שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

השם פסיה

מוצ"ש קודש לסדר "וישלח", תשע"ו
לכבוד הגאון האדיר רבינו הנפלא רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
 
ברחמי השם יתברך המרובים והנפלאים נולד לנו בת לפני כמה ימים, ונתתי בשבת שם "פסיה" על שם זקנה שקראו לה כך, והיא כתבה ככה השם: "פסיה".
 
אולם התעוררה לי שאלה כי מצאתי בשו"ת שבט הלוי חלק ג' בהקדמה שנותן ברכה לבתו שנקראת "פעסיה", וכותב כך: פעסי'. עם עי"ן,
ואם כן, האיך צריך לכתוב בכתובה, "פסיה", או "פעסיה",
ושוב שמעתי מאחד שלאשתו קוראים "פעסיא", עם אל"ף בסוף,
ואחר כך אמרו לי שיש גם שם "פעסיל", עם למ"ד בסוף,
בבקשה מאד נא לכתוב לי אם אפשרי לכתוב בכתובה: "פסיה", עם ה' בסוף, ובלי אות עי"ן באמצע, או לא, ?
וכן מה הדין אם כתב באופנים הנ"ל, האם יצא, ?
 
בברכת כהנים באהבה כעתירת גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך", ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
 
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 
כבוד ידידי הרה"ג רבי גמליאל שליט"א
 
מז"ט על הולדת הבת פסיה.
 
הנה שם זה אינו מופיע בהוויתו הרגילה בס' שמות הנשים המקובלים בדורות שעברו, אלא בהטיות שונות, כמו פעסיל או פעסל. ובס' מקדש מעט (שמות נשים אות הפ"א אות יב) כתב שצ"ל פעסיא, וכתב המקדש מעט דזהו שם אחר מהשם פעסל.
 
ואולם בספרי השו"ת המדברים בזה, נמצא רבות השם פעסיא בכתיבה כזו. עי' שו"ת בית אפרים אבהע"ז סי' צד וס' קב וסי' קח ובשו"ת צמח צדק לדו"ז הגה"ק מלובאוויטש זצ"ל אבהע"ז סי' פ"ה וסי' ק"ב וסי' ר"ח וסי' רי"ד וסי' רל"ו וסי' ש"ו וסי' תט"ז ועוד, ועי' בשו"ת באר יצחק אבהע"ז סי' ח' ובשו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קנ"ח ועוד רבות, שדנו בכתיבת שם זה, ובצורת הטייתו באותן המדינות,  דון מינה ואוקי באתרא לענין גיטין.
 
והנהזה לענין גט. אך בכל שמות הכתובה, דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שכותבין כשמות המקובלים בלשה"ק ולא בהטייתם שבאידיש, כיון דשטר כתובה הוא רק כשטר חוב בעלמא ובשט"ח כותבין השמות כפי המקובל לקרותה כך, ואינו ענין לגיטין. כך שמעתי ממו"ר הגרב"ש דויטש שליט"א ומכמה מורי צדק בשמו, וכמדומני שכן ראיתי נדפס בשמו בס' הכתובה כהלכתה של הרב בר שלום. ואינו תח"י כעת.
 
אולם מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א אמר לי (בערב חנוכה לפני כמה שנים) שגם בכתובה כותבין השמות שמקורן באידיש, עם האות א' בסוף.
 
ולפי"ז, שמקור השם פסיה הוא מהשם האידישאי פעסיא, המוזכר במקדש מעט ובכל השותי"ם הנ"ל, א"כ לדעת הגריש"א יכתבו בכתובה פסיה, כפי שנקראת בארצנו, ובפרט שכך נקראה גם הסבתא ע"ה שע"ש נקראת, ואילו בגט יכתבו פעסיא, כפי המקובל באידיש שסגו"ל מצוין בע' ובסוף השם כותבין א'. ולדעת הגרח"ק יכתבו גם בכתובה כלשון המקובל באידיש.
 
ואירע מעשה שהמסדר קידושין היה הגאון רבי יונתן דיויד שליט"א, ראש ישיבת פחד יצחק וחדב"נ דהגר"י הוטנר זצ"ל, ולכלה קראו פרומה לאה והיא כותבת שמה 'פרומה', ואמרתי לו ב' הדעות הנ"ל ואמר לי שהוא כותב בכתובה פרומא באות א' בסוף.
 
וכמובן שלמעשה ישאל כת"ר רב מומחה בשמות גיטין, ואני ממליץ על הגרש"א שטרן שליט"א שנחשב למומחה בשמות לענין גיטין.
 
תזכו לגדלה לתורה ולבן תורה מתוך שפע וכט"ס
 
ידידו"ש
שמואל ברוך גנוט