לב) מיון ערימת בגדים - כשנשארו בגדים שאינם מקופלים ויש
צורך לסדרם לכבוד השבת אפשר לקפל באופן המותר על ידי כך שמקפלים מכל הבא ליד ללא מיון וכל בגד מניחים
.33במקומו ויש שהחמירו בכך

לג) משחקים - יש להזהר במשחקי הילדים שלא לבררם ולמיינם
וגם במשחקים המותרים במשחק יש חשש של מיון כגון
קלפים או  סידור  לגו  לפי צבעים  וכד'  שגם  באלו  שייך
.34בורר

לד) סכו"ם -  כשיש צורך מותר
למיין סכינים  ומזלגות  לצורך הסעודה הקרובה.

לה) בגדים  -  כשרוצים להוציא בגד מארון מותר
להגיע המונעים להוציא או להסיר את הבגדים העליונים
.36לבגד הרצוי

לו) נרות של עוגת יום הולדת -  אין להוציא נרות מהעוגה
בשבת אלא יש להוציאם לפני שבת כדין מוקצה מחמת גופו ובפרט כשיש חשש בורר שמוציא הפסולת מהאוכל ואם
.37שכחו להוציאם לפני שבת יש לחתוך העוגה סביב