חומש דברים

דבר החסידות – פרשת נצבים

ב"ה

דבר החסידות – פרשת נצבים

 

לימוד התורה של כל בחור...

 

שמעתי מפי המשפיע הרב שלמה חיים פלדמן שי', חולון:

בישיבת תומכי תמימים המרכזית 770 ניו יורק, היה פעם בחור קצת 'שובב'. הוא ניגש יום אחד לראש הישיבה הרב מרדכי מענטליק ז"ל ושאל אותו:

-         למה צריך ראש הישיבה לטרוח ולרשום בעצמו את הנוכחים בשיעור, הלוא את זה יכול כל כושי לעשות!?

וראש הישיבה השיב:

-         אחרי שאני רושם אותם, אני חושב בלילה על כל בחור שלא הגיע לשיעור, ועל כל שאלה ומצוקה שהבחורים העלו, ורק אז אני נשכב לישון!

בהזדמנות הבאה ניגש אותו שובב למשפיע הרב שלום מרוזוב ז"ל, שלימד חסידות בישיבה, ושאל גם אותו:

-         למה צריך המשגיח לטרוח ולרשום בעצמו את הנוכחים בשיעור חסידות, הלוא את זה אפשר לתת לכל כושי לעשות!?

ר' שלום הגיב מיניה וביה:

-         זה אכן מה שעשו...

 (סיפר בהתוועדות כינוס השלוחים הארצי השנה, סיון תשפ"ב בניר עציון)

 

~~~

התורה בבעלות מי?

בפרשתנו (ל, יב) נאמר הפסוק שהתורה "לא בשמים היא גו'", שממנו למדו רז"ל (ראה ב"מ נט, ב) שאין למדין הלכות מבת קול ואותות ומופתים.

ומזה עולה, שהתורה, לאחר שניתנה למטה, היא בבעלות ישראל. וברוח זו נפסק ג"כ (קידושין לב, א): "הרב שמחל על כבודו – כבודו מחול" שכן "תורה דיליה היא" [=התורה היא שלו].

ולאידך גיסא אנו מוצאים שהתורה היא בבעלות הקב"ה, כמאמר רז"ל (ברכות כב, א) "אין דברי תורה מקבלין טומאה . . שנאמר הלא כה דברי כאש נאם ה'" – היינו שאינה מקבלת טומאה גם בירידתה למטה.

 

וי"ל שבזה נחלקים רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כי מצינו בש"ס כמה פלוגתות ביניהם שהנקודה התיכונה בהם היא: שלדעת רבי ישמעאל קובעת בעלותם של ישראל ולרבי עקיבא – בעלותו של הקב"ה.

להלן כמה דוגמאות:

א)    במסכת סוטה (ג, א) נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא לגבי כמה דברים שלר' ישמעאל הם רשות ולרבי עקיבא – חובה. – מצד בעלות ישראל מסתבר שעניינים מסויימים בתורה נמסרו לשיפוטו של האדם וקיומם תלוי ברצונו, אולם בעלות הקב"ה מחייבת להשאיר גם דברים אלו בבעלותו של הקב"ה.

ב)    "רבי ישמעאל אומר: דברה תורה כלשון בני אדם. רבי עקיבא אומר: לא דברה תורה כלשון בני אדם" (סוטה כד, ב) – אם הגדר העיקרי במצוות התורה הוא בעלות ועשיית ישראל מסתבר שהתורה מדברת כלשונם, מה שאין כן אם העיקר הוא בעלות הקב"ה.

ג)    "וכל  העם רואים את הקולות, רבי ישמעאל אומר: רואין את הנראה ושומעין את הנשמע. רבי עקיבא אומר: רואין את הנשמע ושומעין את הנראה" (מכילתא יתרו כ, טו) – מצד האדם יש הבדל בין ראיה לשמיעה ולכל אחד מהם גדרים משלו, משא"כ מצד הקב"ה "כל ההרגשות מתחברות אל מקום אחד" (ראב"ע יתרו שם) וממילא אפשרית ראיית הנשמע ושמיעת הנראה.

 

שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה!

 

מבוסס על: קטע מ"הדרן על מסכת פסחים", י"א ניסן ה'תשל"ב (יום הולדת השבעים, לפני יובל שנים). תורת מנחם התוועדויות חלק סח, עמ' 89 ואילך וש"נ. העיבוד בסיוע "לקוטי ערכים בש"ס וברמב"ם" (בעריכת הרא"ל קפלן ז"ל ויבלחט"א הרא"א הכהן שי' פרידמן, קה"ת תשנ"ב) ערך תורה.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.

 

תשובההעברה