שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

גלגל ים/כדור ים: האם מוקצה בשבת

שאלה

לכבוד הרב

האם גלגל ים או כדור ים הוא מוקצה בשבת?

גדעון, ת"א

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לגדעון היקר שוכט"ס

גלגל גומי או כדור ים וכדומה, אין לנפחם בפעם הראשונה בשבת. אך אם ניפחו אותם
כבר פעם אחת לפני שבת- מותר לשוב ולנפחם בשבת,

וממילא, כאשר ניפחו אותם כבר מקודם, הם אינם מוקצה.

( מקורות: ראה שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ד סכ"ד וחלק ג' פט"ו הערה כ"ד ובאורחות
שבת פרק שמיני סח)

בברכה

הרב שמואל ברוך גנוט

אלעד