודש. מרן זללה"ה כותב (חזו"א או"ח לח, ד) כך: "אם נעשה בתחנת החשמל בשבת על ידי ישראל שאינו משמר שבתו, אסור להינות ממנו. ואף אם הוא באופן שיש היתר בשימושו מן הדין, אסור להשתמש בו, מפני שיש בשימושו איסור חילול ה', שאינו חס לכבוד שמים, כיוון שהוא שימוש ציבורי, והעובד בשבת הוא עושה במרד ר"ל, והנהנה ממעשיו מעיד ח"ו שאין ליבו כואב על חילול שבת, ויהא רעוא שישובו בתשובה שלמה במהרה".  בספר "מנוחה נכונה" כתב, על פי הוראת החזו"א זצ"ל, את הדברים הבאים: "חוב קדוש כל אחד להיזהר ולא להשתמש בחשמל בארץ הקודש במקום שמסתפקים בו מהחשמל הנעשה על ידי יהודים. ואף אם הכל נעשה באופן אוטומטי, כל זמן שלא תתוקן הפירצה בשביל הכיוון, השימון והתיקון משתמשים ביהודים בשבת, מחוייבים להינזר מלהשתמש בו".

הגר"ע עטיה תומך

 על הנהגת והוראת מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל נכתבו הדברים הבאים (בספר הזכרון לזכרו, “כנסת עזרא"): “בעניין חשמל בשבת, רבינו היה מורה כדעת מרן החזו"א זצ"ל שלהימנע מלהשתמש בשבת בתאורת חשמל המופקת ע"י חברת חשמל של יהודים המחללים שבת כמצוי היום רח"ל, ורק בגנרטור או גז הורה להשתמש, וכך בביהכנ"ס שלו היה גז מפיק אור במנורות. וכן אסר כדעתו של חזו"א להשתמש בשבת במים המובאים באמצעות משאבות המופעלות ע"י חברת החשמל הנ"ל. ואני מעיד ששמעתי זאת מפיו שכך פסק לאברך ששאלו בזה".
 
מגיד המישרים הצדיק רבי אהרן שכטר שליט"א סיפר שכאשר בנו של מרן הרב מבריסק זצ"ל, הגרמ"ד סולוביצ'יק שליט"א ראש ישיבת בריסק, בא בברית הנישואין, נערכה החתונה בבית מלון "העצמאות" בנתניה, שהיתה בבעלותם של הוריו. הגרי"ז זצ"ל נשאר לשבות בבית המלון בשבת ה"שבע ברכות" ואריה שכטר הצעיר שכח בטעות לכבות את האור בחדר, בו היו אמורים להיערך תפילות השבת. מרן הגאב"ד דבריסק לא השתמש בחשמל בשבת, ולכן הוחלט להתפלל בחדר אחר בבית המלון, בחדר שהיה חשוך כמעט לחלוטין, כיון שלא הדליקו בו מנורת לוקס או נרות. רבי אריה שכטר הצעיר התנצל בפני מרן הגרי"ז על כך שבחדר התפילה חשוך ואילו בחדר הסמוך יש אור. נענה מרן הגרי"ז זצ"ל והשיב לו בפליאה : "וכי שם יש אור? הלא כאן יש אור!"... כוונתו היתה שאם לפי ההלכה אין להשתמש ולהנות מהאור, הרי שחשוך שם, ואין שם אור.

הגר"נ קופרשוק, שכתב ספר בשם "מאורות נתן" העוסק גם בסוגיית איסור השימוש בחשמל בשבת, מספר כך: "וזכיתי להציע את הדברים הנידונים בספרי זה לפני מורי ורבי מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצוק"ל כמה חדשים לפני הסתלקותו, ואחרי שעמד על הצד הטכני שבדבר הסכימה דעתו הגדולה שאין בזה צד היתר מטעם פיקוח נפש, ומאז חדל להשתמש בביתו בחשמל בשבתות ובימים טובים. וגם רצה ליתן הסכמתו בכתב לספרי זה, אלא שלא הספיקה השעה ועלתה נשמתו הטהורה השמימה".

מרן "הקהילות יעקב" זצ"ל מסביר לידיד במכתב מפורט, שלא ייתכן ולא יימלט שכל מערכות החשמל של חברת החשמל יעבדו ללא מגע אדם וללא התערבות של יהודים. "ואמנם אנו מקדמים בברכה ובשמחה כל צימצום שהוא בחילול שבת קודש, אבל לענין להשתמש בו, דעת מרן החזון איש זצללה"ה ברורה. שכל עוד שהחשמל בא כולו או מקצתו במישרים או בעקיפין באיזה צד של חילול שבת קודש, אסורה בו השימוש בהחלט ומצוה לפרסם דבר זה בין מכיריו וידידיו למען קדושת שבת נשמת חיינו". מרן רבינו הגדול בעל "אבי עזרי" זצוק"ל כתב במכתב נחרץ את הדברים הבאים: "בענין ששאל האם להשתמש בחשמל, אף שבמקום מגוריו משתמשים, פשוט שאין להסתכל על הסביבה, ואין לך עוון יותר מחילול השם, וכבר הורה זקן בעל החזון איש זצ"ל כידוע".


בויז'ניץ מקפידים

כאשר הגיע כ"ק אדמו"ר בעל ה"אמרי חיים" זצוק"ל לבני ברק, במטרה להקים בה שיכון חסידי על טהרת הקודש, ביקרו מרן החזו"א זצ"ל וביקשו שבויז'ניץ ישתמשו בחשמל כשר בשבת. ה"אמרי חיים" זצ"ל נענה לבקשה, וכך אנו קוראים בבטאון "ממלכת ויז'ניץ" : "ידועה שיטת החזון איש שאסר להשתמש בחשמל בשבת, היות ועבדו שם יהודים, ובמקרה של תקלה, הרי היהודים מתקנים ויש בזה חילול שבת. והנה למרות שבהיות כ"ק רבנו (ה"אמרי חיים" – שב"ג) דר בתל אביב השתמש בחשמל בשבת, על הוראת הגה"צ מהרי"ץ דושינסקיא זצ"ל אבד"ק ירושלים ת"ו, ברם כאשר עבר להתגורר בקרית ויז'ניץ, הורה שבבני ברק ה"חזון איש" הוא הפוסק ואין לנטות מפסקיו. ואכן, בשנים הראשונות השתמשו בליל שבת קודש בפנסי נפט וגז ובמשך הזמן נרכש גנרטור, שסיפק חשמל לבית המדרש ולבית כ"ק רבנו. גנרטור זה פעל בקולות וברעש גדול, שנשמע לתוך העיר.  מסופר שפעם יצא החזו"א לטייל בליל שבת עם רב אחד. הלה, כשומעו את הגנרטור שפעל בשיכון בקול ראש גדול, אמר שלדעתו יש בזה חילול כבוד השבת. ענהו החזו"א: "אדרבה, הגנרטור צועק ואומר : "שבת קודש! שבת קודש! שידעו הכל כי אסור להשתמש בחשמל העירוני היום"...


בדושינסקיא משתמשים בגנרטור


ידועה היא דעתו של גאב"ד העדה החרדית בירושלים לפני כ- 60 שנה, מרן המהרי"ץ דושינסקיא זצ"ל, שמותר להשתמש בחשמל בשבת, כאשר יחד עם אור החשמל ישנו אור נוסף של נרות או מנורות לוקס. רבים וטובים הזכירו וציטטו, ואף סמכו למעשה, על פסקו של המהרי"ץ זצ"ל, אך בחסידות דושינסקיא סוברים דוקא אחרת. בבטאון "בית יוסף להבה" של חסידות דושינסקיא פורסם לפני שבועיים מאמר נרחב בענין, בו כותב הכותב שבנו של המהרי"ץ, כ"ק האדמו"ר מוהרי"מ זצ"ל גאב"ד העדה החרדית, אמר שאביו זצ"ל התיר אף השימוש בחשמל יחד עם שימוש באור כשר נוסף, דוקא בתקופת שלטון המנדט שחברת החשמל פעלה על ידי נכרים. בדושינסקיא מספרים שבאחד הימים נסע המהרי"ץ לתל אביב וראה בדרכו יהודים המתקנים חוטי חשמל. הגיב המהרי"ץ דושינסקיא: "עתה צריך לחשוב מה יהיה עם שימוש בחשמל בשבת". ידידי האברך החשוב רבי דוד צבי בינט שליט"א, מחסידי דושינסקיא בעירנו, מספר לי שבכל מוסדות דושינסקיא משתמשים בשבת בגנרטור פרטי, שנרכש ע"י הישיבה, ובכל שבת דולק שלט מרצד באור ניאון, המכריז: "כאן משתמשים בגנרטור בשבת קודש". ידידי הרב בינט מספר שהרבי המהרי"מ זצ"ל חזר ושינן שאביו זצ"ל התיר את השימוש בחשמל רק בתקופת הבריטים הנכרים ורק בצירוף נרות או מנורת לוקס. "באחד השבתות שאל מאן דהוא את המהרי"ץ הכיצד משתמש הוא בחשמל, והרבי הצביע על מנורת הלוקס הגדולה שהאירה בכל רחבי בית המדרש ואמר שמשתמש הוא לאור הלוקס ולא מהחשמל", מספר הרב בינט ומוסיף שבאחד הפעמים התקלקל הגנרטור והגבאים לא טרחו לתקנו. "הרבי המהרי"מ זצ"ל הודיע להם בנחרצות שאם בשבת הקרובה לא יתקנו את הגנרטור, הוא לא יאפשר להשתמש בחשמל וכולם יישבו בחושך".


דעת ה'אגרות משה' וה'מנחת שלמה':
 האם מותר להשתמש בחשמל בשבת??

מרן ראש ישיבת קול תורה הגרש"ז אויערבאך זצ"ל כתב (כמובא בשו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן כ"ד) תשובה ארוכה וחשובה בענין, בו הוא פוסק שניתן מצד ההלכה להתיר להשתמש בחשמל בשבת, משום שמכיון שישנם חולים היכולים להשתמש בחשמל בהיותם במצב של פיקוח נפש, וחברת החשמל צריכה לספק לחולים חשמל, גם על פי התורה הקדושה, על כן יכולים הבריאים להנות מהחשמל שסופק לידי החולים, וזה למרות שהבריאים מוסיפים כח בחשמל ע"י השימוש שלהם, כח חשמל שאילולי שהבריאים היו משתמשים בו, לא היו החולים צריכים אותו. מרן הגרש"ז זצ"ל כותב כך: "נראה לעניות דעתי שלמרות שאם היינו אוסרים ליהנות מהחשמל בשבת ולא היו משתמשים בו כי אם בשביל חולים וכדומה היה מספיק מכונה אחת ולא היו צריכים כלל לעשות בשבת שום מלאכה, מ"מ יש להסתפק אם מצד הדין אפשר לאסור משום כך להשתמש בחשמל בשבת, כי אע"פ שחייב אדם לדאוג בכל מה שאפשר מערב שבת שלא יצטרך אח"כ לחלל שבת משום צורך של פקוח נפש, וכמו שכתב המגן אברהם (בריש סי' ש"ל) מהספר חסידים שאשה מעוברת שהגיעה לחדש התשיעי צריכה להכין בכל ערב שבת את הדברים הצריכים לה ללידה, משום ספק אולי יזדמן לידתה בשבת ולא יצטרכו לחלל עבור זה את השבת, מכל מקום חושבני שאף אם יודע בבירור שיצטרך אח"כ לחלל שבת מפני פקוח נפש, אפילו כך מעיקר הדין מצינו רק שאסור לעשות מעשה לגרום אח"כ דיחוי שבת משום צורך פקוח נפש ואפי' רק חלול שבת מדרבנן ג"כ אסור, אבל שיהא חייב לעשות מעשה בקום ועשה כדי למונעו אפשר שאינו חיוב גמור הוא (ואם כנים אנו בזה שמעיקר הדין אין לאסור, מסתבר שגם היחידים אינם צריכים להחמיר בזה כיון שאותו המיעוט אינו גורם כלל לעשיית שום מלאכה)". הגרש"ז זי"ע דן בדברים בהרחבה רבה, וכדאי לעיין בדבריו הקדושים ולפלפל בהם, אך כמובן שלא כאן המקום לפרטם.

ולמרות זאת, בסוף התשובה כותב מרן ראש הישיבה זצ"ל את הדברים הנחרצים הבאים: "אף שבארנו שאפשר שמעיקר הדין אין לאסור ליהנות מהחשמל בשבת, אף אם נעשה ח"ו ע"י ישראל, מ"מ יש לדעת שע"י השימוש שאנו משתמשים בשבת בחשמל, הננו גורמים שיכופו שם את הפועלים לחלל שבת. וכמה מכוער הוא להתענג בשבת באש זרה אשר לא צוה ד', וכ"ש לכבד את מקדשי ד' אלו בתי כנסיות ומדרשות באורים שהם חשך ולא אור, וחובה גדולה מוטלת על עיני העדה להאיר את ההולכים בחשך ללכת באור ד' והיה לנו לאור עולם". וידוע שהגרש"ז עצמו השתמש בגנרטור בשבת והורה בסוף ימיו לרבים ממקורביו ותלמידיו בישיבה הקדושה קול תורה, להתחבר לגנרטור.

ואמנם אם אכן המצב המציאותי השתנה, אין לכאורה מקום להיתרו הנודע של מרן הגרשז"א זצ"ל, וכפי שהעיר הגר"י דרז'י בספרו שבות יצחק. שכעת בימינו חברת החשמל עוברת להשתמש בשבת עצמה בטורבינה אחרת, מטעמי חסכון גרידא. כאשר צריכת החשמל בישראל קטנה, מכבים בחברת החשמל את הטורבינה הגדולה, בה משתמשים בשעות צריכת חשמל גדולה, ועוברים לשימוש בטורבינה הקטנה יותר. והנה המציאות היא שבחברת החשמל צריכים להפעיל את הטורבינה הקטנה בשעה שהטורבינה הגדולה עדיין עובדת, מכיון שהטורבינה אינה מופעלת ברגע אחד, ועליהם לכבות מערכת אחת ובד בבד להפעיל את המערכת השניה. נמצא שכאשר הטורבינה הגדולה עדיין עובדת ומשתמשים בה החולים, בחברת חשמל כבר הופעלה הטורבינה הקטנה, מטעמי חסכון בלבד וללא שהחולים צריכים אותה עדיין בשעת ההפעלה, מכיון שברגע זה עדיין הטורבינה הגדולה מספקת חשמל לחולים, ואם כן, נמצא שהפעלת הטורבינה הקטנה נעשתה באיסור וחילול שבת, ואנו נהנים מ'מעשה שבת', ואסור להנות מ'מעשה שבת'. ולמרות שבהמשך נצטרך להשאיר את הטורבינה הקטנה, כדי שהחולים יהנו ממנה לאחר שהטורבינה הגדולה כבר כובתה לחלוטין, אך מכיון שעצם הפעלתה היתה באיסור, אם כן אנו, הבריאים, נהנים מ'מעשה שבת' האסור.

גם מדברי האגרות משה נראה שהוא לא הסכים להיתר לפיו צריכים את החשמל בגלל החולים, ואלו דבריו (באו"ח ח"ד סימן קכ"ז): "בדבר שאלותיך בדבר השתמשות בחשמל בשבת, איני רואה חילוק ממשי בין השתמשות להאיר בנרות החשמל ובין המקרר, שאם ישנו היתר מחמת שצריכים לעשות עבודות החשמל בשביל בתי החולים, לא היה בזה גם איסור של חילול השם. אבל לא מובן היתר זה, שהרי אפשר לעשות מכונה קטנה לכל בית חולים, וגם הרי אפשר להשיג ליום השבת נכרים שיעשו את כל העבודות במכונת החשמל הגדולה, וכיון שאינו בעניני הרפואה ועניני הצלה גופייהו, לא שייך זה להזריזות לעשות ע"י ישראל גדולים, שלכן הרי אסור לעשות ע"י ישראל ואין היתר כלל. ואם יש לחוש שהנכרים יקלקלו בכוונה את המכונות, יעמידו שומרים מישראל עליהם. אבל מה שמשתמשים בהחשמל למקרר, הוא אולי מצד שהרבה פעמים מתקלקלים האוכלין ולכן כיון שכל האיסור ליהנות אף ממלאכת ישראל במזיד הוא רק מדרבנן הקילו בהפסד מרובה כזה לסמוך על ההיתר שבשביל בתי החולים, אף שאין לסמוך כל כך".


מרן הגר"מ פינשטין זצ"ל כותב  (בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סי' ס"ד) שישנה סיבה להתיר את השימוש בחשמל בשבת, מפני שכפי ששמע, כך הוא כותב, החשמל בישראל עובד בצורה אוטומטית, ורק כאשר מתקלקל דבר- מה, שולחים טכנאים וחשמלאים לתקן בשבת, וזהו רק בגדר ספק, שאולי לא יהיו קילקולים ואולי חברת החשמל שלחה חשמלאים נכרים לתיקון התקלה.

אך כמובן שדבריו של הגר"מ פינשטין זצ"ל אינם קשורים לימינו אנו, מכיון שהוא עצמו מדגיש שהיתרו הוא בכך שהחשמל עצמו עובד בצורה אוטומטית עוד לפני שבת, ולא חוששים שמא החשמל התקלקל והוצרכו לתקנו על ידי יהודים בשבת עצמה. אך בימינו, שהוברר מבלי כל ספק, וכולם מודים בכך, (וכפי עדותם של הגר"י דרז'י והגר"י יוסף שליט"א שביקרו במקום) שיהודים מחללים את השבת עצמה כדי לספק את החשמל עצמו לתושבי ישראל, לא שייך ההיתר של ה"אגרות משה".
 
מרן הגרי"ש אלישיב : בית הכנסת חמור מבית

הגרמ"מ קארפ, תלמידו הקרוב של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב שליט"א, כתב את המכתב הבא : "בדבר אשר שאל דעת מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, זהו אשר אמר לפרסם בשמו, שבודאי מצוה גדולה היא להימנות על חיבור הגנרטור לשבת קודש, ובהנוגע להוצאות– אמר שיתכן שזהו בכלל "הוצאות שבת" שהם מחוץ לחשבון". בבית כנסת, בו מתפללים אברכים בשכונת רמות בירושלים, פורסמה מודעה באישורו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, בו נכתב כך: "דברי מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א בדבר חיבור המזגנים בבית הכנסת לגנרטור שבת: א) השימוש בחשמל של חברת החשמל בבית הכנסת, הוא חמור יותר מאשר בבית פרטי, מפני שנעשה בציבור ובפרהסיא. ב) אין חילוק בין מזגן לתאורה. ג) הנוהגים ליתן מכספי מעשר גם לצרכי ציבור, כמן בנין בית כנסת ומקוה, יכולים ליתן להוצאות הגנרטור לצורך השימוש בבית הכנסת.

אחד שאל את הגרי"ש שליט"א האם מותר ללכת לבית כנסת בו משתמשים בחשמל בשבת, והשיב שלא יתפלל שם. שאלו השואל האם אין סברה לומר שהאחריות לדאוג לכך הינה דוקא של הגבאי, אך אין חובה על המתפללים לדאוג לכך. והשיב מרן שליט"א שאין לומר זאת, כיון שעל ידי כך הולכים להתפלל בבית כנסת כזה, מחזקים את המקום בו משתמשים בחשמל בשבת. הגרי"ש מורה גם שאין היתר של "הכל חולים אצל צינה" בענין, מפני שלדעתו היתר זה שייך רק בארצות אירופה הקרות ביותר והקור מגיע למעלות נמוכות ביותר. אך כאן בארץ ישראל, ואפילו בירושלים, לא קר כל כך ואין להקל ולהדליק חשמל בשבת לצרכי חימום והסקה.

הגר"ע יוסף שליט"א: להצטרף לגנרטור !

בספר "ילקוט יוסף" (מהדורה שניה, התשע"א, סימן רמ"ב עמוד ס"ה) כותב הגר"י יוסף כך: ועל הוצאות השימוש בגנרטור בשבת, במקומות שהחשמל מיוצר על ידי יהודים תוך כדי חילול שבת בעוונותינו הרבים, מסתבר שגם זה בכלל הוצאות שבת, בכל מה שרגיל להשתמש לצורך שבת, כמו תאורה, פלטה חשמלית וכיוצ"ב. וחומרא זו להשתמש בחשמל המיוצר על ידי גנרטור, בודאי שיש לה מקום בהלכה, שאף שבמשך שנים טענו אנשי חברת החשמל שיצור החשמל נעשה באופן אוטומטי, אך בביקורנו שם בשנים האחרונות נתברר לנו שעושים שם מלאכות דאורייתא לצורך כלל הציבור, וכאשר נשאל הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בשנת תשנ"ה האם להצטרף לגנרטור שבת, השיב שאין זו שאלה, ובודאי להצטרף, שהרי לא רק תיקונים עושים בחברת החשמל בשבת, אלא גוף היצור נעשה גם כן בשבת".
 
וכותב הגר"י יוסף: "וגם מרן אבי מורי שליט"א נשאל לפני שנים מהגה"צ רבי עמרם אזולאי זצ"ל האם יש צורך שיחמיר ויתחבר לגנרטור לשבת, בהיותו מתגורר בבני ברק, והשיב לו שאכן יש לו לעשות כן". ובספר הליכות עולם מביא אבי מורי הגר"ע יוסף שליט"א את דברי החזו"א והוא מסיים על כך: "ושפתים ישק משיב דברים נכוחים", ומשמע שאכן יש טעם ויסוד חשוב לחומרא זו, למרות שהליצו הרבה על הנוהגים היתר בדבר". על דעתם של הגר"נ קרליץ ומו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א אין צורך להרחיב כלל את הדיבור, בהיותם אוסרים את השימוש בחשמל בתכלית האיסור, כנודע. 

הנושא רחב עד מאד ותיקצר היריעה מלהרחיב בה יותר, ואנו זכינו לטעם מעט מטעמה של התורה וטעמה של השבת ולגעת בשולי נושא רחב זה, מתוך מטרה ללמוד בכדי לקיים, לשמור ולעשות, להתחזק בנושא כה חשוב ולזכות לברכת השבת, עליה נאמר שהיא מקור הברכות. ועוד הערה חשובה: גם אלו שמשום מה עדיין אינם מחוברים לגנרטור, אין ספק שכדאי שלפחות יחממו את מאכלי השבת דרך 'בלעך' ושימוש בגז, ולא בפלטה חשמלית, כדי להמעיט בחילול שבת וחילול ה' הנורא מכל. וכמובן, טוב יותר שיצטרפו גם למערך הגנרטור...


הילד נולד- בזכות הגנרטור

יהודי יקר משכונת 'דרך החיים' בעירנו אלעד, ששמו שמור במערכת, שאל את מרן הגראי"ל שטיינמן  שליט"א על השימוש בחשמל בשבת והורה לו לאיסור. חזר ושאלו האיש על הדלקת מקרר מחשמל ואמר לו שאין שום חילוק. ניסה האברך לומר שהדבר יעשה להם בעיות בשלום בית, והשיב לו הגראי"ל: "אין היתר לחלל שבת עבור שלום בית"...

מספר הרה"ג רבי אליהו שטרנבוך שליט"א: יהודי חסידי יקר בכה לפני מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א: "אנו נשואים כמעט עשר שנים ולא זכינו לפרי בטן". נענה הגר"ח ואמר לו: " תתחבר לגנרטור ותזכה אי"ה".
כמובן שהאיש פנה מיד למחזיקי הגנרטור בשכונתו וביקש להתחבר מיידית תוך שהוא מספר לו את הבטחת מרן שליט"א. ובעל הגנרטור סיפר  לי: "היה זה בסוף חודש כסלו וחיברנו אותו לשבת חנוכה. ובשבת שובה הוזמנתי לקידושא רבא בביתו, כמחותן ראשי בשמחה הגדולה"...