חומש דברים

פרשת משפטים- מתי ישראל זוכים לברכת שמים?

פרשת משפטים- מתי ישראל זוכים לברכת שמים?
מאמר מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו הכוללת נושאים רבים ומגוונים, מופיע נושא הריסת המצבות:כפי שהתורה מתארת זאת:
"לא – תשתחווה לאלוהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם,כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם ועבדתם את ה' אלוהיכם,וברך את- לחמך ואת מימך,והסירותי מחלה מקרבך: לא תהיה משכלה ועקרה בארצך,את מספר ימך אמלא:"[שמות  כ"ג,כ"ד-כ"ז] 

השאלות הן:
א] באיזו מצבה מדובר בקטע זה?והיכן מצאנו לכך דוגמאות במקרא?
ב] מה הטעם בניפוץ האלילים והמצבות?
ג] מדוע נאמר:" ועבדתם את ה' אלוקיכם.." –בלשון רבים ואילו הברכות נאמרו בלשון יחיד:"וברך את לחמך ואת- מימך.."?

התשובה לשאלה א]
לפי רש"י מדובר כאן במצבה-אבן שנועדה להשתחוות לה –סוג של עבודה זרה,רש"י מגיע למסקנה זו על פי תחילת הפסוק שנאמר:"לא  תשתחווה לאלוהיהם"
דוגמאות למצבה  מסוג זה ניתן למצוא גם במקורות אחרים במקרא, כגון:" לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה לא- תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה כי אני ה' אלוקיכם"
[ויקרא  כ"ו,א]
ודוגמא  נוספת:"והכרתי פסילך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחווה עוד למעשה ידך"[מיכה ה', י"ב]
לעומת מצבה  זו אשר יש להורסה-מטעם איסור עבודה זרה,ישנה  גם מצבת-אבן- שנועדה להקריב עליה קורבנות –לעבודת אלילים.כמו שנאמר:"..ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלוקיך"
[דברים ט"ז,כ"ב]
או,"מזבחותיהם תתוצו ומצבותם תשברו"[דברים ז,ה]
או:"יערוף מזבחותיהם ישודד מצבותם"[הושע י,ב]-גם אבן מסוג זה-חייבת בהריסה- מאותו הטעם. 

התשובה לשאלה ב]
האבן עזרא  מסביר:כי יש טעם רק לעבוד את ה' – לפי  שרק הוא היה מסוגל להוציא את ישראל- מבית עבדים אל ארץ שאותה הורישו מהגויים,אותם גויים היו עובדי אלילים,העבודה הזרה לא הייתה מסוגלת לסייע להם ולהצילם  מידי עם ישראל.
לפיכך עבודת ה' כוללת את כל מה שציווה את בניו: לאהוב את ה', ולדבק בו, ולהישבע בשמו, להתפלל אליו ולזבוח לפניו-קורבנות תמידים ומוספים ולכבדו בנתינת מעשרות,והשכר לכך כולל ארבעה  דברים בעולם הזה:
א] ה' יברך את עם ישראל בלחם ובמים.
ב]ה' יסיר מעליו-כל נגע ומחלה.
ג] עם ישראל- לא יסבול מעקרות.
ד]ה' ימלא את מספר ימיו.
אורח חיים מסביר:כי הטעם בשבירת האלילים והמצבות  היא ההוכחה: שאין –לעם ישראל אמונה בעבודה  הזרה,אלא רק בבורא עולם ועל ידי שיעבוד את ה' –רק  מאיתו יתברך יזכה בברכות בלחם ובמים ובבריאות...

התשובה לשאלה ג]
על כך עונה :הכלי יקר:"התחיל בלשון רבים וסיים  בלשון יחיד לפי שכל ישראל ערבים זה בעד זה"- ואין ה' מברך כל אחד באופן נפרד בלחם,אלא עד שעובדי ה' יהיו רבים  ויעבדו את ה' כל זרע יעקב-כאיש אחד-רק אז ה' יברך לחמו של כל אחד  ואחד.
ויש פירוש של הרבי מקוצק:
בעוד שבתפילה- שהיא עבודת ה' גם אם כל אחד ואחד מתפלל ביחידות ,הרי בסוף כל התפילות מתמזגות לתפילת רבים,אך לעומת זאת באכילה,הרי גם אם רבים יושבים ליד שולחן אחד וסועדים בציבור-הרי כל אחד אוכל  ביחידות לעצמו.
לסיכום,לאור האמור לעיל:
עם ישראל מצווה לנפץ את האלילים וסוגי המצבות-לפי שאין ביכולתם לתרום במאומה לעם ישראל,ועליהם  ללכת  בדרך ה'
לקיים את אורחותיו ומצוותיו.
רק כאשר כל עם ישראל יתאחדו כאיש אחד בעבודת ה'- יזכו לברכה משמים-מהסיבה:בני ישראל ערבים זה לזה.
יהי רצון ונתאחד כולנו בלב אחד ויתקיים בנו הפסוק:
"..והריקותי לכם ברכה עד בלי די"[מלאכי ג,י]אמן ואמן.