שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שחרור תוכי מכלוב

שאלה
 
לכבוד הרב גנוט
 
רצינו לשאול אם מותר לשחרר תוכי מכלוב בשבת.
 
משה
 
ירושלים
 
 
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 
בפשטות מצינו איסור לצוד בעל חי בשבת אך לא לשחררו, וראו בחזון יחזקאל על הרמב"ם שהסביר את טעם הדבר.
 
ואולם הערוך השלחן סי' שטז ס"י הביא את דברי התוספתא שבת פי"ב ה"ה דכתב: "המפרק בהמה חיה ועוף מן המצודה פטור", וביאר הערוה"ש דכלומר שהמה נתפסו כבר ובא הוא בשבת ופתח להם פתח שיצאו או סתר את המצודה פטור אבל אסור, כמו בכל מקלקל בשבת שאסור מדרבנן, וכתב הערוה"ש שתוספתא זו נפסקה להלכה.
 
כך שיש איסור מדרבנן לשחרר בעל חי ניצוד בשבת.