שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

לשאל את הרב// נטילת ידי הכהנים בבכור יוצא דופן

שאלה:
לכבוד הגאון האדיר  רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
 
רציתי לשאול אם אין לוי שיטול ידי הכהנים, אך יש שם "בכור יוצא דופן" האם יכול בכור שכזה ליטול הידים לכהנים. ? והטעם, ?
 
בברכת כהנים באהבה כעתירת
גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך"
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א: 
בכור יוצא דופן הוא בכור לנחלה להלכה, אע"פ שאינו חייב במצוות פדיון הבן, והגאון בעל שואל ומשיב זצ"ל בו"מ בספרו יד שאול ויוסף דעת יו"ד סי' ש"ה הביא בשם החק יעקב דיוצא דופן אף שפטור מפדיון, מ"מ מקרי בכור לענין תענית בכורים בערב פסח, ע"ש ובלקוטי פנחס ה' פדה"ב סי' ש"ה ס"ק צ"ה. ואמנם הפרמ"ג בהלכות תענית בכורות מסתפק בזה, עי"ש. ולכאו' יטול ידי הכהנים כשאין בכור אחר.
בברכה
שמואל ברוך גנוט