שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

פדיון הבן בגרגירי כסף - הרב ש. ב. גנוט שליט"א

פדיון הבן בגרגירי כסף

הרב שמואל ברוך גנוט

י"ב טבת התשפ"ג

כבוד ידידי המופלג והעילוי, הרה"ג רבי יוסף אביטבול שליט"א

בדבר שאלתו על שימוש בגרגירי כסף לפדיון הבן של בנכם הבכור נ"י, ששווים היום 280 שקל:

הנה מצד הדין אפשר לתת שיעור שלשים דרהם כסף מזוקק למצות פדיון הבן, או שוויו, שהוא תשעים גרם, כמבואר בבכורות דף ה' ועוד דוכתין, שהן ארבעה דינרים, וכל דינר הוא דרהם וחצי כסף טהור, כמבואר ברמב"ם עירובין פ"א הי"ב, וסלע הוא ששה דרהם, וחמשה סלעים הם שלשים דרהם כסף טהור. וכ"פ בשלחן ערוך יו"ד סי' שה. אולם לפי המנהג שנהגו מדורי דורות בירושלים, נותנים שלשים ואחד דרהם כסף טהור, או שיוויו, שהוא כ93 גרם כסף טהור. ויש לעקוב תמיד אחר מחיר כסף טהור, ולתת לפדיון הבן בהתאם למחירו המשתנה בשוק, שיעור של כ-93 גרם כסף טהור.

ויש סוברים ששווי חמש סלעים לפדיון הבן הוא 96.15 גרם כסף נקי. ונהוג לעגל כלפי מעלה ולהשתמש ב-100 גרם כסף מחשש לטעות.

ישנה גם מחלוקת בין פוסקי זמנינו האם נקבע המחיר לפי מחיר הכסף בתוספת עמלות סוכנים ומע"מ (כלומר מחיר סופי שמשלם הלקוח בחנות), או במחיר של כסף על פי המקובל בין הסוחרים לבין עצמם.

ובקידושין דף ח' ובשו"ע סי' שה ס"ג דה"ה דאפשר ליתן בשו"כ מכל דבר שירצה, חוץ מקרקעות ועבדים ושטרות. ואם פדהו בהם אינו פדוי. ממילא כל שיש בו השיעור הנ"ל, כשר וישר לקיום מצות פדיון הבן. וודאי גרגירי כסף טהור.

כעת שבתי וביררתי. אם יש בגרגירי הכסף 280 ש"ח כפי שציינתם, הם טובים לפדה"ב לפי השיטה המקילה (הסכום לפני כחודש עמד על 238 ₪), ולפי השיטה המחמירה, נכון ללפני כחודש, הסכום הוא כ-320 שקל, ובוודאי שא"צ מטבעות ששויים הוא כ-500 שקל.

בברכה לרוב נחת, תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעש"ט מתוך הרחבה

שמואל ברוך גנוט