שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

לשאל את הרב// גיוס בנות לצבא ארה"ב

לכבוד הרב גנוט
 
הציעו לי להתגייס לצבא ארה"ב, ושמעתי שבישראל מתנגדים הרבנים לגיוס נשים. רציתי לברר האם יש הבדל בין גיוס נשים בארץ ישראל לגיוס נשים בארה"ב, שהיא מדינה שעושה טוב ליהודים.
 
תרצה דבורה
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 
 
כל גדולי ישראל, מכל החוגים והעדות, כתבו כבר לפני שנים רבות, שאסור לשום בת ישראל להתגייס לצבא,  וזה בכלל 'יהרג ואל יעבור'. בת שהכריחו אותה להתגייס לצבא, צריכה להרוג את עצמה ולא להתגייס לצבא.
 
ואין שום הבדל בין צה"ל הישראלי לצבא ארה"ב, או לכל צבא אחר בעולם, וכך כותב גדול פוסקי ארה"ב, מרן הגאון רבי משה פינשטין זצ"ל , בשו"ת אגרות משה:
 
הנה לקיחת נשים ובתולות בין לצבא, בין לשרות אחרת מהממשלה, הוא נגד תורת השם יתברך. ואם חס וחלילה איזה ממשלה קבעה חוק, אסורות הנשים והבתולות לשמוע לזה, והוא כגזירה מהממשלה להעביר על הדת, שאסור לשמוע לזה.
 
ולכן כאשר נשמע שיש שרוצים במדינה שלנו, ארצות הברית שבאמריקה, לקבוע חוק כזה בהקונגרס והסנאט בוואשינגטון, וכאשר ידוע לנו שאין דרכם של הממשלה והנשיא דמדינתנו ארצות הברית לעשות גזירות על ישראל נגד דיני תורתנו הקדושה, ובודאי בא זה על ידי חסרון ידיעה, מחוייבין לעשות כל האפשר להשתדל שידעו הנשיא וכל אנשי הקאנגרעס ואנשי הסענאט שהוא נגד התורה, וכגזירה להעביר על הדת הוא, ויהיה אסור לכל בת ישראל לקיים גזירה זו. ובטוח לנו שימנעו מלקבוע דין כזה שהוא גזירה. ויהיה לטוב לנו עם ישראל במדינה זו, אשר הטיבה לנו כל הימים, ואנחנו עם ישראל אוהבים אותה באהבה גמורה, ואנחנו תושבים נאמנים להמדינה ולהממשלה בלב ונפש, שכן יהיה גם להבא.
 
בתקוה גדולה ובטחון גמור אני כותב וחותם בשם התורה הקדושה ובשם כל ישראל.
 
משה פיינשטיין.