movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת נצבים-וילך

ב"ה

דבר החסידות – פרשת נצבים-וילך

 

לא לשנות מהציווי!

 

מסופר על האחים הקדושים רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זוסיא מאניפולי שפעם התארחו אצל אחותם למשך זמן.

לפני צאתו לדרך, פנה רבי אלימלך לאחותו ואמר לה "תבקשי משהו" [כלומר, איזו ברכה עבור שאירחה אותם בביתה], ביקשה האחות ברכה לבן זכר.

אמר לה רבי אלימלך: יהיה לך בן, אבל תקראי לו בשמי: אלימלך.

ואכן לאחר כשנה ילדה האחות בן, אבל חששה לתת לו רק את השם אלימלך, שלא יהיה כאילו על-שם אחיה שעודנו בחיים, וקראה את שמו "צבי אלימלך".

אולם, לאחר זמן חלה הבן מאוד. מיהרה האחות לנסוע לאחיה הקדוש להתחנן על חיי בנה.

-         שאל אותה ר' אלימלך: ואיך קראת לו?

-         ענתה "צבי אלימלך".

-         אמר לה: אוי! מה עשית? "א הירש קען נישט זיין קיין מלך!" [=צבי אינו יכול להיות מלך!]

-         התחננה האחות ובכתה עד שר' אלימלך הבטיח לה שיחיה. ור' זושא הוסיף: ותהיה לו אריכות ימים ואז הוציא מגילת-אסתר ונתן לה בתור סגולה.

ילד זה הוא הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב, שזכה לאריכות ימים.

***

בצפת מתגורר קבלן בשם ר' משה שלייפשטיין, שעבר מזמן את גיל 90 בלע"ה, שהוא דור חמישי להרה"ק צבי אלימלך, והוא מחזיק בידיו את המגילה הזו, שקיבלה מדודו שנפטר בגיל 105.

***

בחודש תמוז תשל"ג שלח הרבי את הרה"ח הרב ארי' לייב קפלן לצפת עיה"ק. בין המשימות הראשונות שהטיל עליו הרבי היה לשקם את חורבות בית-הכנסת "צמח צדק" בעיר, באופן שיהיה מוכן לתפילה עוד לפני ראש-השנה.

הרב קפלן פנה לעירייה להשיג אישורים מתאימים, ולאחר התרוצצויות רבות כתב לרבי שע"פ החוק נראה בלתי אפשרי שיהיה מוכן לר"ה. אמר לו הרבי שבכל זאת יפעל בזה. הרב קפלן הציע שאולי יקימו במקום מאהל לתפילות, והרבי ענה: "דווקא בנין של קבע".

ואז, פנה הרב קפלן לקבלן ר' משה שלייפשטיין (הנ"ל, יבלחט"א) בבקשה לסיוע, והלה אמר "אם הרבי ביקש – חייב להיות כך!", ובדרך לא דרך הצליחו לבנות את בית-הכנסת באופן שכבר במוצאי שבת-סליחות אמרו שם את הסליחות.

לימים שאל מספר הסיפור את ר' משה: היתכן שאתה, שאינך נמנה על עדת החסידים ומעולם לא ראית את הרבי, מסרת את עצמך כ"כ לקיים את רצונו, שהיה נראה בלתי-אפשרי?

ואז סיפר ר' משה את הסיפור הנ"ל, על אמו של סב-סבו ר' צבי אלימלך, והפטיר: "אני צריך הוכחות לכך שהוראה של רבי צריך לקיים במדוייק?"

(מפי הר' בצלאל שי' קופצ'יק שביקר בבית ר' משה, ואף הראה לו את המגילה)

 

~~~

בסיום פרשת נצבים, בתור הקדמה ל"ובחרת בחיים" אומרת התורה (ל, יט) "העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ גו'".

מפרש רש"י: "הסתכלו בשמים שבראתי לשמש אתכם: שמא שינו את מידתם? שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל העולם? . . הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם: שמא שינתה מידתה? שמא זרעתם אותה ולא צמחה, או שמא זרעתם חיטים והעלתה שעורים? ומה אלו . . לא שינו את מידתם, אתם שאם זכיתם תקבלו שכר ואם חטאתם תקבלו פורענות – על אחת כמה וכמה"

ויש לדייק בפירוש רש"י זה:

מדוע כשמדובר ב"שמים" – מביא דוגמא אחת על כך שלא שינו מידתם ("שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל העולם"), וכשמדובר בארץ – מביא שתי דוגמאות ("שמא זרעתם אותה ולא צמחה, או שמא זרעתם חיטים והעלתה שעורים")?

אלא הדבר יובן בהקדים עוד שאלה:

מדוע נזקק הקב"ה לכך שגם השמים וגם הארץ יעידו על בני ישראל? מדוע לא מספיקים השמים לבד בתור "עדים" (שהם בעצמם רבים – שבעה רקיעים כמש"כ רש"י ואתחנן ד, לה)? או רק הארץ לבד (שהיא גם כוללת ארצות רבות, כמ"ש בנח (י, ה) "מאלה נפרדו איי הגויים בארצותם גו'")?

וההסבר:

קיום התורה והמצוות מורכב משני חלקים עיקריים א) לימוד התורה ב) קיום המצוות. והם מקבילים לשמים וארץ*:

א) התורה, בנוסף לכך שניתנה מן השמים כנאמר (ואתחנן ד, לו) "מן השמים השמיעך את קולו", הרי גם כשירדה לארץ היא תורת ה', כמו שמברכים "ונתן לנו את תורתו", וגם העסק בתורה היא התעסקות רוחנית – של השכל והמוח, לכן לימוד התורה מקביל ל"שמים".

ב) המצוות, לעומת זאת ניתנו למטה בארץ (שלכן לא ניתנה התורה למלאכים, כי אינם שייכים לקיום המצוות, כדברי משה למלאכים (שבת פח,?) "כלום אב ואם יש לכם" וכו'), ורובם עוסקים בדברים גשמיים. לכן קיום המצוות מקביל ל"ארץ".

מסביר הרבי, לכן מביא רש"י שתי דוגמאות ל"עדות" של הארץ; כי בקיום המצוות יש שני סוגים – מצוות עשה ומצוות לא-תעשה:

"זרעתם אותה ולא צמחה" – הוא בשביל מצוות עשה: שכשם שהארץ ממלאת את תפקידה ומצמיחה את פירותיה, כך צריך יהודי למלא את תפקידו ולקיים את המצוות.

"זרעתם חיטים והעלתה שעורים" – הוא בשביל מצוות לא-תעשה: שכשם שהארץ לא שינתה את שליחותה ואינה עושה דברים המנוגדים לתפקידה, כך צריך האדם להישמר מלעבור על לא-תעשה.

 

שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה!

 

מבוסס על: שיחת ש"פ נצבים-וילך ה'תשל"ט. העיבוד על-פי "ביאורי החומש" דברים ח"ב (היכל מנחם תש"ע) עמ' קלו-ז.

______________

*) ראה גם מאמר אדמו"ר הזקן בתחילת תורה-אור ע"פ "השמים כסאיוהארץ הדום רגלי". המשך תרס"ו עמ' תקלד-תקלה.

 

ב"ה

קוראים יקרים, שלום רב וברכה מרובה!

קיבלתי תגובה על הסיפור ששלחתי, מאחד מקוראי "דבר החסידות" (החפץ בעלום שמו), כדלהלן:

 

קודם כל יישר כח על הדא"ח בכל שבוע, איני נמנה על עדת חסידי חב"ד אני חסיד סאטמאר אבל הדברים ממש מחיים הנפשות

 

הסיפור על האחים הקדושים ר"ר אלימלך ואחיו ר"ר זושא זיעועכי"א אינו יכול להיות מדויק כדלהלן, רק אקדים שהסיפור הרי ידוע מאוד בקרב החסידים בכלל וביותר לאלו הרוצים להשתייך ולהידבק אל הרה"ק בעל בני יששכר אולם בקצת שינויים

ראשית כל הרצ"א היה נכד של אחותם של האחים הקדושים ולא בן אחותם, שנית הסיפור ידוע מאוד אבל המעשה עם המגילה זה תוספת שלא שמעתי מעולם ויישר כח על זה, השינויים של הסיפור הרי זה נתון שאי אפםשר להוכיח לכן לא אתייחס לזה

 

בברכת כתיבה וחתימה טובה שנת גאולה וישועה

 

ביררתי את הנושא אצל מומחה היוחסין ושושלות הצדיקים הרב נפתלי א. וקשטיין, מקוראינו הנכבדים, בתוספת התנצלות שלא ביררתי לפני פרסום הסיפור, וכתב לי:

 

הוא צודק בהערותיו.

 

ואף הבנ"י עצמו הרי מכנה בחיבוריו הרבים את הנו"ע ואחיו בתואר דודי זקיני ולא דודי בלבד.

 

לא נורא. אני חושב שזה לא כ"כ משמעותי למסר המרכזי של הסיפור. ישר כח, והמשך הצלחה וסיעתא דשמיא בכל פעולותיכם המבורכים. כוח"ט.

גם הרב אליהו שוויכה, משלוחי הרבי לת"א, כתב לי: הוא אמר לאחייניתו לקרוא לבנה. כך מופיע בסיפור.

 

אי לכך ובהתאם לזאת, הנני מצרף כאן גירסה נוספת לסיפור, שמצאתי עכשיו ב"ספורי חסידים" (להרש"י זוין) מועדים סיפור 257:

 

הרה"ק ר' צבי אלימלך מדינוב ז"ל, בעל "בני יששכר", היה נכד אחותו של הרבי ר' אלימלך מליז'נסק ז"ל, בעל "נועם אלימלך". כשאמו היתה הרה, נסעה לדודה הקדוש ר' אלימלך, לשאול איזה שם תקרא לילד שתלד. השיב לה ר' אלימלך:

-         תלדי זכר, וקראת שמו "אלימלך".

שמעה האשה ותתחלחל, כי חשבה שבודאי יסתלק דודה הקדוש, ולכן הוא מצוה לקרוא על שמו את בנה שתלד. ויאמר לה הרבי:

-         אם כן תקראי את שמו "צבי אלימלך".

אחרי שילדתו וקראה את שמו כפי שצוה הרבי, אמר לה ר' אלימלך:

-         אילו היית קוראת את שמו "אלימלך", היה כולו כמוני, ועתה יהיה חציו כמוני.

ויגדל הילד, וילך הלוך וגדול בתורה וביראה, עד שנתפרסם לגאון, צדיק וקדוש, ואלפי ישראל הלכו לאורו, וחיבר הרבה ספרים, ומהם הכי-נכבד הספר "בני יששכר" על מועדים וזמני קודש.

 

בברכה ובתודה על תשומת-לב הקוראים לשלוח הערותיהם, למען יצא דבר מתוקן מתח"י בעזהי"ת,

א"ח 

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת רועי עובדיה בן שולמית רעות בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת אשר ורפאל בני שמחה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לתהילה יהודית בת רינה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת אביבה בלה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 16273723

אתר השבת


מאמרים אחרונים