כל הצעצועים והמשחקים המוזכרים כאן דינם נזכר לגבי היתר טלטול משחקים לגבי ילדים קטנים שלא הגיעו לחינוך אך כשהגיעו לגיל חינוך יש להמנע ממשחק משום חשש ביטול תורה וכ"ש לגדולים יותר שצריכים להזהר1

כל צעצוע או חפץ שאנו רוצים לטלטלו בשבת, יש לבחון לאיזה מוקצה הוא שייך ואם הוא מוקצה מחמת גופו או מוקצה מחמת מחסרון כיס, אין לטלטלו בידו כלל

א.
צעצועים משמיעים קול - אין ליתן ביד הקטנים צעצועים
האסורים במשחק בשבת כגון: משחקים שיש בהם אורות או
.2המשמעים קול נגינה


ב.
צעצועים - שדינם כמוקצה מחמת חסרון כיס המפוזרים
בבית, ורוצים שהבית יהיה מסודר לכבוד שבת מותר
.3לטלטלם ברגלו או ע"י מטאטא, למקום אחר

ג.
אופניים - הקטנים מגיל חינוך במקומות שיש עירוב אפשר
להקל להם לרכב על אופניים של ילדים קטנים כגון שקבועים
.4בהם גלגלי עזר

ד.
אופני כושר - וכן שאר מכשירי כושר ואימון הגוף אין
להשתמש בהם בשבת כדי להזיע אבל מותר להשתמש בהם
.5לשם התרעננות קלה או הרפיה קלה של השרירים

ה.
אקדח המרעיש ומוציא-ניצוצות אש - דינו ככלי שמלאכתו
.6לאיסור, שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

ו.
אקדח מים - אע"פ שמותר לשחק באקדח מים בשבת, יש
להמנע מלשחק באקדח מים כיוון שבדרך כלל
הוא מביא
לידי איסורים אחרים בשבת כגון: שריית בגד במים, או
.7'השקאה וכד


ז.
אקורדיון משחק - אין לנגן באקורדיון אפילו שנועד למשחק
.8כיון שמשמיע קול

ח.
ארגז חול - אע"פ שחול יבש המוכן מלפני שבת למשחק
מותר בטלטול מכל מקום אסור לחפור בארגז חול וכן לא
.9לשפוך מים לתוכו

ט.
בובות ללא סוללות - שאינן פועלות על סוללות ואינן
משמיעות קול, אינן מוקצה ומותרות בטלטול כדין שאר
.צעצועי ילדים

י.
בובות עם סוללות - יש לנתק הסוללות לפני שבת ואז יהיה
מותר לשחק בהם שאם לא כן דינם ככלי שמלאכתו לאיסור
.10שמותר לטלטלו רק לצורך גופו או מקומו

יא. בלון ניפוח - יש האוסרים לנפח בשבת בלון, ויש
המתירים לנפחו, כאשר ניפחו את הבלון כבר פעם אחת
.11אבל בכל מקרה יש להקפיד שלא לקושרו

יב.
בלון גומי בצורות בעל חיים - מותר לשחק בהם ויש
.12מתירים לנפחם בשבת לקטנים

יג.
בלון שהתפוצץ - מוקצה מחמת גופו ואין לטלטלו כלל ואם
יש חשש שהתינוקות ינזקו בשיירי הבלון אפשר להרימו
.13ולזורקו לאשפה

יד.
בלוני בלוני סבון - ילדים המשחקים במים וסבון ומנפחים
.14סבון עם מים בשבת יש להם על מי לסמוך

טו.
בלונים הקשורים בשרשרת - אין לקשור בשרשרת בלונים
למשחק או ליופי אבל כשיש בלונים שקשורים בשרשרת
מותרים בטלטול ובמשחק אפילו אם אחד הבלונים התפוצץ.

טז.
בנין מתנפח - אסור לנפח בשבת אוהל או בית המתנפח
ואפילו אלו שמתנפחים על ידי משיכת חוט יש בכך איסור
הקמת אוהל ועוד אבל כשהיה מנופח לפני שבת מותר
.16לשחק בתוכו

יח.
בר-בצק ("פלסטלינה") - אסור לשחק בפלסטלינה או בר
.18בצק וכן לא בחימר או גבס ככלי שמלאכתו לאיסור

כ.
גולות משחק וכן גלעיני משמש ("גוגואים") - מותר לשחק
.20בהם ע"ג שטיח , או בקרקע מרוצפת וכד' אך לא בעפר

כא.
.21גומי נדבק - משחק גומי דביק מותר לשחק בו בשבת

כב.
גומי/חבל קפיצה וכד' - מותר לילדים לקפץ ולשחק בחבל
.22קפיצה וכד' שהרי בשבילם זהו תענוג

כג.
גלגליות - מותר לילדים לשחק בשבת בגלגליות וכן בשאר
.23סוגי משחקים על גלגלים במקומות שיש עירוב

כד.
גלגל-ים - מותר לשחק בגלגל ים מנופח וראוי להחמיר ולא
.24לנפחו בשבת בפעם הראשונה

כה.
גלשן - מוקצה ככלי שמלאכתו לאיסור שהרי אסור לשחות
.25בים ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

כו.
דבק נוזלי - אסור בטלטול כדין מוקצה מחמת גופו כיון
.26שאינו ראוי לשום מלאכה בשבת

כז.
.27דומינו - מותר במשחק בדומינו ככלי שמלאכתו להיתר

כח.
.28דוקים - מותר לשחק במשחק הדוקים

כט.
דמקה,שחמט, שש-בש - מעיקר הדין מותר לקטנים לשחק
משחק הדמקה או שחמט אך מטעם חינוך יש להרגילם שלא
.29ישחקו במשחקים כאלו בשבת

ל.
הגה עם סוללות - משחק "הגה" שמופעל על ידי סוללות אין
.30לשחק בו בשבת

לא.
הגה עם צפצפה - כשאין בו סוללות אבל משמיע קול על ידי
הצפצפה אסור להשתמש בו בשבת אבל תינוק שבוכה
.31מותר להביא לו את ההגה כדי להשתיקו

לב.
הליכון עם מנורות וכד' - יש לפרק מלפני שבת את חלקי
המוקצה שנמצאים עליו או לפחות לבטל את פעולת
.32הסוללות ואז מותר לילד להשתמש בו בשבת

לג.
הליקופטר מכאני ולא חשמלי - שע"י מתיחת חוט הכרוך
סביבו מתעופף מותר לשחק בו בבית ובמקומות שיש
.33עירוב

לד. הרכבת טוסים/מכוניות ע"י חיבורם בחוזקה -
אסור
להרכיב מטוסי פלסטיק או מכוניות ואוניות וכדומה משום
בונה כיון שרגילים לבנותם לימים רבים והם תקועים בחוזקה
.34וכשנבנו לפני שבת מותר לשחק בהם כשאין בהם סוללות

לה.
,הרכבת סברס - מותר לשחק ולהרכיב ב"סברס" בשבת
.35כדין לגו

לו.
הרכבת קלפים - משחקי קלפים שיש להתאים חצי קלף
.36לחצי אחר וכד' מותר לשחק בהם בשבת

לז.
זכוכית מגדלת - איננה מוקצה ומותר להשתמש בה בשבת
.37כדי לראות חפצים שונים בהגדלה

לח.
חול שבחצר - אין להניח לילדים לשחק בחול בשבת וכן
לא לחפור גומות ולא להרים חול בידיים משום שנחשב
.38למוקצה מחמת גופו
אבל אם החול הוקצה לשם משחק מותר בטלטול כשאין בו משום עשיית גומא. כגון
.שהניחו אותו בבית או בארגז חול לשם משחק

לט.
חותמת ילדים - אין לשחק בה בשבת ככלי שמלאכתו
לאיסור ומותר לטלטלה לצורך גופו או מקומו כגון שצריך
.39'לסדר החדר וכד

מ.
חלקי בובה שהתפרקו - חלקי בובה שהתפרקו אסור לטלטלם
ולהחזירם למקומם אבל אם במשך ימי השבוע
.40משחקים בה בפירוק והרכבה אפשר להקל ולהחזירם


מא.
חמש אבנים - מותר לשחק במשחק חמש אבנים בשבת אם האבנים היו מוכנות מבעוד יום אבל אם אבדה אבן, אין
.41להשלימה באבן אחרת שאינה מוכנה לכך

מב. חשבונית חרוזים - אינה מוקצה ומותר לשחק בה בשבת.
וכשהתפרקה מותר לאסוף החרוזים ואין כאן חשש משום
.42מעמר

מג.
טיסן ידני - שאין בו מנוע ואינו פועל על ידי סוללות אלא
.43רק באופן ידני מותר לשחק בו במקומות שיש עירוב

מד.
טלסקופ - שאינו פועל על חשמל או סוללות דינו כזכוכית

מה.
טריויה - מותר לשחק במשחק הטריויה אבל יש להזהר
.45שלא לרשום או לסמן נקודות

מו.
טרמפולינה או מזרון קפיץ - מותר לקפץ עליו בשבת כדין
.46חבל קפיצה כנזכר לעיל

מז.
יו - יו - כשאינו חשמלי מותר במשחק בשבת, ויש להזהר
.47שלא להתיר הקשרים שנקשרו בשעת משחק

מח.
ילקוט בית ספר - הנועד לספרים שמותרים בקריאה בשבת ובדרך כלל הספרים חשובים יותר מכלי הכתיבה מותר לטלטלו בשבת כשיש בו ספרי לימוד ומחברות לימוד כתובות, אבל אם הוא מכיל מחשבון או צבעים יקרים וכן
.48מחברות ריקות וכד', אין לטלטלו

מט.
כדורים גדולים/קטנים - אין לשחק בהם בשבת, דינם
כמוקצה מחמת גופו, ויש שכתבו להקל לקטנים שלא הגיעו
.49לחינוך ויש להזהירם שלא ישחקו על הדשא

נ.
כדור שיצא ממנו אויר - אסור במשחק ודינו כמוקצה מחמת
.50גופו שאין לטלטלו כלל

נא.
כדורי שלג - וכן בובות שלג אין לבנותם בשבת ויש להם
.51דין של מוקצה

נב.
כלי חפירה - כלים הנועדו למשחק חפירה של הילדים בחול
אסורים בטלטול כמוקצה ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר
.52לשחק בהם בבית באופן המותר ללא חול

נג.
כלי משחק בחול - מסננת כף ודלי של חול אסורים
.53במשחק בשבת בחול ודינם ככלי שמלאכתו לאיסור

נד.
כלי נגינה - העשויים למשחק כגון מצילתיים או תוףאקורדיון, חצוצרה, קסילופון, ושאר צעצועים המשמיעים קול
.54אינם מותרים במשחק בשבת

נה.
כפית שהתעקמה - וכן כל כלי שהיתעקם אסור לישרו
ולתקנו ואם אינו ראוי לשימוש יש לו דין מוקצה מחמת גופו
.55שאסור בטלטול

נו.
כפית/כוסות/קשים המחליפים צבעים ע"י חום המים - מותר
להשתמש בהם בשבת, אבל אין למדוד בהם חום של מים
.56חמים

נז.כרטיס תלמיד\מנוי - הנותן הטבות קניה במקומות מסוימים.57הרי הוא ככלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו

נח.
כרטיסית אוטובוס- כשיש בה עדיין ניקובים דינה כמוקצה
מחמת חסרון כיס, וכשאין בה שימוש דינה כמוקצה מחמת
.58'גופו וכן הדין בשאר כרטיסי כניסה לאוטובוסים וכד

נט.
לגו - מותר לשחק במשחקי הרכבה כגון לגו ואין כאן בנין
.59וסתירה וכן מותר לאספו בשבת למקומו הקבוע

ס.
לוח וגיר, ספוג למחיקה - כל מכשירי כתיבה ומחיקה אפילו
שנועדו למחוק או לכתוב דבר זמני דינם ככלי שמלאכתו
.60לאיסור ומותר להרימם רק לצורך גופם או מקומם

סא.
לוח מגנט - אינו מוקצה ומותר להדביק עליו פיסות מגנט
.61רכות וכן מותר להסירן מעליו

סב.
לוח סקוצ' - מותר להדביק בלוח סקוצ' אפילו אותיות וכן
.62בשאר משחקי התאמה


סג.
הציור בין על ידי חוט או מקל לוח ציור - כל סוגי לוחות
.63סימון אין לשחק בהם בשבת

סד.
מדבקות - כל סוגי המדבקות בין קטנות או גדולות אסורות
בטלטול ודינן ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר להתבונן בהם
.64'כשיש בהם תמונות וכד

סה.
מונפול (על כל סוגיו ושמותיו) -
יש אומרים שמותר
לקטנים לשחק במשחקים כעין מונפול ויש אוסרים וכדאי
.65להימנע מלשחק משחקים אלו בשבת

סו.
מחרוזת שהתפרקה - מותר לאסוף החרוזים שהתפרקו כדי
.66להניחם בכלי אבל לא לשזרם מחדש בשרשרת

סז.
מחזירי אור - כל סוגי המחזירי אור שאינם פועלים על
חשמל מותרים בטלטול ובמשחק ואם התפרקו מאופניים אין
.67להחזירם בשבת

סח.
מטוס נייר - מותר להעיף מטוסי נייר ברשות היחיד בביתו
אך בחצר יש להימנע משום שמא יצא לרשות הרבים ונמצא
.שהוציא מרשות לרשות ובמקומות שיש עירוב מותר

סט.
מכונית בימבה, טרקטור - ושאר כלי רכב לקטנים שלא
' פועלים על מנוע אלא מכניים ויש בהם ארבע גלגלים וכד
מותרים בשבת לקטנים במקומות שיש עירוב ולכתחילה יש
.68להוציא הפעמון שלא יבואו לצלצל ולהשמיע קול

ע.
מכונית קפיץ - מותר לילדים לשחק בשבת
במכונית הפועלת ע"י קפיץ ואין בזה איסור משום מתקן מנא
.69וכשמשמיעה קול נגינה אסור להפעילה בשבת

עא.
מכונית/טיסן עם שלט - דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס
לכן יש להיזהר לא לטלטלם כלל ובמקום הצורך יכול
.70לטלטלה בשינוי

עב.
מכשיר לחירור דפים - אם מקפידים עליו לא להשתמש בו
לדברים אחרים נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס אבל
כשאין הקפדה עליו נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר
.71לטלטלו לצורך גופו או מקומו

עג.
מכתביות לנוי - מותר לשחק במכתביות שנאספות לשם נוי
.72ומשחק אבל מכתביות שנועדו למשלוח אסורות

עד.
מסיכת פורים- מותרת במשחק בשבת אך יש להיזהר שלא
.73להתקינה בפעם הראשונה

עה.
מספריים - כלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלו רק לצורך
.גופו או מקומו

עו.
מסרק - כלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו כלל רק לצורך
.74גופו ומקומו

עז.
מברשת בובות - מותר לילדה קטנה להבריש שיער בובה
.75לשם משחק באופן כזה שמשתדלת שלא יתלשו שערות

עח.
מצופי שחייה - אין לטלטלם בשבת כיון שמיועדות לשחיה
.76נחשבות ככלי שמלאכתו לאיסור

עט.
מצלמת תמונות מצויירות (צעצוע) - מותר לצפות בה
בשבת שאינה מופעלת ע"י חשמל או סוללות אלא רק
.77להחליף תמונות ע"י קפיץ או גלגל

פ.
מקל קפיץ - שילדים עומדים עליו ומקפצים מותר לקפץ עליו
.78בשבת

פא.
מקלות ארטיק - כאשר ילדים משחקים איתם אינם מוקצה
והנזרקים לפח דינם כמוקצה מחמת גופו ואין להרימם
.79מהשולחן, או מהרצפה

פב.
מקלות וענפים תלושים - אין להרימם בשבת ודינם כמוקצה
.80מחמת גופו ואין לטלטלם כלל

פג.
משאבת אויר מכאנית - ולא חשמלית מותר לטלטלה
לצורך גופה ומקומה ויש המתירים להישתמש בה לדבר
.81המותר

פד.
משחקי פאזל והרכבה - כל המשחקים שנועדו להרכבה
ופירוק ואינם נשארים לנוי אלא מיד אחר המשחק מפרקים
.82מותרים במשחק בשבת

פה. משחק מטקות/טניס שולחן - יש אומרים שמותר לילדים
.83לשחק בטניס שולחן ויש שכתבו לאסור

פו.
מילים ואותיות שנועדו להרכבה משחקי אותיות - משחקי
.84וללמידה של אותיות מותרים במשחק בשבת

פז.
מילים ואותיות שנועדו להרכבה משחקי אותיות - משחקי
.84וללמידה של אותיות מותרים במשחק בשבת

פח.
משחקי נקודות - יש להימנע מלשחק בשבת במשחקי
נקודות וקליעה שנוהגים לרשום התוצאות משום חשש שמא
.85יכתוב התוצאות

פט.
משקפת דמויות - מותר להסתכל במשקפת מכאנית ללא
.86סוללות שיש בה תמונות שזזות בלחיצה


צ. משקפת ים, ושאר מכשירי שחיה או צלילה - אסורים
בשבת משום מוקצה מחמת כלי שמלאכתו לאיסור ומותר
.87לטלטלו לצורך גופו ומקומו

צא.
משרוקית/צפצפה - כל סוגי המשרוקיות אסורים בשבת
ולכן אין לשרוק במשרוקית בשבת ולא לצפצף בצפצפה
ודינה ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו רק לצורך
.88גופו ומקומו

צב.
נדנדה קפיץ - נדנדה המתנדנדת על ידי מתיחת קפיץ מותר
.89למתוח הקפיץ ולהתנדנד בנדנדה

צג.
נייר מעטפה צבעוני - דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס, כיון
.90שמקפיד עליו לשמרו ויש לו תשמיש קבוע

צד.
נייר עטיפה של ממתקים - שאין בו שיירי מאכל הרי הוא
כמוקצה מחמת גופו שאינו כלי, ואינו ראוי לאכילה ולא חשבו עליהם לכלי ואם חשבו עליו לכלי (כגון: נייר עטיפה של
.91קרמבו שמיוחד למשחק) אינו מוקצה

צה.
נרות של עוגת יום הולדת- אין לטלטלן בשבת מהעוגה אלא
יש להוציאם לפני שבת כדין מוקצה מחמת גופו וכן מחשש
בורר שמוציא הפסולת מהאוכל ואם שכח להוציאם לפני
.92שבת יחתוך העוגה מסביב

צו.
סביבון - הכרוך בחוט מותר לסובב עליו החוט ולמשכו, וכן
סביבון המסתובב ע"י קפיץ או גומי, מותר לשחק בו בשבת

צז.
סביבון אורות- שיש בו מנורות הנדלקות ע"י שמסתובב
.93 במהירות אין לשחק בו בשבת

צח.
סוללות מלאות - כלי שמלאכתו לאיסור שנועדו לעשיית
זרם ולהוליד חשמל שאסור בשבת ומותר לטלטלם כשצריך
.94למקומם או גופם

צט. סוללות נטענות ואינן נטענות - אין לטלטלם כלל שהם
מוקצה מחמת גופו, ואם
הם נטענות דינם ככלי שמלאכתו
.95לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

ק.
סט חוברות ציורים וכד' - אינן נחשבות מוקצה משום
.96שאפשר להסתכל בתמונות מבלי לצייר

קא.
ספר מנגן - אסור לטלטלו ונחשב ככלי שמלאכתו לאיסור
וכל שכן שאין להביא לילדים קטנים שישחקו בו אבל אם
הוא מקולקל ואינו משמיע קול ואין בו פעולה חשמלית מותר
.97לטלטלו ולעיין בו

גב.
סירת גומי מתנפחת - אין לשחק או לשוט בשבת בסירת
.98.גומי אפילו שמנופחת כבר לפני שבת ודינה כמוקצה

קג.
סרגל - כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו רק לצורך
.99גופו או מקומו

קד.
עפיפון - אין להניח לילדים להעיף עפיפונים בשבת ברשות
הרבים וגם לא ברשות היחיד שאי אפשר שלא ייכשל
.100באיסור הוצאה מדאורייתא וכשיש עירוב מותר

קה.
פילם" של מצלמה- כל פילם של מצלמה דינו כמוקצה ואם"
יש רצון לפתח התמונות שוב נחשב כמוקצה מחמת חסרון
.101כיס

קו.
צבעים - נחשבים ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלם
לצורך גופו או מקומו וצבעים יקרים נחשבים למוקצה מחמת
.102חסרון כיס

קז. צירוף אותיות - משחקי אותיות על כל סוגיהם כגון שבץ נא
.103בלנקו וכו' מותרים במשחק בשבת

קח.
צלחת מעופפת - ללא סוללות מותר לשחק בה בחצר או
בבית ובמקומות שיש עירוב בתנאי שאין עליה מנורות
.104שדולקים

קט.
צעצוע שנשבר בשבת - הוי מוקצה מחמת גופו כשאין בו
שימוש, ואין לטלטלו כלל וכשהשברים ראויים לשימוש מותר לטלטלם ושברים שנשברו לפני שבת ונועדו למשחק
.105מותרים בטלטול

קי.
צעצועי קפיץ - הפועלים ע"י מתיחת קפיץ הבנוי בתוכם
וכשמשחררים אז הם מסתובבים או קופצים וכד' ומותרים
.106בשבת בתנאי שאינם משמיעים קול ניגון או תיפוף

קיא.
,צעצועים המשמעים קול - כגון תוף, פעמון אופניים, צפצפה
כלי נגינה מפלסטיק וכד', כל צעצוע שמשמיע קול אין לשחק
.107בו בשבת, ורק התינוקות מותרים בהם

קיב.
קוביות משחק - אינן מוקצה ומותר לשחק בשבת ודינם
.108ככלי שמלאכתו להיתר

קיג.
קובית פלא (קוביה הונגרית) - מותר לשחק בה בשבת ואין
.109בה משום צובע או כותב

קיד.
קיפולי נייר - מטוס, כובע, וכד' יש אומרים שאין לעשות
קיפולי נייר בשבת ויש מתירים רק בניירות רכים ואם עושים
.110זאת למשחק חד פעמי אפשר להקל

קטו.
קלטות טייפ/דיסקים - דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס ואין
.111לטלטלם כלל בשבת

קטז.
קליעה למטרה - חץ שעושה נקב במטרה , כלי שמלאכתו לאיסור, ורק לצורך גופו ומקומו מותר לטלטלו.
אבל חץ שנדבק ע"י סקוצ', גומי דביק וכד', מותר לשחק בו
.112בשבת ויש להיזהר שלא לכתוב נקודות

קיז.
קליקס\קליק - שנועדו לפירוק והרכבה מותרים במשחק
.בשבת כדין לגו

קיח.
קלפי משחק עם תמונות של קדושה - כגון צדיקים או מצוות
.113וכד' מותרים במשחק בשבת

קיט.
קלמר - הרי הוא כלי שמלאכתו לאיסור שנועד להיות בסיס
.114לדבר האסור (כלי כתיבה) ודינו כדין ארנק כסף

קכ.
רכבת - משחק רכבת שפועל על ידי סוללות או חשמל אסור במשחק בשבת ואם מקפידים עליו לשמרו כגון שהוא
.115יקר דינו ככלי שמלאכתו לאיסור

קכא. רעשן - אין לשחק בו בשבת ודינו ככלי שמלאכתו
.116לאיסור

קכב. שריקה במשרוקית - אסור לשרוק במשרוקית והיא נחשבת
ככלי שמלאכתו לאיסור אבל מותר לשרוק ללא משרוקית
.117או כלי אחר

קכג. תלת אופן, קורקינט, אופניים עם גלגלי עזר - הפועלים (קכג
באופן מכאני מותר לילדים לרכב עליהם בשבת בחצר וברשות היחיד או במקומות שיש עירוב, ולכתחילה יש
.118להוציא את הפעמון מהאופניים, לפני כניסת השבת

קכד. תיקיית ציורים - מותר להוציא ציורים מתיקיית הציורים (קכד
ולהסתכל בציורים בשבת וכשיש בתיקיה צבעים וכד' אין
.119לטלטלה משום בסיס לדבר האסור

 

 

1. יש מחלוקת בין האחרונים אם לדמות דין צעצועים לכדור וכתב בשו"ע סי' ש"ח סמ"ה שכדור מוקצה ואין לשחק בו בשבת ה"ה לשאר צעצועים, ובהליכות עולם לרה"ג עובדיה יוסף שליט"א ח"ב עמ' ר' כתב שמותר לגדול ליתן לקטן לשחק בצעצועים המיוחדים לקטנים ואין בהם משום מוקצה. וע"ע במנח"א ח"א פי"ב קטנים עד גיל ברמצוה אפשר להקל להם לשחק במשחקים ולטלטלם בשבת. וההולכים כרמ"א יכולים להקל כיון . שהרמ"א בש"ח סמ"ה התיר לשחק בכדור והוא הדין לשאר צעצועים ועיי"ש במשנ"ב

2 סימן שמ"ג ברמ"א במשנ"ב ס"ק ג', מ"א ס"ק ג' ואפילו דבר שאין בו איסור אלא משום .בל תשקצו אסור ליתן לידו

3 שי"א ס"ח כתב הכתב בשו"ע סי' טלטול בגופו אפילו לצורך דבר האסור מותר ובמשנ"ב ס"ק ל' כתב שאינו נוגע בידו כי אם בגופו או בשאר אבריו, ואין דרך לטלטל צעצועים ברגליו וניכר השינוי בגופו מ"א שי"א ס"ק כ"ד ועיין בשמירת שבת כהלכתה ח"א פכ"ב .פל"ד

4.מעיקר הדין לא אסרו אופניים אלא משום גזרה שמא יתקן ויסדר אותם בשבת, עיין בהליכות עולם ח"ד עמ' רמ"א, וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו סט"ז, וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר ח"ז ס"ל, וכ"כ בשו"ת ישכיל עבדי ח"ג או"ח סי"ט, וכ"כ בשו"ת משנה הלכות , ח"ז סע"א. וכן כתב בשו"ת באר משה ח"ו סט"ז שרק אופניים המיועדות לקטן מותר ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז סי"ז, אור לציון ח"ב פמ"ב ש"ג שאופנים תלת אופן מותר לקטנים וכל שניכר ששיך למשחק לקטנים ואין חשש שילד קטן יסדר ויתקן אין .סיבה לגזור ולאסור .

5.אור לציון ח"ב עמ' רנח

6.י"א שניצוצות אסורים מדאורייתא וי"א מדרבנן וכן השמעת קול אסורה בשבת, ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז סי"ד .

7.כיון שילדים המשחקים במים דרכם להרטיב בגדיהם וסביבתם לכן יש להיזהר לבל .יכשלו באיסורים שונים

8. בשבת יש איסור לנגן בכלי ניגנה וגם כלי משחק שמנגנים יש איסור ולכן אין לנגן בכל כלי . נגינה שמשמיע קול ורק אם הוא מקולקל וכבר אינו משמיע קול מותר במשחק

9. עיין בשו"ע סי' ש"ח סל"ח במשנ"ב קמ"ג, ביאור הלכה ד"ה בטל אגב עפר הבית, כל שיחד לו מקום והוכנס לשם כך לא הוי מוקצה מחמת גופו וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו .סל"א, וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח ע"ע באורחות שבת עמוד תצד

10. כשהסוללות מנותקות אין חשש של חילול שבת על ידי הפעלת הצעצוע אבל כשיש סוללות הצעצוע נחשב כמחובר לחשמל ולכן יש חשש שיפעל לכן יש לנתק את כל מגעי החשמל וכן .הוצאת הסוללות על מנת שלא ידלק אפילו באקראי ,

11. וכ"כ בשו"ת באר משה סכ"ג ח"ו כתב להתיר, ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז ס"ח עיין עוד בהערה וילקוט יוסף סימן שי"ד סט"ו כתב להקל ועיי"ש בהערה, ובשו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח כתב לאסור לנפח בלון וכן במנחת יצחק ח"ו ס"ל וכ"כ בשו"ת אור לציון .ח"ב, וכ"כ לאסור בשו"ת חלקת יעקב ס"ק ס"ז וצריך להיזהר מקשר של קיימא

12. בשו"ת אגרות משה חו"מ ב' סמ"ז אות ג', וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו סימן כ"ג .

13. כיון שכבר אינו כלי משחק ודינו כשברי הכלים

14. שמעיקר הדין אין כאן איסור של נולד או בורא שהרי הבלון לא מתקיים ומתנדף ועיין , בשמירת שבת כהלכתה פט"ז ס"ל, ומש"כ שם בהערה, ובשו"ת גינת ורדים כלל ג' סי"ד שו"ת יבי"א חלק ד או"ח סימן כח אות ח, ובפרט שאין הבועות והקצף מתקיימים לכן .נראה לענ"ד להקל בכך לקטנים

15. בלון הוי כלי למשחק ככדור ושקשורים ביחד בסרט יותר קל מכדור כיון שהוי כלי משחק ומה שכתבנו שמותר בטלטול אפילו שיש בלון שהתפוצץ משום שזהו רק טלטול מהצד של .הבלון הקרוע ואין כאן טלטול בגופו .

16. כל פעולה שגורמת להקמת אוהל אסורה בשבת כמובא בהמשך בהלכות עשיית אוהל

17. שאינו ראוי ליתן לתינוקות כיון שלא הורתח אך כשרוצה להשתמש בו כפי שהוא אין דינו . כמוקצה ומותר בטלטול


17. שאינו ראוי ליתן לתינוקות כיון שלא הורתח אך כשרוצה להשתמש בו כפי שהוא אין דינו . כמוקצה ומותר בטלטול

18. כתב בשו"ע סי' שי"ד סי"א במשנ"ב ס"ק מ"ו, שלמי יהודה פ"ה סי"ד, וכ"כ בשו"ת שבט . הלוי ח"ט סע"ח, ועיין בשש"כ ט"ז סי"ג, וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו ל"ד20. עיין מה שכתב בשו"ע סי' של"ח ס"ה משנ"ב ס"ק כ' וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז ס"ה שמא ישווה גומות כחול הליכות עולם ח"ד .רמ"א. כתב לשחק בגולות מותר בקרקע מרוצפת .

21. כיון שההדבקה שלו רגעית ונועד להסרה לכן אין כאן חשש של הדבקה שאסורה בשבת

22. כתב בשו"ע סי' ש"א ס"ב בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם מותר להם לרוץ ולקפץ .וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו ל"ג .

23. כ"כ בשו"ת אור לציון ח"ב עמ' ש"ב משום שמא יטלטלם ברה"ר

24. ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז עיין עוד בילקוט יוסף חלק ד/ה עמ‘ קמ"א ס"ז, שכתב שמותר לנפחו במקום הצורך אפילו במשאבה ידנית, ובשו"ת מנחת יצחק ח"ו ס"ל כתב .לאסור וכן פסק וכ"כ בשו"ת אור לציון ח"ב .

25. כדין שאר מכשירי שחיה וצלילה האסורים בשבת .

26. אינו כלי ולא יחדוהו מערב שבת לכן כמוקצה מחמת גופו וכ"כ בספר קצות השבת .

27. וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ב סכ"ז, שש"כ פט"ז סל"ד וכתב שם שיש להיזהר מבורר .

28. אין כאן חשש בורר כיון שרק מסיר את המונע להגיע אל הצבע המבוקש30. כלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו .

31. שו"ת באר משה ח"ו סי' כ"ז שש"כ פט"ז הערה ח' פיסקי תשובות סימן של"ח ס"א

32. כדין כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לצורך גופו ומקומו ויש להזהר שמא יפעיל את .המנורות בשבת לכן לכתחילה יש לפרק הסוללות .

33. שלא יהא חשש של הוצאה מרשו"ת או טילטולו ברה"ר ד"א .'

34. עיין בשו"ע סי' שי"ג ס"ו, באור הלכה שי"ג ס"ו, ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז כ

35.  ודינו יותר קל מלגו שבסברס אין תוקע בחוזק אלא הוא מורכב באופן של הכנסה ללא .תקיעה ולכן אפשר להקל בו יותר גם למחמירים בלגו כאן יורו שמותר

36. כל קירוב חלק אל חלק ללא דיבוק או חיבור אין בו משום כתיבה ספר חיי אדם חלק שני כלל לז אות ו' אסור לחבר אותיות של כסף לפרוכת וכיוצא בו. ונ"ל דיחברם ע"י מחט דרך שני נקבים לבד, דאז לא הוי חיבור, דלא יתקיים, שהרי יפול. וגם זה יעשה ביד .שמאל, עיין באורחות שבת פט"ו סי"ג ,

37. הוי כלי שמלאכתו להיתר, ואע"פ שאפשר להדליק אש מכל מקום רוב תשמישו להיתר מ"א ש"ח ס"ק ה' שמיוחד לדבר שאסור בשבת. וכתב במשנ"ב ש"ח ס"ק י' שמיוחד לדבר שאסור בשבת לעשו"ת ע"כ אבל זכוכית מגדלת עיקרה ורוב תשמישה לקריאה ולמלאכה . המותרת

38. אבל אם החול הוקצה לשם משחק מותר בטלטול כשאין בו משום עשיית גומא. כגון .שהניחו אותו בבית או בארגז חול לשם משחק ע"ע משנה ברורה סימן שח ס"ק קמג

39. שהרי משמש לכתיבה שאסורה בשבת שולחן ערוך סימן ש"מ ס"ד, ועיין בשש"כ פכ"ה . ואינה נחשבת למוקצה מחמת חסרון כיס כיון שאין מקפידים עליה ונועדה למשחק

40. כלים שהיתפרקו בשבת ואינם ראויים למלאכה וכן כשיש חשש שמא יחזיר ויתקע ואם . הדרך להחזיר ולפרק בימי השבוע אפשר לטלטלו בשבת

41. ועיין בשש"כ פט"ז סי"א כתב בשו"ע סי' ש"ח סכ"ב ש"ג סכ"ב משנ"ב ע"ג והוא הדין .לגלעיני משמש (גוגאים) שמותר לשחק בהם בשבת בקרקע מרוצפת ולא ע"ג עפר

42. כיון שחשבונית מלאכתה לאיסור שמותר לספור בשבת לכן אינה מוקצה וכן אם התפרקה .מותר לאסוף החרוזים עיין הלכות עולם ח"ד עמ' רצ"ב .

43. דווקא במקומות שיש עירוב משום חשש הוצאה לרשו"ת הרבים .

44. כתב בשו"ע סי' ש"ח סעיף נ וע"ע במ"א ע"ו במשנ"ב קס"ד

45.
משחק של שאלות ותשובות וכאן יש להזהר שלא לסמן את הנקודות אבל אפשר לחלק לעונים נכון פיסת נייר או קלף המוכנים מלפני שבת על מנת שיוכלו לעקוב אחר הנקודות .מבלי לטעות אבל לא לסמן על ידי כלי כתיבה למינהם .'

46. שקפיצה לשם תענוג מותרת בשבת כתב בשו"ע סי' ש"א ס"ב משנ"ב ס"ק ה

47. כיון שיכול להקשר קשר של קיימא או מעשה אומן שאסור להתירו וכיון שהמשחק אינו .תקין שיש קשרים הווי ליה כמתקן כלי שאסור בשבת .

48. כדין בסיס לדבר האסור כתב בשו"ע סי' ש"י ס"ט

49. כתב בשו"ע סי' ש"ח סמ"ה ואם נתפזרו בבית עשרות כדורי משחק קטנים מותר .לטאטאם במטאטא לעבר מקומם כדין חול סימן של"ז ס"ג באר משה ח"ו סימן צ"ח .

50. משום שאינו ראוי למשחק ואין שם כלי עליו לכן דינו כמוקצה מחמת גופו


51. ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז סמ"ד וכ"כ בשו"ת באר משה ח"א ס"כ וח"ו ס"ל וכ"כ בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ה סימן כ"ב אות ל"ז לכן כדאי להחמיר ולא לשחק . בכדורי שלג בשבת

52. כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו וכאן הכלי חפירה נחשבים כך משום שיש איסור לחפור את הקרקע בשבת אפילו שעושה כן לשם משחק ולא לשם . חרישה וזריעה

53. אסור לשחק בחול בשבת משום איסור מגבל ולישה והחול נחשב כמוקצה מחמת גופו אם לא ייחדו אותו מערב שבת

54. כתב בשו"ע או"ח סי' של"ח סעיף א השמעת קול בכלי שיר, אסור, שו"ת אגרות משה . חלק או"ח ה סימן כב כתב שאינו נכון שהילדים ישחקו בצעצועים כאלו

55. כש"כ במגן אברהם או"ח סימן שמ ס"ק יא לעניין מחט שנתעקמה אפי' מעט אסור .לפושטה ליישרה וכן בבא"ח ויקהל אות י"ב

56. כן בשו"ת משנה הלכות חי"א סש"ז, ועיין בשו"ת אגרות משה א"ח ח"ג סמ"ה מש"כ לעניין משקפי שמש שמשתנה צבען והוא הדין לנד"ד עיין בשו"ת באר משה ח"ו סימן ,מ"ו. כיון שלא נעשת פעולת צביעה בכפית ואין דבר המתקיים ונעשה מאליו, לכן מותר . אך מדידה אסורה בשבת וע"ע בשו"ת צי"ץ אליעזר חי"ד סל"א

57. כיון שנועד לעסקי מקח וממכר הרי הוא כשאר כלי שמלאכתו לאיסור ויש מקום לומר .שדינו כמוקצה מחמת גופו כדין מעות

58. כשיש בה עדיין ניקובים נחשבת ככלי שמלאכתו לאיסור ואפילו למוקצה מחמת חסרון כיס ואם אין בה ניקובים הרי היא כשאר ניירות שאין בהם שימוש ונחשבים כמוקצה מחמת גופו

59. ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז סי"ט, במנוחת אהבה ח"ג פכ"ג סמ"א, וכן בשו"ת יבי"א ח"ז סל"ט, אות ד', יחוה דעת ח"ב נ"ה, וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח שצידד .להקל לקטנים ונבצ"ע, וע"ע באגרות משה או"ח ח"ה סימן כ"א אות כ"ז .

60. יש איסור לכתוב ולמחוק בשבת שו"ע או"ח סי' ש"מסעיף ג' וד' ובמשנ"ב שם

61. .עיין באורחות שבת רס"ט סי"ג .

62.  ואין כאן חשש של תופר שזוהי דרכו בכך כפי שיבואר בהלכות קורע ותופר

63. כפי שיבואר בהלכות כותב כל כתיבה אסורה אפילו בדבר שאינו מתקיים על גבי דבר .שאינו מתקיים

64. כיון שנועדות להדבקה שאסורה בשבת לכן נחשבות ככלי שמלאכתו לאיסור ואם יש . במדבקות כתב אסור לקרוא את הכתוב עליהן

65. ועיין בשש"כ פט"ז סל"ב וכדאי להחמיר ולאסור כיון שיש חשש שיכתבו נקודות והוי איסור ולילדים קטנים אפשר להקל, וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו סימן ק' התיר לשחק .בשטרות כסף מדומה ולא במעות

66. ואין כאן חשש מעמר ואינם מוקצה משום שעדיין שם כלי עליהם הליכות עולם ח"ד עמ .רצ"ב

67. מחזיר אור אינו מוקצה כיון שאינו פועל על סוללות או על חשמל אבל אם התפרק מאופניים נחשב כשברי הכלים שמותרים בטלטול שאם יש אפשרות להחזירם על ידי .הברגה ותיקון אסור לטלטלם .

68. כדי שלא יכשל בהוצאה מרשו"ת לרשות

69. כן בשו"ת באר משה סכ"ג ח"ו, ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז שנחשב כלי אפילו בשעה שאינו עובד, וכן במנוחת אהבה ח"ב עמ‘ רנ"ז, והליכות עולם ח"ד עמ‘ רמ"א כתבו .' להתיר, וכ"כ בשו"ת אור לציון פרק מ"ב שאלה ג

70. כיון שמקפיד עליה ויש לה יעוד אחד ולרוב שומרים עליה במקום מיוחד לכן הוא מוקצה .'מחמת חסרון כיס, ש"ח ס"א ובמשנ"ב ס"ק ב

71. כיון שלא גזרו על מוקצה לחולה שאין בו סכנה הצריך תרופה זו וכל שכן אניהלציה . שנועדה לטפל בחולי קוצר הנשימה היכול להוות חשש לפיקוח נפש

72. מכתביות העשויות לשם משחק ונוי דינם כתמונות אבל כשכותבים בהם או שמיועדים לשליחה דינם ככלי שמלאכתו לאיסור ואם הם יקרים ונשמרים במקום מיוחד עד .שנשלחים נחשבים למוקצה מחמת חסרון כיס שאסור בטלטול .

73. דינה ככלי לבישה אך יש להיזהר לא לחורר בה חורי עיניים או לחבר לה חוט .

74. כיון שאסור להסתרק בשבת

75. שאין איסור לסרק בובה ואין כאן חשש של תלישת שערות האסורה כי אין תולש אחר תולש ובפרט שאין כאן וודאות של תלישת שערות עיין באור לציון חלק ב עמוד רכב לעניין פאה נכרית וכן אורחות שבת עמוד שנא וה"ה לעניין סירוק בובה שדינו קל יותר .שאין בו תיקון מנא ונועד לשם משחק ואין כוונה לתלישת שיערות
76. . משום ששחיה וכן לצוף על המים אסור בשבת

77.  מותר לצפות בתמונות בשבת והכי נמי בנידון דידן שאין כאן פעולת כתיבה או מחיקה .אלא פעולה מכאנית פשוטה המחליפה את התמונות הנמצאות מול המשקף .

78. שמותר לקפוץ לתענוג כדין חבל קפיצה

79. ככל כלי אחר שאין לו שימוש, וכשמשחקים הרי הם ככלי משחק וצעצועים. ועיין גם .בשלמי יהודה פ"ה הלכה י"ד .

80. שאינם כלי, ואינם ראויים למאכל ולא חשב להשתמש בו לפני שבת

81. ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז ס"ה וכ"כ בשו"ת באר משה כתב להתיר ח"ב ס"כ .'מנחת יצחק ח"ו ס"ל כתב להחמיר, ועיין לעיל הערה ח

82. . עיין מנוח"א ח"ג פכ"ב סט"ז שש"כ פט"ז סכ"ג

83. ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז כתב להתיר ס"ו, אבל בשו"ת באר משה ח"ב כ"ז כתב . בתקיפות לאסור, משום הקולות שנשמעים במהלך המשחק

84. כיון שאין כאן כתיבה אלא רק צירוף של אותיות ללא מסגרת ועושים כן לשם לימוד צורת האותיות מותר כש"כ בשו"ת אגרות משה חלק או"ח ה סימן כב שאם משתמש בו . כדי ללמוד צורת האותיות אז לא הו"ל מוקצה

85. אע"פ שאין אפשרות לאסור לגמרי מכל מקום יש להמנע על מנת לא לבוא לידי חילול .שבת בשוגג כיון שהדרך במשחקים אלו לעקוב אחר התוצאות על ידי כתיבה .

86. כיון שנועד לשם משחק ואין כאן פעולה חשמלית

87. .כתב בשו"ע סי' של"ט ס"ב משנ"ב סק"ב, שאין לשחות בשבת משום גזרה ע"ש

88. ככל הכלים שמשמיעים קול בשבת, כן כתב בשו"ע סי' של"ח ס"א, מ"א של"ח ס"ק א .וכן פסקו אחרונים .

89. אורחות שבת עמ' רצט .

90. כתב בשו"ע סי' ש"ח ס"א, ובמשנ"ב סש"ח ס"ק ס"ב וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח

91. לכן צריך להיזהר ולא להרימם מהשולחן ביד אלא בשינוי ואם נישאר בתוכם שיירי מזון .מותר לטלטלם אגב המזון שדבוק בדפנותיהם

92. דינם כמוקצה מחמת גופו כיון שאינם ראויים לשום מלאכה ולאחר שכבו לרוב זורקן לפח ולא משתמשים בהם בשנית, לכן אין לטלטלם וכן חשש ברירה שמוציא הנרות .הנחשבים לפסולת .

93. ככלי שמלאכתו לאיסור שפעולת הסיבוב היא גורמת להדלקת האורות ואסורה בשבת .

94. כיון שיש עליהם שם כלי ומלאכתם לאיסור

95. סוללות שאינן נטענות וריקות כיון שאינן ראויות לשימוש הרי הן מוקצה מחמת גופו אבל כשהן נטענות כיון שעדיין שם כלי עליהן, דינן ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו .לצורך גופו או מקומו .

96. כש"כ בשו"ע סי' ש"ז סט"ו. עיין בשו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח

97. כיון שראוי לקרוא בו ולעיין בתמונותיו נחשב ככלי שמלאכתו גם להיתר ולכן אפשר . להקל

98. כיון שיש איסור בשבת לשוט בסירה לכן דינה ככלי שמלאכתו לאיסור אפילו שנעשתה .לשם משחק מכל מקום מאחר שמשתמשים בה כדי לשוט אסורה בטלטול .

99. כתב בשו"ע סי' ש"ו ס"ז שמדידה אסורה בשבת ורק מדידה של מצוה מותרת

100. שא"א שלא ימלט מאיסור טלטול והוצאה מרשו"ת לרשו"ת וכן חששו"ת נוספים של . איסורי תורה הנלווים לכך לכן נלע"ד להחמיר בכך

101. סרט מצלמה שעדיין לא פותח ונועד לפיתוח תמונות דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס כיון שמקפידים שלא להשתמש בו בשימוש אחר וכן שומרים אותו במקום שלא יתקלקל על .מנת לפתחו שוב

102. שו"ע סי' שח במשנ"ב ס"ק י"ב' וביאור הלכה ד"ה כלי שמלאכתו לאיסור ובסמ"ג ש"ח אות ט' כתב אזלינן ביה אחר הרוב וכל שרוב מלאכתו לאיסור נחשב ככלי שמאכתו . לאיסור, וכן במשנ"ב שם ס"ק י', וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק ח"ה סמ"ב

103. כיון שהאותיות כבר כתובות בפני עצמן וכל המעשה הוא קירוב האותיות זה לזה אין בכך .איסור כותב וכן ראיתי שכתבו באחרונים עיין בהמשך בהלכות כתיבה בשבת

104.  ולא כמו עפיפון אין כאן חשש של קשירה של חוטים או הוצאה מחוץ לעירוב על ידי כך . שהוא עף למקום רחוק

105. כדין שברי הכלים שאין מטלטלים ש"ח ס"ו כתב בשו"ע שם בסעיף ז' שאם ראויה לכסות 105 בה כלי, מותר לטלטלה וגם כאן כיון שראוי למשחק מותר לטלטלה ואין חשש שמא יתקן ויתקע בילדים קטנים המשחקים בצעצועים שבורים. וכשהשברים במקום שיכולים להזיק מותר לטלטלם ולזרקם לאשפה, ומשנ"ב ס"ק ל"א כשיש עליו שם כלי יכול .לטלטלם

106. הליכות עולם ח"ד עמ‘ רמ"א, וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו סכ"ח משום שיש עליו שם כלי 106 אפילו בשעה שאינו פועל ולא כמו שעון כשהפסיק לעבוד אז הוי תיקון כלי ואין לתקנו .בשבת ,

107. כיון שבילד קטן (תינוק) אין גזרה שמא יתקן כלי שיר, וע"ע בשו"ת באר משה ח"ו סכ"ח 107 ועיין בשש"כ פט"ז ס"ג, הליכות עולם ח"ד עמ‘ רמ"א, ובשו"ת משנה הלכות ח"ו ס"י כתב ליתן לקטן שמצטער ובוכה הרבה צעצוע שהתינוק ישמיע בו קול אבל באגרות משה .או"ח ח"ה סימן כ"ב אות ז' כתב להחמיר

108. .שאין כאן בניה או תקיעה ונעשים לשם בניה ופירוק

109. עיין בסימן ש"מ דיני כותב פאזל, שמותר להרכיבו בשבת הוא הדין לכאן 109

110. עיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז הי"ט. וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ח סימן קל"ד שכתב להתיר בנייר רך וכן פסק בח"ו סימן ק"ב וכשנעשה למשחק חד פעמי אין כאן איסור של .בונה כיון שנזרק לאשפה ואין שם כלי עליו

111. שכל דבר שאדם מקפיד עליו ומיחד לו מקום אסור בטלטול והוי כמוקצה מחמת חסרון כיס

112. כתב בשו"ע סי' ש"ח ס"א במשנ"ב ס"ק ב' שמחשש הפסד הוא מקפיד עליהם שלא . לטלטלם ומקצה אותם מדעתו, וכ"ש כאן שיש להם שימוש מיוחד בלבד כתב בשו"ע סי' שי"ד משנ"ב סק"ח, כל נקב אסור לעשו"ת בשבת אפילו נקב קטן העשוי רק להכניס או להוציא אסור מדרבנן. וסקוצ' ע"ג בד מחוספס מותר כדין מדבקה זמנית שאינה נעשית לקיום המותרת בשבת וכן אין בזה קושר ומתיר או מדבק, עיין בשמירת .שבת כהלכתה לענין סקוצ' פט"ו סע"ח

113. כיון שמותר להסתכל בתמונות ולא לקרוא מה שכתב שעליהם כתב בשו"ע סי' ש"ז סט"ו . וכדין אלבום תמונות שמותר לעיין בו שבת

114. כתב בשו"ע סי' ש"י משנ"ב ס"ק כ"ז, במנוחת אהבה ח"א פי"ב סי"א, כף החיים סימן .ש"י, אות ל"ח והכי נמי לענין קלמר שמלאכתו לאיסור .

115. אם הוא משחק יקר ושומרים עליו שלא ינזק דינו כשאר מוקצה מחמת חסרון כיס

116. כדין הצעצועים המשמיעים קול ולתינוקות מותר לשחק בהם כדי להשתיקם עיין שש"כ פט"ז ס"ב. וע"ע בשו"ת אגרות משה חלק או"ח ה סימן כ"ב צעצועים שמיד כשנוגע בהן .משמיעין קול, אסורין בטילטול משום השמעת קול .

117. רמ"א של"ח ס"א משנ"ב ס"ק ג' אפילו אם מנעים הקול בשיר מותר

118. כיון שניכר שהוא צעצוע ולא אופניים שאסרו לרכב עליהם ודווקא ברה"י משום שברה"ר הוי הוצאה איסור דאורייתא ואסור להרגיל הקטן לאיסורי דאורייתא שש"כ פט"ז סי"ז וכ"כ בשו"ת אול"צ ח"ב פמ"ב שאלה ג' וע"ע בשו"ת באר משה ח"ו סט"ז. ומ"מ אם לא הוציאו את הפעמון לפני שבת אפשר להקל לרכב עליהם בשבת כשהילד ניזהר שלא . לצלצל בפעמון

119. כיון שמותר להסתכל בתמונות וציורים בשבת והתיקיה מכילה רק ציורים, אך כשמכילה .צבעים הצבעים אסורים והתיקיה בסיס להם