א. אבזם חגורה שהתפרק -  אם דרכו של האבזם להתפרק
בכל ימי השבוע ויש חשיבות לחלקיו ככלים מותר לטלטלו
.1למקום המשתמר אבל אין להחזירו לחגורה

ב. אבנים  שבאגרטל - אבנים
המיוחדות לנוי שמונחות
באגרטל אינן נחשבות מוקצה וכשנפלו או הוצאו  מהאגרטל
.2בשבת מותר להחזירן למקומן

ג. אבקות וחומרים להכנת תבשילים -  כל דבר שאינו ראוי
,למאכל  אדם  או  בהמה  כגון  אבקת  אפיה,  קמח,  אורז
.3אטריות דינו כמוקצה מחמת גופו

ד. אגרטל עם פרחי נוי או פלסטיק -  מותר להרים מהשולחן
.4אגרטל פרחים העשויים מפלסטיק או פרחים אמיתיים

ה. אוכל מקולקל - ושאר מאכלים מאוסים שאינם ראויים
לאכילת אדם אם אינו ראוי למאכל בעלי חיים דינו כמוקצה
מחמת גופו ואין לטלטלו כלל ואם צריכה להרימו מהשולחן
יכולה להרימו בשינוי כגון במפת ניילון יחד עם שאר שיירי
.5המאכל

ו. אטבי כביסה -  אין לטלטל אטבי כביסה ונחשבים כלי
שמלאכתו לאיסור אבל מותר להשתמש בהם כדי לסגור
.6שקית אוכל

ז. ארנק עם כסף ומסמכים -  דינו כמוקצה ככלי שמלאכות
לאיסור שאסור בטלטול אבל בשעת הצורך אפשר להוציא
.7מפתח מתוכו

ח. אקווריום  דגים - צנצנת זכוכית שיש בה דגים לנוי אין
לטלטלם אלא רק כאשר יש צער בעלי חיים כגון שנמצאים
.8מול השמש ויש חשש נזק לדגים

ט. בגד עם מעות בכיס - כשיש מוקצה בכיס לכתחילה יש 
לנער את הבגד על מנת שהמוקצה יפול (מעות עט וכד') ואם
יש לבגד כיס עם בטנה פנימית התפורה בבגד כמו בחליפות
מותר להשאר עם הבגד. אבל אם הכיס ללא ביטנה פנימית כמצוי בחולצות הכפתורים, אסור ללבוש את הבגד ויש
.9לנער את המוקצה מהכיס

י.
מוקצה ומותר להשתמש בו בשבת וכן בושם לגוף - אינו
מותר לבשם הגוף והשיער אבל  אין  לבשם את הבגדים וכן
.10'אין לפזר ריח טוב על אריגים שטיחים וכד

יא.
בלנדר צ'יפסר טוסטר - כלי חשמל יקרים שאין משתמשים
.11 בהם שימושים אחרים דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס

יב.
בעלי חיים -  אפילו שמיועדים לשעשוע ומשחק אסורים
בטלטול כמוקצה מחמת גופו שאין לטלטלו כלל ויש מי
שכתב שבעלי החיים המיוחדים למשחק לילדים מותר לשחק
.12בהם ואפשר לסמוך עליו בשעת הדחק

יג.
בעלי חיים שצריכים טיול - בעל חיים שיש צורך להוציאו
לטיול ואם לאו הוא יהיה בצער מותר להוציאו במקום שיש עירוב כשהוא קשור ברצועה אבל ללא טלטולו כלומר ללא
.13הרמתו

יד.
בצק -  אסור לטלטל כל  סוגי הבצק מכיון  שאינו  ראוי
למאכל וכן אם נפל מהמקרר בצק אסור להרימו למקומו שדינו כמוקצה מחמת גופו.

טו. בשר קפוא - כיון שאינו ראוי לאכילה, דינו כמוקצה מחמת
כלאחר גופו ואין לטלטלו, אבל בתוך המקרר מותר להזיזו
ובכל אופן כשיש די שהות בשבת שיפשיר ויהיה ראוי .יד
.15לאכילת בעלי חיים מותר לטלטללו אפילו שעדיין קפוא

טז.
בשר קפוא שנפל - כשנפל בשר קפוא מהמקרר אין להרימו
כיון  שדינו  כמוקצה  מחמת  גופו  אבל  אם  יש  אפשרות
.16שיפשיר בתוך השבת אינו מוקצה ומותר להחזירו

יז.
גוזז ציפורניים - כלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו אלא
.17לצורך גופו או מקומו

יח. גיגית כביסה - אפילו שמשתמשים בגיגית לדברים המותרים בשבת,
מכל מקום מותר לטלטלה רק לצורך,
כגון
שמניחים בה בגדים נקיים ויבשים וכדו'
או להרימה כשצריכים את מקומה.

יט. ג'ל  מריחה  לשיער  או  לגוף  -  ושאר  משחות  שאסורות
.19במריחה דינן כמוקצה מחמת גופו שאין לטלטלו

כ. נייר ארוך גלילי, נייר אלומיניום, נייליון - גלילים וכן פיסות
שצריך לחותכם לשימוש בשבת אסורים בטלטול כמוקצה
.20מחמת חסרון כיס ופשוט שאסור לחתכם

כא.
דלי לשטיפת רצפות - דינו ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר
להשתמש בו למילוי מים ולשאר מלאכות המותרות בשבת.

כב.
הליכון עם תאורה או מנגינה - לפני כניסת השבת יש לנתק
את פעולת הניגון והתאורה כדי שלא יבוא לידי הדלקה בשבת,
ואז מותר להשתמש בזה לצורך התינוק.

כג.
ויטמינים או גלולות (שאינן לרפואה)  -  אינן מוקצה ומותר
לטלטלם  ואפילו  שלא  משתמשים בהם  בשבת  וכל  שכן
.23שמותר לחולה להשתמש בהם

כד. זכוכיות שבורות - וכן שאר שברים בבית שיכולים
להזיק ולגרום חבלה, מותר לטאטא ולהרימם ולהניחם באשפה או במקום
שלא תהיה בו סכנה.

כה. חומרי ניקוי - כשיש צורך
להעביר ריח רע מותר לנקות  
.25ולחטא לצורך ניקוי כיור או שירותים

כו. טיטול מלוכלך או טישו משומש - וכל דבר שיש בו ריח רע
ומפריע לכבוד השבת נחשב כמוקצה מחמת מיאוס ומותר
.26להרימו ולזרקו לפח מפני כבוד הבריות

כז.
טלפון נייד יקר - כל טלפון יקר נחשב למוקצה מחמת
חסרון כיס ואין לטלטלו ואפילו אם נשכח במקום שיכול
.27להינזק כגון בחצר ובימי הגשמים אסור להכניסו

כח.
טלפון נייד פשוט - כשהנייד אינו יוקרתי ולא מקפידים עליו
ומשתמשים בו אפילו במשחק הילדים דינו ככלי שמלאכתו
לאיסור ולכן מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו וגם כן אין
.28להכניסו הביתה כשנשכח בחוץ

כט.
כביסה שנמצאת במייבש כביסה - כשלא נגרמת שום פעולה
חשמלית והבגדים יבשים מותר להוציאם כדי ללבשם בשבת
.29או כשחוששת שמא יינזקו בתוך המייבש

ל. כביסה יבשה -  כשיש חשש שהכביסה תינזק  מגשם
או מאבק או שזקוקים
לבגדים בשבת מותר להוריד הבגדים  הנצרכים מחבל הכביסה.

לוית חן סימן ל"ז, שו"ת מנח"י ח"א סימן פ"א שדן בזה להיתרא, שו"ת
שבט הלוי ח"א סימן ס"ב שכתב בימי הקיץ בפרט בא"י דודאי יתייבש
פשוט דאיכא להקל, שש"כ פרק ט"ו סימן י"ז ובהערה שם ילקו"י שבת ב'
עמ' ס"ט מנוחת אהבה ח"ב פי"ב סכ"ה. ובפרט כשרוצה לשמור על הכביסה
על שלא תנזק יכולה להקל.

לא.
כותש  שום  -  הגדרתו  ככלי  שמלאכתו  לאיסור,  ומותר
.31לטלטלו רק לצורך גופו או מקומו

לב.
כוסיות של נרות שבת  - נרות שבת שכבו ונשארו הכוסיות
או הפתיליות דינם כמוקצה מחמת גופו ואין לטלטלם אבל
.32כשדינם כגרף של רעי מותר לטלטלם ולהניחם באשפה

לג.
כיסוי של בור ניקוז במקלחת - אין להרים ולטלטל  המכסה
של בור הניקוז אלא אם כן יש לו ידית אחיזה או שבנוי
באופן כזה שאפשר בקלות להוציאו כך הדרך בימי השבוע
.33להוציאו ולהחזירו

לד. כלי  תפירה - וכן חוברת ללימוד תפירה אין לטלטלם
.34ודינם ככלי שמלאכתו לאיסור

לה. כלי איפור - כלי איפור אסורים בשבת וכשמקפידים עליהם
שלא ינזקו ולא  משתמשים בהם שום שימוש אחר דינם
.35כמוקצה מחמת חסרון כיס

לו. כלי בישול - סירים ומחבתות והמיכסים הם מוקצה ככלי
שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו רק לצורך גופו או לצורך מקומו ולכן אם הכלי ריק אין לטלטלו אלא אם כן יש צורך
.36לפנות את השולחן או להניח דבר בתוך הכלי

לז. כלי חשמל - טייפ, מייבש שיער וכד' הם כלי שמלאכתו
לאיסור ומתירים לטלטלם לצורך גופו או מקומו ויש אומרים
.37שדינם כמוקצה מחמת חסרון כיס

לח.
כלי  כתיבה  -  נחשבים  לכלי  שמלאכתו  לאיסור  ומותר
.38לטלטלם כשצריכים למקומם או להישתמש לצורך גופם

לט.
כלי מחשב - מקלדת עכבר
תקליטורים וזכרון נייד ושאר 
.39עזרי מחשב אין לטלטלם כדין מוקצה מחמת חסרון כיס

מ.
כלי שהתעקם - כל כלי שהתעקם ואינו ראוי לשימוש אסור
.40לטלטלו וכן אסור לתקנו ודינו כמוקצה מחמת גופו

מא.
וכד' - אם אין הדרך לפרקו כלי שהתפרק מלול או עגלה
.41אסור לטלטלו בשבת שמא יתקן את הכלים שהיתפרקו

מב.
כלי שיש עליו מוקצה וגם ודבר המותר - מותר  להרים כלי
שיש בתוכו מוקצה וגם דבר המותר בתנאי כשהדבר המותר
.42חשוב יותר מהדבר האסור

מג.
כרטיסי אשראי -  אין לטלטל כרטיסי אשראי וכן פנקסי
.צ'יקים שדינם כמוקצה מחמת חסרון כיס

מד.
כלים חד פעמים משומשים -  אם הדרך לזורקם לאשפה
לאחר שימושם אסורים בטלטול ומותר לטלטלם כשמאוסים
ופוגמים בכבוד השבת ואם נוהג להשתמש בהם שוב כגון
.43לאיסוף פסולת וכד' מותרים בטלטול

מה.
כסף -  כל סוגי הכסף מוקצה בשבת מחמת גופו ואסור 
.44לטלטלו אפילו לא לצורך גופו או מקומו

מו.
כפתור גז שבתנור גז - אם התפרק בשבת ודרכו להיתפרק
בימי השבוע מותר לטלטלו ולהחזירו, וכן אם כבתה האש
.45והגז דולף מותר לסגור את ברז הגז

מז.
כפתור חשמל - כשהשעון שבת הפסיק פעולת החשמל או
כשיש קצר חשמלי והאור כבוי  בשעת הצורך אפשר להזיזו בשינוי כדי כשהאור ימשיך להיות מכובה ולא ידלק בשעת
.46התחדשות הזרם

מח.
כפתור שנפל מהבגד - ואפילו שנפל בשבת אין לו דין מוקצה ומותר לטלטלו.

מט.
מאוורר  -  כשחם מאוד מותר לטלטל מאוורר אפילו כשפועל כדין כלי שמלאכתו לאיסור.

נ.
מברשת שיער,  מסרק -  שאסורים בשימוש בשבת  כגון מברשת
שאינה מברשת רכה, נחשבים ככלי שמלאכתו לאיסור
.49שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

נא. מגירה שיש בתוכה דברים האסורים בטלטול - אין לפותחה
בשבת אבל אם יש בה גם דברים חשובים שמותרים בטלטול
בשבת  מותרת לפותחה  אבל  לאחר  שהוציאו  ממנה  את הדבר המותר בטלטול ונשאר בה רק מוקצה אסור לסוגרה
.50בחזרה אלא רק בשינוי כגון במרפק או ברגל

נב.
מגב -  כלי שמלאכתו לאיסור ולכן אם נשפכו מים מותר
להשתמש בו כדי לגרוף המים ומותר לשפוך מעט מים כדי
.51'לנקות משקה דביק שנשפך וכד

נג.
מד חום, מד סוכר, מד לחץ דם -  מוקצה מחמת חסרון כיס
מצבו מותר למדוד על חשמל או סוללות ואם אינו פועל
.52של חולה שאין בו סכנה

נד.
מוקצה  בעגלה  -  כששכחו  בעגלה מוקצה ויש בעגלה
חפצים המותרים בטלטול שערכם רב יותר מן המוקצה מותר
.53לטלטל העגלה ואפשר גם לנער המוקצה מהעגלה

נה.
על המיטה  אם נשכח - מיטה שיש עליה מעות או מוקצה
דבר שהוא מוקצה כגון טלפון סלולרי או מצלמה ושאר מוקצה מותר לנער המוקצה ולהפילו ואם הוא כלי שמלאכתו לאיסור כגון כלי כתיבה או גפרורים מותר להרימו ולהניחו
.54במקומו

נו.
מחט שהתעקמה או נשברה - אין לטלטלה כמוקצה מחמת
גופו ואסור לישרה ולתקנה וכן מזלג או כפית שהתעקמה וכן
.55סיכת ביטחון אסור לישרם

נז.
מטאטא שלם - מותר בטלטול וכן מותר לטאטא הבית אבל
כלל שנחשב כמוקצה מחמת כשהתפרק אין לטלטל המקל
.56גופו ובפרט כשיש חשש שמא יבוא ויתקן

נח.
מכשיר אדים קר - הפועל ע"י מאוורר פנימי המייבש את המים
ללא חימום, מותר לטלטלו לצורך קטן גם בשעה שפועל
וכן מותר להוסיף בו מים בשעה שעובד.

נט.
מכשיר אניהלציה - מוקצה מחמת חסרון כיס ואין לטלטלו
כלל  בשבת  וכשצריך  להפעילו  (ע"י  שעון  שבת)  מותר
.58לטלטלו לצורך חולה שאין בו סכנה

ס.
מכשירי כושר וספורט -  (כגון: קפיץ, וולווקר, משקולות וכד)
לצורך גופו דינם ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו
.59ומקומו

סא.
מספריים - כלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו אלא לצורך
.60גופו ומקומו. ולכן כשאין סכין אפשר להשתמש במספריים

סב.
מסרגה -  כיון שיש איסור לסרוג בשבת אין לטלטלה והיא
.61ככלי שמלאכתו לאיסור

סג.
משאבת חלב -
אסור לטלטלה ונחשבת כמוקצה מחמת
חסרון כיס אבל במקום צער שחייבת לשאוב חלב במשאבה
מכאנית יכולה להקל לטלטלה בתנאי שהחלב הולך לאיבוד
.62כגון שיש חומר ניקוי בתוך הבקבוק

סד.
מתקן  כביסה  -  שנועד  לתליית  כביסה  כלי שמלאכתו
לאיסור ואם תלויה בו כביסה יבשה מותר לטלטלו ממקום
.63למקום עם הבגדים כדין בסיס לדבר האסור והמותר

סה.
נייר מעטפה צבעוני - שמקפידים עליו לשמרו כדי שלא
יפגם או יתקמט וכן אין משתמשים בו בשימוש אחר אין
.64לטלטלו בשבת ודינו כמוקצה מחמת חסרון כיס

סו.
נרות של עוגת יום הולדת -  אין לטלטלן בשבת מהעוגה.
אלא  יש להוציאם לפני שבת כדין מוקצה מחמת גופו וכן
יש חשש בורר שמוציא הפסולת מהאוכל ואם שכחו להוציאם
.65לפני שבת יש לחתוך העוגה סביב

סז.
סחבות לניקוי - הספוגות במים נחשבות ככלי שמלאכתו לאיסור
ואין לטלטלן כלל, והיבשות מותר לטלטלן לצורך ניקוי ללא מים.

סח.
סיכת ביטחון סיכת נוי -  סיכות שתוקעים על הבגד או  בשיער
מותרים בשבת ואינם מוקצה בשבת.

סט.
ספוג רחצה -  דינו ככלי שמלאכתו לאיסור מפני החשש
.68שמא יסחט המים שבתוכו

ע.
פמוטים שדלקו בשבת -  אין לטלטלם מהשולחן בשבת
אחר שכבו ואם הפמוטים אינם יקרים ועשו תנאי אפילו
.69מלפני שבת אפשר להרימם אחר שכבו

עא.
פצירה - שנועדה להשחיז צפרניים נחשבת לכלי שמלאכתו
לאיסור  שמותר לטלטלו רק לצורך  גופו  או  מקומו  כגון
.70שמונחת על שולחן אפשר להרימה כשצריכים למקום זה

עב.
פרחים תלושים או פרחי פלסטיק - מותר להרימם מהשולחן
.71ומותרים בטלטול, ככלים שמלאכתם להיתר

עג.
צעצועים -  מותרים בטלטול ואלו שדינם כמוקצה מחמת
חסרון כיס כגון צעצוע חשמלי יקר או בלוק ציור מותר
.72לטלטלם ברגל או ע"י מטאטא, למקום אחר

עד.
קולפן - אפשר לקלף בשבת פירות וירקות ולכן אינו נחשב
כמוקצה ואפילו למחמירים שאומרים שדינו ככלי שמלאכתו
.73לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

עה.
קופת צדקה -
כשיש בה מעות אסור לטלטלה כדין בסיס 
לדבר האסור ואם אין בה מעות מותר לטלטלה לצורך גופו
.74או מקומו

עו. קלטות טייפ/דיסקים - דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס
שאסור בטלטול כלל בשבת ואם נמצאים במקום שיכולים
.75להנזק מותר לטלטלם ברגל

עז.
קליפות שאינן לאכילה - כגון קליפות של ביצים או גרעינים
שאינם ראויים לאכילת אדם או בעלי חיים נחשבים כמוקצה
מחמת גופו ומותר לטלטלם רק בשינוי כגון על ידי כלי
.76(שאין הדרך לנקות השולחן בעזרתו כגון בסכין)

עח.
רדיאטור/תנור חימום - לצורך קטן שצריך לחממו מותר
לטלטלו כדין שאר איסורי דרבנן המותרים לחולה שאין בו
.77סכנה והכל חולים אצל צינה

עט.
שברי זכוכית - המפוזרים בבית ויש חשש פציעה של ילדים
.78קטנים הזוחלים וכד' מותר להרימם בידו ולזרקם לאשפה

פ.
שלט רחוק -  כל  סוגי השלטים שמקפידים עליהם שלא
להשתמש בהם  בשימושים  אחרים  דינם  כמוקצה  מחמת
.79חסרון כיס ואסור לטלטלם כלל

פא.
צרור מפתחות עם שלט - אם בצרור יש מפתח של הבית
שמותר  לפתוח  אותו  בשבת  מותר  להרים  את  המפתח
.80המותר בטלטול ויחד איתו להרים את כל הצרור

פב.
קליפות וגרעינים -  אין לטלטל קליפות וגרעינים שאינם
ראויים לאכילה אלא אם נשאר עליהם מעט מהפרי אבל
.81מותר להרימם מהשולחן שמאוסים כגרף של רעי

פג.
שמיכה חשמלית - שמחוברת לחשמל מערב שבת מותרת
.82להתכסות בה בשבת אפילו בזמן שהיא פועלת

פד.
תבניות אפיה -  כל סוגי תבניות האפייה אפילו העשויות
לשימוש חד  פעמי, כשהן ריקות  נחשבות למוקצה ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלם לצורך שימוש בהם או כשצריך את המקום שהם נמצאים אבל אם יש בהם מאכלים
.83ואפילו שאריות הראויים לאכילה) מותר לטלטלם)

פה.
תיק נשיאה - תיק המיועד לנשיאה של חפצים שנחשבים
למוקצה אין להרים או לטלטל אותו בשבת אבל מותר
להוציא ממנו חפץ המותר בטלטול כגון סידור תפילה.

פו.
תנור חימום או רדיאטור - לצורך קטן שצריך לחממו מותר
לטלטלו כדין שאר איסורי דרבנן המותרים לחולה שאין בו
.85סכנה והכל חולים אצל צינה

פז.
תנור, מכונת כביסה, מקרר -
מוקצה מחמת חסרון כיס ,
ולכן אם  נפל חפץ  מתחת  לתנור  אין  להזיז  התנור כדי
.86להוציאו
  
פח.
תכשיטים -  מותר לטלטלם בשבת אפילו אם הם יקרים
מאוד אבל אם הם תכשיטים המיועדים למכירה אין לטלטלם
.87כדין מוקצה מחמת חסרון כיס

פט.
- וכן ציורי קיר שתלויים לקישוט אינם מוקצה תמונת קיר
ואפילו אם נפלו בשבת מותר להחזירן למקומן אבל כשנפל
.88המסמר אין להחזיר המסמר לקיר משום בונה

צ.תלושי קניה - כל סוגי תלושי קניה נחשבים למוקצה מחמת
חסרון כיס אבל אם פג תוקף הקניה הרי הן כמוקצה מחמת
.89גופו ואסורים בטלטול

 

 


 1. שו"ע או"ח סימן שח סעיף ו' כל הכלים שנשברו, אפי' בשבת, מותר לטלטל שבריהם ובלבד שיהיו ראויים לשום מלאכה משנה ברורה סימן שח ס"ק כ"ח שברי כלים דכשנשברו דמי לצרורות והוי מוקצה מחמת גופו אלא כיון שבאו מכלי לא בטיל שם כלי 'מהם כל זמן שראויים למשהו כגון לכסות. מנוח"א ח"א פי"ב סל"ז אורחות שבת עמ .' רפ"ג הערה ע

2. ככל כלי שיחד אותו לתשמיש מסויים שאינו נחשב למוקצה כגון אבן שיחדה להחזיק את . הדלת וכן שאר חפצי נוי וה"ה לאבנים המונחות לקישוט ולנוי

3. כל סוגי האבקות שאינן ראויות לאכילה בשבת כגון שטעונות בישול או הכשר אחר שאסור בשבת דינם כמוקצה מחמת גופו כיון שאינו ראוי לאכילה שו"ת היכל יצחק או"ח 'סימן ל' בשבת אין לטלטל תפוחי אדמה ושאר דבר שאינו ראוי לאכילה, שש"כ פרק כ . סעיף כ"ח

4. כיון שעשוי לנוי נחשב כשאר כלים שמלאכתם להיתר שמותר לטלטלם לצורך עיין שו"ת .יחוה דעת חלק ב' סימן נ"ג. ילקו"י שבת ב' עמ' תס

5. ואם ראוי למאכל בעלי חיים או למאכל אדם מותר בטלטול שולחן ערוך או"ח סימן שח . סעיף לא מותר לטלטלו משום דראוי לכלבים

6. אטבי כביסה דינן כמוקצה כלי שמלאכתו לאיסור אבל מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו ולכן כשיש צורך להוריד מהחבל כביסה אפשר לטלטלם וכן כשיש צורך להשתמש . בהם לסגירת שקיות אפשר להתיר

7. ככל כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו משנה ברורה סימן שי ס"ק כז לדינא מסכים בספר א"ר דאף שהכיס מיוחד למעות כל שאין דרכו להקפיד להניח בו דברים אחרים איננו בכלל מוקצה מחמת חסרון כיס רק כסתם כלי שמלאכתו לאיסור ושרי לצורך גופו או מקומו וכן הסכים בספר בית מאיר ע"ש. שש"כ פרק ה' סעיף ט"ז מנוחת אהבה ח"א עמ' רס"ב.כיון שכל כסף בין בשטרות ובין במטבעות הוא מוקצה מחמת גופו והארנק בסיס לדבר האסור ודינו ככלי שמלאכתו לאיסור שנועד שולחן ערוך או"ח סימן שט סעיף ד' וסימן שי סעיף ז' בדין מטה שיש עליה מעות, מנוח"א פי"ב סנ"ג משנה ברורה סימן שי ס"ק כ"ז לדינא מסכים בספר א"ר דאף שהכיס מיוחד למעות כל שאין דרכו להקפיד להניח בו דברים אחרים איננו בכלל מוקצה מחמת חסרון כיס רק כסתם כלי שמלאכתו לאיסור ושרי לצורך גופו או מקומו וכן הסכים בספר בית מאיר .ע"ש

8. שו"ת יבי"א חלק ה' או"ח סימן כ"ו אם החמה זורחת עליהם, ויש בזה צער בעלי חיים . ולפעמים קיים חשש ג"כ שימותו

9. כתב הרמ"א בשו"ע או"ח סימן שי סעיף ז וכן בכיס התפור בבגד, הואיל ועיקר הבגד עומד ללבוש, אם הוציא המעות משם, מותר ללבוש הבגד, דהכיס בטל אצלו אבל אם שכח בו מעות, מותר לטלטל הבגד וכתב שם במשנ"ב ס"ק כט דלאו דוקא שכח ומותר לטלטל הבגד אף בעוד שהמעות מונח בכיס דהבגד לא נעשה בסיס הואיל ואינם על עיקר הבגד ומ"מ אסור להכניס ידו בתוך הכיס דעכ"פ הכיס נעשה בסיס להמעות ואפילו לאחר שהוסרו המעות מתוכם דהרי עכ"פ ביה"ש אתקצאי הכיס להמעות ומ"מ אם אפשר בניעור יראה לנער מתחלה דיש שסוברין דאף שהמעות אינם על עיקר הבגד ג"כ

10. צריך .לנער קודם שיטלטל הבגד בין בהניח ובין בשכח עכ"ל

11. .עיין ילקו"י שבת ג' עמ' ת"י שעל הגוף מותר ובבגדים אסור משום מוליד ריח .כיון שמקפידים עליהם ומיחדים להם מקום ושימוש מיוחד

12. שולחן ערוך או"ח סימן שח סעיף לט אסור לטלטל בהמה, חיה ועוף, משנ"ב שם ס"ק קמו שהם בכלל מוקצה כעצים ואבנים, שש"כ פרק כ' סעיף מ', וכ"כ בשו"ת בצל חכמה ח"ה סימן ל"ד כתב לאסור בטלטול. אבל יש מהראשונים שכתבו שבעלי חיים המיוחדים למשחק ולשעשוע מותרים בטלטול כשאר כל כלי משחק עיין בתוס' שבת דף מ"ה ע"ב ד"ה הכא התיר הר"ר יוסף לטלטל אפרוח חי, דחזי לשחק בו תינוק. וכן פסק בשו"ת אגרות משה או"ח חלק ה סימן כב שבעלי חיים המיוחדים למשחק לילדים מותר לטלטל . אותם ואמנם יש שדחו דבריהם מכל מקום בשעת הדחק, יש על מי לסמוך

13. כתב בשו"ע או"ח סימן שח סעיף מ כל בהמה חיה ועוף מדדים אותם בחצר, דהיינו שאוחז בצוארן ובצדדים ומוליכן, אם צריכין הבע"ח לכך, ובלבד שלא יגביהם בענין שיעקרו רגליהם מן הארץ, דמוקצין הם ואסור לטלטלו; חוץ מתרנגולת שאין מדדין אותה, מפני שמגבהת עצמה מן הארץ ונמצא זה מטלטל, אבל דוחים אותה מאחוריה בידים כדי שתכנס. משנה ברורה שם שהתירו משום צער בעלי חיים וכל זה רק במקום שיש עירוב ולא בר"ה דגזרינן שמא יגביהם ויעבירם ד"א ויתחייב חטאת דגבי בהמה לא . אמרינן חי נושא את עצמו

14. כל דבר ששאינו ראוי למאכל ולא יחדתי אותו לשימוש ואינו נחשב לכלי הרי ההגדרתו .כמוקצה מחמת גופו שאסור לטלטלו כלל

15. שו"ת שבט הלוי ח"ג סכ"ט, מנוח"א ח"א עמ' ר"פ .

16. כ"כ אחרונים עיין במקורות הנ"ל

17. כיון שעיקר מלאכתו שהיא גזיזת ציפורניים אסורה בשבת, שולחן ערוך או"ח סימן שמ .סעיף א אסור ליטול שערו או ציפורניו, בין ביד בין בכלי

18. כיון שכל תכליתה של הגיגית הוא לכבס לכן נחשבת ככלי שמלאכתו לאיסור כמבואר . במשנה ברורה סימן שח סעיף ג ואפילו אם רק רוב מלאכתו לאיסור הוא ג"כ בכלל זה

19. כיון שאין למישחה שימוש בשבת שאי אפשר להישתמש בה משום ממרח לכן היא מוקצה .מחמת גופו משנה ברורה סימן שג ס"ק פ"

20. כיון שהוא גליל שאינו מותר בשימוש בשבת כי צריך לקרוע הנייר ולחתכו ואסור לעשו"ת .כן בשבת וכן מקפידים שלא להישתמש בו תשמיש אחר מלבד זה

21. . שעיקר מלאכתו לשטיפת רצפות או כיבוס ולכן אין לטלטלו אלא לצורך גופו או מקומו

22. כיון שנועד להליכה והמנורות מהוות כמוקצה לכן יש לגרום לו להפסיק את פעולתו על . מנת שיהיה מותר בטלטול

23. שו"ת אגרות משה חלק או"ח ג' סימן נ"ד וויטמינים לרפואה אסורים בשבת. שו"ת ציץ . אליעזר חלק י"ד סימן נ' כתב שיש להתיר ויטמינים ומותר להמשיך לקחתם גם בשבת ובשו"ת אגרות משה חלק אה"ע ד' סימן ס"ז כתב לענין גלולות לאשה כדי שלא תתעבר .אין איסור לקחתם בשבת משום רפואה בשבת אבל לכתחילה אין לקחתם כלל

24. .' ביאור הלכה סימן תקי"ח ד"ה קיצור שולחן ערוך סימן פ"ח סעיף ב

25. אפילו שאין נחשבים כלי ו' מ"מ לצורך המותר בשבת יכולה לטלטלם

26. שו""ע או"ח סימן ש"ח סל"ד במשנ"ב ס"ק קל"א ורק שנחשב באמת למיאוס ולא .בהערמה ולכן כשאינו מאוס או שאין ריח רע ואינו פוגם בכבוד הבריות אין לטלטלו

27. כלי יקר ומקפיד לשמור עליו שלא ינזק, מחמת זה אינו ראוי לשום תשמיש חוץ . מתשמישו הרגיל לכן דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס שאסור בטלטול

28. כיון שלא מקפידים עליו לתשמיש קבוע אלא משמש אפילו למשחק לילדים נחשב ככלי . שלמאכתו לאיסור ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו לפי הכללים שנכתבו לעיל

29. כדין כביסה רגילה שנשארה על החבל שמותר להורידה ואין חשש של טלטול דלת המייבש, ע"ע בשו"ת אגרות משה חלק או"ח ה סימן כא שבגדים שנשארו בכוונה במכונת .הייבוש מותר להוציאם משם בשבת. שו"ת דברי דוד ח"ב סימן טו"

30. לוית חן סימן ל"ז, שו"ת מנח"י ח"א סימן פ"א שדן בזה להיתרא, שו"ת שבט הלוי ח"א סימן ס"ב, שכתב בימי הקיץ בפרט בא"י דודאי יתייבש פשוט דאיכא להקל, שש"כ פרק ט"ו סעיף י"ז ובהערה שם ילקו"י שבת ב' עמ' ס"ט מנוחת אהבה ח"ב פי"ב סכ"ה. ובפרט .כשרוצה לשמור על הכביסה על שלא תנזק יכולה להקל

31. . כיון שמלאכתו לטחינה שאסורה בשבת דינו כפטיש לשבירת אגוזים

32. כתב בשו"ע או"ח סימן שח סעיף לד כל דבר מטונף, כגון: רעי וקיא וצואה, בין של אדם בין של תרנגולים וכיוצא בהם, אם היו בחצר שיושבים בה, מותר להוציאם לאשפה או לבית הכסא, ואפי' בלא כלי; ואם היו בחצר שאינו דר שם, אסור להוציאם. ואם ירא מפני התינוק שלא יתלכלך בה, מותר לכפות עליה כלי. ודין שיירי הנרות כגרף של רעי יהיה מותר לטלטלם ובעניין הגדרת גרף של רעי, לא שייך ליתן שיעור, אלא תלוי לפי האדם. אם הוא איסטניס ובאמת מפריע לו לראות את שיירי הנרות וכן כשמונחים . במקום שמפריע ולא בזוית הבית כ"כ בשו"ת אג"מ או"ח ח"ה סימן כא

33. שו"ע או"ח סימן ש"ח סעיף י' כסוי בור ודות אין נוטלים אא"כ יש להם בית אחיזה דאז מוכח שהוא כלי, ואסור לטלטלו שמא יתקע וע"ע במנוח"א ח"ג עמ' ר"א. ונראה שאם הוא מעוצב כך שיהיה קל להוציאו וכך הרגילות להוציאו בימי השבוע הוי כמו ידית .אחיזה ולכן כשיש צורך יהיה מותר להוציאו35. כשאר כלים שנחשבים כמוקצה מחמת חסרון כיס שאין לטלטלם כלל כשמקפידה עליהם .שלא ינזקו ויקרים לה אג"מ ח"א קי"ד, שש"כ פי"ד הערה קנ"ח

36. משנה ברורה סימן ש"ח ס"ק כ. אף על גב דלפעמים נוהגים לתת בה פירות, ומשתמשין בה שאר תשמיש של היתר, לא מיקרי כלי שמלאכתו להיתר, דהדין הוא שהולכין בהם אחר רוב תשמישן, וכיון דזו הקדרה רוב תשמישה הוא מלאכה האסורה בשבת, אין מטלטלין אותה אלא רק לצורך גופה או מקומה, אבל אם היא ריקנית ומטלטלה מחמה לצל, או כדי שלא תשבר או תגנב, אסור ואם יש בה מהתבשיל שמבשלים בו מותר לטלטלה, ועיין משבצות זהב שם מנוחת אהבה חלק א' עמ' רס"ה ומותר להסירה משום גרף של רעי שמאוסה, כף החיים שח ס"ק ל"ה, בן איש חי שנה שניה פרשת מקץ ד, שש"כ . ח"א עמ' רל"ח

37. יש מחלוקת בין האחרונים לענין כלי חשמל ובשו"ת אגרות משה חלק או"ח ה' סימן כ"א .כלים שאינה משתמשת בהם שמא יתקלקלו הווין מוקצה מחת חסרון כיס

38. עיין בית יוסף ש"ח ס"ג, ובשו"ע שם במשנ"ב ס"ק י"ב, וביאור הלכה ד"ה כלי שמלאכתו . לאיסור, ובמשנ"ב ס"ק י', שו"ת מנחת יצחק ח"ה סמ"ב

39. אין לטלטל כלי מחשב כלל כיון שדינם כמוקצה מחמת חסרון כיס ומקפידים שלא .להשתמש בהם כלל לשום תשמיש אחר

40. כיון שיש כאן איסור של בונה כשמתקן את הכלי וכשאינו ראוי לשימוש אז דינו כמוקצה . מחמת גופו שאין לטלטלו כלל

41. בשולחן ערוך או"ח סימן שיג סעיף ח' כתב ספסל שנשמט אחד מרגליו, אסור להחזירו למקומו ובסימן שח סעיף ו' כתב כל הכלים שנשברו, אפי' בשבת, מותר לטלטל שבריהם 'ובלבד שיהיו ראויים לשום מלאכה עיש"ב משנ"ב מנוח"א ח"א עמ' רפ"א שש"כ עמ .רמ"ט

42. .שולחן ערוך או"ח סימן שי סעיף ח. ע"ע במה שהתבאר לעיל בדיני בסיס לדבר האסור

43. כיון שמשתמש בהם אין להם דין של מוקצה מחמת גופו ורק לאחר שאין להם שימוש . נחשבים כמוקצה מחמת גופו כנלע"ד וע"ע אורחות שבת שפ"ו ס"ח

44. הרי כסף הוי מוקצה מחמת גופו בשבת וכמבואר בשו"ע או"ח סי' שי ס"ז, וראה בפרי מגדים במשב"ז פתיחה לסי' שח שכתב דמעות הוי מוקצה מחמת גופו וגם מוקצה מחמת ' איסור כיון שנעשו לסחורה ומקח וממכר שהיא מלאכת איסור. ועי' בס' מנחת שבת סי פח סק"מ שכתב שם, דשטרות כסף הוי מוקצה מחמת חסרון כיס כיון שאדם מקפיד . עליהם יותר ע"ש. הובאו בשו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך ג חושן משפט סימן ג

45. כדין ידית אחיזה שהתפרקה בשבת. ומותר לסובב הכפתור משום חשש סכנה

46. כתב בשו"ת יבי"א חלק ז או"ח סימן לו שיש לסמוך על הפוסקים הסוברים שאין דין , מוקצה במחובר, בצירוף תנאי מערב שבת, שיוכל לסבב או ללחוץ על כפתור החשמל לאחר שיכבה בשעה הקבועה, כדי שלא ידלק שוב לאחר מכן. ואז יהיה מותר לעשו"ת כן לגרום מניעת הדלקת החשמל לאחר מכן בשעה הקבועה להדלקתו, ותנאי אחד די לכל .השנה, ע"ע בשו"ת תפלה למשה ח"ב סימן כ עמוד רט

47. ילקו"י שבת ד' עמ' שצ"ד, שלמי יהודה פ"ד סעיף ב', שש"כ פרק כ"ו ס"ב ופרק ט"ו .סס"ח, מנוח"א ח"א פי"ב ס"מ

48. , הליכות עולם לגר"ע יוסף שליט"א פרשת מקץ ס"א שמירת שבת כהלכתה פי"ג סל"ה שו"ת אגרות משה ח"ג סמ"ט, ובמנוחת אהבה ח"א פכ"ד סל"ה כתב להחמיר מלטלטלו . בשעה שעובד משום פרצה בחומת השבת ועיי"ש בהערה

49. שולחן ערוך או"ח סימן ש"ג סעיף כ"ז פסק שאסור להסתרק בשבת שמא יתלוש שערות .מהראש לכן נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור

50. עיין במ"א סימן שי ס"ק ט' ובמשנ"ב שם ס"ק ל"ג ובשו"ע סי' שט ס"ד כתב שכח אבן וה"ה חבית, או מעות על הכר, מטה חבית על צדה והאבן נופלת, ומנער הכר והמעות נופלים, משנ"ב שם ס"ק יח כתב אם הניחם בכונה בחול ולא היה דעתו בפירוש שישארו שם בשבת ואח"כ שכחם שם מקרי שוכח, ודעת הב"י דאפילו הניחם בע"ש כל שלא היה דעתו בפירוש שישאר שם בכניסת שבת ובביה"ש שכחו לסלק גם זה הוא בכלל שכח. והנה בעיקר דין בסיס מסיק במ"א דלא מקרי בסיס אא"כ הניח עליו דבר המוקצה בשביל שיתיישב עליו אבל מה שמניחין בדרך אקראי מפני שאין לו ריוח לפנות לכל חפץ מקום בשולי התיבה כך לא חשיב מניח אלא שוכח ומותר לטלטל חפץ המותר אחר שניערו 'המוקצה מעליו וכן במנח"א ח"א עמ' של"ח, שש"כ פ"כ סע' נ"ב,ילק"י שבת ח"א עמ .תע"

51. כיון שנועד לשטיפת הבית שאסורה בשבת לכן דינו ככלי שמלאכתו לאיסור אבל לצורך . גופו או מקומו מותר ע"ע אורחות שבת עמ' תצ"ט

52. כיון שמיוחד למדידה הווי כלי שמלאכתו לאיסור וכיון שמקפידים עליו לשמרו שלא . ינזק, דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס. ועיין בשו"ת צי"א ח"ג סי' י שבמקום חולי מותר

53. כדין מגירה שיש בה מוקצה וכו' ששכח והניח בתוכה מוקצה אבל אם הניחו בכוונה כדי שישאר שם כל השבת אינו יכול לנער המוקצה וכל העגלה נהייתה בסיס לדבר האסור שולחן ערוך בסימן ש"ט סעיף ד' בדין שכח אבן ע"פ חבית, משנה ברורה שם ס"ק יג . ובסימן שי ס"ק כ"ד כתב דין הבסיס כאותו המוקצה שעליו

54. כששכחו מוקצה בכלי או על המיטה הוא אינו הופכת לבסיס לדבר האסור כנ"ל. ולכן .מותר לנער המוקצה ע"י הטיית המטה או משיכת הבגדים

55. בשו"ע סימן שח סעיף י"א כתב מחט שלימה מותר לטלטלה ליטול בה את הקוץ ניטל חודה או חור שלה, אסור. מגן אברהם בסימן שמ סי"א מחט בא"ח שנה שניה פר' מקץ 'כתב מחט שנעקמה אפי' מעט אסור לפושטה שש"כ פרק סעיף ח' מנוחת אהבה חלק א . עמ ר"ס מחט ראויה למלאכה

56. כתב בשו"ע או"ח בסי' של"ז סעיף ב' שמותר לטאטא בשבת במקום מרוצף ובסימן שיג סעיף ח' כתב ספסל שנשמט אחד מרגליו, אסור להחזירו למקומו, ולהניח הצד השמוט על ספסל אחר, יש אוסרים. ובסי' ש"ח סע' ו' כל הכלים שנשברו, אפי' בשבת, מותר לטלטל שבריהם ובלבד שיהיו ראויים לשום מלאכה. וכאן אינו ראוי לשום מלאכה כשהוא מפורק, באה"ל ד"ה "כגון שברי" ובאינם ראויים לשום מלאכה אפילו לצורך גופו ומקומו אסור וה"ה הכא במטאטא מפורק. אבל מברשת המטאטא מותרת בטלטול משום שראויה לשימוש אפילו שמפורקת אבל אם נשברה אסורה בטלטול

57. כדין מאוורר חשמלי כמו שכתב בהליכות עולם ח"ג פרשת מקץ ס"א, וכיון שמכשיר אדים קר אינו מבשל אלא מפזר טיפות המים באויר ע"י מאוורר המורכב מעל המים . ובפרט שיש כאן צורך קטן שזקוק לאדים קרים

58. כיון שלא גזרו על מוקצה לחולה שאין בו סכנה הצריך תרופה זו וכל שכן אניהלציה .שנועדה לטפל בחולי קוצר הנשימה היכול להוות חשש לפיקוח נפש

59. שש"כ פט"ז ובשו"ת אור לציון ח"ב פל"ו שי"ב כתב להתיר וכן בשו"ת ציץ אליעזר ח"ו . ס"ד כתב להתיר קפיץ ידני

60. שו"ת תפילה למשה ח"א סכ"ה עמ' רס"ו בתשובת הנאמ"ן. כתב שיזהר לא לטלטלו אחר השימוש. בעניין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור כשיש לו כלי אחר עיין במשנ"ב סימן ש"ח ס"ק יב שו"ת מנחת שלמה תנינא סימן י"ח, בשש"כ פ"כ סעיף ט"ז ובהערה י"ט כתב דאין לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור כשיש לו כלי של היתר,שו"ת אגרות משה חלק או"ח ה סימן כא ומסתבר דאם אין לו כלי היתר, אף שיכול לשאול אצל אחר מותר לטלטל כלי .שמלאכתו לאיסור .

61. כיון שיש איסור לסרוג בשבת עיין מש"כ בשו"ת שבט הלוי חלק ח' סימן ס"ב

62. שו"ע או"ח סימן שכ"ח סעיף ל"ד לא תקל אשה חלב מדדיה לתוך הכוס או לתוך הקדירה ותניק את בנה. ביאור הלכה שם ד"ה ותניק. ועיין בפמ"ג דלחלוב מאדם לתוך כלי יש בו איסור דאורייתא משום מפרק כיון שאסור לחלוב בשבת, ובשו"ת יבי"א ח"ה או"ח סימן ל"ב כתב שי"א דחליבת אשה הויא מלאכה דאורייתא. ובשו"ת שבט הלוי חלק ט סימן פח הלכה י' כתב שבזה"ז גם חולב חלב אשה לתוך הכלי ודאי נקרא כדרכה מה"ת. ובשו"ת ציץ אליעזר חלק ב' סימן ג' פרק ה' ד"ה (א) והנה ומשום צערא יכולה ,האשה להוציא בידה החלב המצער אותה. וע"ע בשו"ת דברי יציב חלק או"ח סימן קסה .שו"ת שבה"ל חלק י' סימן ס"ו ד"ה אשר שאל

63. שדינו ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו .

64. שו"ע ש"ח ס"א, ובמשנ"ב שם ס"ק ס"ב. שו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח

65. דינם כמוקצה מחמת גופו כיון שאינם ראויים לשום מלאכה ולאחר שכבו לרוב זורקים אותם לפח ולא משתמשים בהם בשנית, משנ"ב סימן שח ס"ק לד כל המחלוקת אם דין הנרות מוקצה מחמת חסרון כיס או מוקצה מחמת גופו כשמשתמשים בהם לאחר שכבו .אבל כאן אינם ראויים כלל

66. . כדין בגד רטוב שאסור לטלטלו שמא יסחוט המים שספוגים בו

67. עיין בשו"ת חלקת יעקב או"ח סימן קכ"ב שו"ת מנחת יצחק חלק ב סימן יט (כד) ובזה תבנא לדינא לענ"ד דבודאי יש להחמיר לכתחילה, שלא יניח השני בגדים או הצדי בגדים זע"ז, ויתחב במחט בטחון שע"ז בשני תחיבות, אלא יתחוב בבגד אחד בקצהו תחיבה אחת, שו"ת אגרות משה חלק או"ח ב' סימן פ"ד אבל אין למחות בהנשים אף במה שמחברות תכשיטיהן במחטים כי העיקר לדינא שמותר ומכיון שהתירו להשתמש בה .אינה מוקצה

68. שולחן ערוך או"ח סימן ש"א סעיף מ"ו ולכן אין לטלטל שום בגד רטוב שמא יסחטנו

69. שו"ע סימן רעט סעיף א נר שהדליקו בו באותה שבת, אע"פ שכבה, אסור לטלטלו. ושם בסעיף ד' אם התנה מע"ש על נר זה שיטלטלנו משיכבה, מותר לטלטלו אחר שכבה.ע"כ אבל אם דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס אסור לטלטלו כלל. ע"ע בשו"ת אורל"צ ח"ב .עמוד קעד

70. .אסור בשבת להשחיז ולסדר הציפורניים, כדין גוזז סימן ש"מ ס"א

71. . כיון שעשויים לנוי וכל שעשוי לנוי אינו נחשב למוקצה

72. בסימן שי"א ס"ח כתב השו"ע טלטול בגופו אפילו לצורך דבר האסור מותר, ובמשנ"ב ס"ק ל' כתב שאינו נוגע בידו כי אם בגופו או בשאר אבריו, ואין דרך לטלטל צעצועים . ברגליו וניכר השינוי בגופו מ"א שי"א ס"ק כ"ד שמירת שבת כהלכתה ח"א פכ"ב פל"ד ובהליכות עולם לרה"ג עובדיה יוסף שליט"א ח"ב עמ' ר' כתב שמותר לגדול ליתן לקטן .לשחק בצעצועים המיוחדים לקטנים ואין בהם משום מוקצה

73. שש"כ פ"ו סעיף כ"ט. וכיון שאין כאן בורר שהרי הוא מסיר הקליפה שמותרת להוציאה בשבת ואמנם עושה זאת על ידי כלי אבל הוא לא יותר חמור מפטיש שהתירו לשבור .אגוזים בעזרתו בשבת וה"ה לקולפן

74. כשהקופה ריקה ממעות אז דינה ככלי שמלאכתו לאיסור כארנק ומותר לטלטלה לצורך גופו או מקומו אבל כשיש בה מעות הרי היא בסיס לדבר האסור ואסור לטלטלה בשבת

75. .כלל שכל דבר שאדם מקפיד עליו ומיחד לו מקום אסור בטלטול והוי כמוקצה מחמת חסרון כיס,שו"ע ש"ח ס"א במשנ"ב ס"ק ב' שמחשש הפסד הוא מקפיד עליהם שלא לטלטלם .ומקצה אותם מדעתו, וכ"ש כאן שיש להם שימוש מיוחד

76. משנה ברורה סימן שח בהקדמה דבר שאינו כלי ולא מאכל אדם ולא מאכל בהמה כגון אבנים וקנים ומעות ועצים וקורות ועפר וחול וכל כיוצא בזה שלא ראויים נקראים ,מוקצה מחמת גופו. ומש"כ טלטול בשינוי כדין טלטול מן הצד לצורך דבר המותר .שמותר. שו"ע או"ח סימן שי"א סעיף ח ועי"ש באחרונים

77. כתב בשו"ע סי' רע"ו ס"ה ובמשנ"ב ס"ק ל"ח וע"ע בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי"ד ילק"י . ש"ח סי"ז ובהערה כ"ח

78. כתב הרמ"א בשו"ע או"ח סי' ש"ח סע' ו' אם נשברו במקום שיכולים להזיק, כגון זכוכית שנשברה על השלחן או במקום שהולכין, מותר לטלטל השברים כדי לפנותן שלא יוזקו בהם וכן בשו"ע שם סע' י"ח כתב שבאיסור מוקצה במקום הסכנה לא החמירו כל כך לכן .אפשר להקל ולהרימו ובמשנ"ב ס"ק ל' כתב שאם אינו מזיק יכול לבעטו ברגלו

79. . כיון שמקפדים עליו ומיחדים לו תשמיש קבוע ולכן נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס

80. כיון שזהו טלטול מהצד שמותר משנ"ב סימן שט ס"ק יז כשאינו מטלטל את המורצה להדיא רק עם ההיתר וכונתו גם כן בשביל שהוא צריך להיתר מותר לטלטלו ויש לומר גם כשמטלטלו לצורך מקומו של החפץ יהיה מותר כגון שמונח על השולחן ויש צורך בשולחן .לאכילה מותר לטלטלו מן הצד

81. .עיין בילקו"י עמ' שכו ועמ' שנה ובמקורות שם

82. שו"ת אגרות משה ח"א או"ח ג' סימן נ' כיון שראויה להתכסות בה גם בלא חום העלעקטרי כשאין צריכין לחום גדול, היא כלי שמלאכתה גם להיתר שמותר לטלטל אפילו להצניעו שלא יגנב ולא ישבר, שו"ת יבי"א ח"ז או"ח סימן לח אע"פ שיש בשמיכה כח החשמל, אין בטלטולה משום מוקצה, שו"ת יחוה דעת ח"ה סימן כ' מותר להשתמש . בשבת בשמיכה חשמלית כשהיא מחוברת לזרם החשמל מערב שבת

83. כיון שנועדו לבישול ואפייה שהן מלאכות האסורות בשבת לכן נחשבות ככלי שמלאכתו לאיסור אבל לצורך גופו ומקומו או שיש בהם דבר המותר בטלטול כגון שאריות מאכל .מותר לטלטם אגב ההיתר

84. כיון שהוא נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור אבל אם יש בפנים חפצים שמותרים בטלטול . כגון סידור או ברכון מותר להוציא ממנו שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

85. שו"ע רע"ו ס"ה, ובמשנ"ב ס"ק ל"ח, וע"ע בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי"ד, ילק"י ש"ח .סי"ז ובהערה כ"ח

86. כיון שמלאכתו לאיסור ובפרט שמייחדים לו מקום קבע ותשמיש מיוחד, משנה ברורה סימן שח ס"ק ח' וכיון שבימות החול אין מזיזים את המכונה ממקומה כדי שלא תפסד . ותתקלקל ממילא הוא בכלל מוקצה מחמת חסרון כיס ואסור לטלטלה

87. שולחן ערוך או"ח סימן ש"ח ס"א וה"ה כלים המיוחדים לסחורה ומקפיד עליהם מגן 'אברהם או"ח סימן שח ס"ק ג' כתב אבל אם אינו מקפיד עליו שרי, סי' ש"י ס"ב וסי רנ"ט דבכל דבר שדמיו יקרים אסו' ובדבר שאין דמיו יקרים אם נתנן לאוצר אסור משנה ברורה סימן ש"ח ס"ק ז' ומקפיד עליהם שלא להשתמש בהם כדי שלא יתקלקלו אבל אם .אינו מקפיד עליהם אף שהם מיוחדים לסחורה ונתנם באוצר ג"כ שרי לטלטל

88. , שו"ת אגרות משה חלק או"ח ה' סימן כ"א אות י"ג. דבר התלוי על הקיר לנוי דרך קבע כגון שעון או תמונות שקבעו להם מקום בקיר, אינם מוקצה בשביל זה, שתלייתן שם הוא לנוי. וכן בשו"ת יבי"א חלק ז' או"ח סימן ל"ט. ובשמירת שבת כהלכתה פ"כ סכ"ב כתב שאם מקפיד עליו ומיחד לו מקום דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס כנכתב במשנ"ב ש"ח . ס"א וילקוט יוסף ח"א עמ‘ תס"ה התיר, וכ"כ בהליכות עולם לגר"ע יוסף שליט"א

89. כשיש בו שווי דינו כפנקסי צ'קים אבל כשפג תוקפו הרי הוא ככלי שאין בו שימוש שאסור .בטלטול