שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

השתתפות בנישואי דרוזי

שאלה:

לכבוד מכובדי  הגאון הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א

חבר שלי הוא דרוזי, והוא מתחתן מחרתיים. - האם יש בעיה להשתתף בחתונה שלו, מדין השתתפות במסיבות של גויים???
בכבוד רב וביקרא דאורייתא

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

לשואל היקר שליט"א

תשובה: כתב השו"ע (יו"ד קנב, א): עכו"ם העושה משתה לחופת בנו או בתו, אסור לישראל לאכול שם, אפילו אוכל משלו ושמש שלו עומד עליו ומשמש. ומקורו טהור מד' הש"ס בע"ז (ח,א) שהמשתתפים בסעודה זו מעלה עליהם הכתוב כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר "וקרא לך ואכלת מזבחו". והנה הפוסקים נחלקו בגדר האיסור, דהפרישה דן האם משום איבה שרי וכדמצינו לעיל בסי' קמ"ח דמשום איבה התירו כו"כ עניני השתתפות בחגי האלילים. ואולם הט"ז הקשה ע"ז בעוז דהא בקרא כתיב "פן תכרות ברית ליושב הארץ וזנו אחר בנותיהן", הרי שהתורה ציוותה שיהיה לנו איבה עמהם משום הרחקת בנותיהן, ולא התירו משום איבה אלא במקום שהאיסור משום קירבה לע"ז וכו', אך בעניני הרחקה משום בנותיהן לא התירו משום איבה אפי' איסורים דרבנן כבישולי עכו"ם. ואמנם בצבי לצדיק שם ציין לד' רש"י בע"ז שם דכל ימי הילולא מקריב לעבודת כוכבים. ואם הטעם משום ברית, א"כ מה לי אי מקריב או לא ומה לי מחמת הילולא או שאר משתה. ועוד דבזה"ז אין הנכרים מקריבים כלל. וע"כ כ' דבמקום איבה ושמש מיוחד עומד לפניהם להכירא שאין מתערבים במאכלים, יש מקום לד' הדרישה.

 

ואמנם מלשון הר"מ יש מקום לדקדק דתרתי אית ביה, דנקיט (עוכומ"ז ט, טו) דכל הרחקה זו עניינה מפני ע"ז, אך הוסיף את ד' הפסוק שנאמר "וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו לבנך וזנו", והאי קרא לא הובא בש"ס שם. ואפשר דכוונתו דב' טעמי ההרחקה הנ"ל שייכים באיסור זה. ועי' שו"ת משנה הלכות ח"ז סי' קי"ח.

 

והנה א"נ דהאי איסורא שייך דוקא בעובדי ע"ז ומשום הקרבתם בימי ההילולא, וכדפרש"י שם, אזי יש מקום להקל בדרוזי, שבפשטות אינו נחשב לעובד ע"ז ודינו כדין הישמעאלי שכ' הרמב"ם (מאכ"א יא, ז ובשו"ת הרמב"ם סי' שצ"ט) דאין דינו כעובד ע"ז. ועי' בס' שלהי דקייטא במש"כ בזה בענין כניסה למסגד מוסלמי, יעוי"ש הדעות בדבר. [ואמנם ראיתי מש"כ בשו"ת עטרת פז במילואים לאבהע"ז כרך ג' סי' מ' שכתב ששמע מיודעי דתיהם שיש בדת הדרוזית דברים המחשיבים לעובדיהם כעובדי ע"ז, וצ"ע]. ואמנם אי משום חתנות הוא, א"כ איסור זה שייך בכל הנכרים ולא דוקא בעובדי ע"ז, וייאסר.

 

 

לכן הצעתי אליך היא להשתתף בחתונה זו,של הדרוזי,  אך שלא תאכל ולא תשתה כלל. שהרי מדברי הש"ס והפוסקים מוכח שהאיסור הוא בהשתתפות ע"י מאכל ומשתה, אך לא מצינו איסור השתתפות מבלי לאכול ולשתות מאומה.

 

בברכה

 

הרב שמואל ברוך גנוט