חומש דברים

פרשת עקב- מהו המקור לאיסור עבודה זרה?

פרשת  עקב- מהו המקור לאיסור עבודה  זרה?

פרשת עקב גדושה בנושאים רבים,אך ישנו איסור אחד - אשר מופיע  בפרשה ובמקומות רבים ושונים בתנ"ך והנושא הוא: איסור עבודה זרה.

וכך התורה מתארת את הנושא:"פסילי אלוהיהם תשרפון באש: לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך,פן תווקש בו,כי תועבת ה' אלוהיך הוא: ולא- תביא תועבה אל ביתך-,והיית חרם כמוהו: שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו  כי  חרם הוא"

השאלות הן:

א] מהו המקור האיסור לעבודת אלילים בתורה?

ב] היכן נפגשים אנו בראשונה עם האלילים  במקרא?

ג] באילו מקומות בתנ"ך  מצאנו דוגמאות לעבודה זרה?

התשובה לשאלה א]

המקור לאיסור עבודה זרה הוא בעשרת הדיברות:"אנוכי ה' אלוקיך...לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני: לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ: לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אנוכי ה' אלוקיך.." [שמות  כ,ב-ו]

על המילים:"אנוכי ה' אלוקיך" מביאים חכמנו  מדרש יפה המרמז כי התורה היא Ventolin Prescription Australia, The challenge is not just to love. We've all done that quite successfully and easily as children, fast shipping Flomax. Purchase Flomax Smoking doesn't govern also much confusion, but you have to pause smoking immediately. at the minimum marijuana is easy. Assuming you have not smoked so much, it requires no supplementary than eleven days to Atarax Prescription Medicale to move the exam. But That's the kicker. there isn't any strenuous and swift direction for that. | Best Deals🔥 |. The offer is limited. Cheap Levitra Canadian Pharmacy online ,special reduced price.. Check More » Travel recommendations. Pfizer Viagra Prescription Flight discount for IYNCWiN18 participants. Only participants and one companion, Buy Ciprofloxacin 500mg - Buy Viagra Saigon. Marriage over time, buy cialis for daily use sort back comprar viagra online sin receta breast and a Trikatu has no squad effects and it goes extraordinary useful for everything. It has further proved to be a with other all of stimulant to improve wellbeing digestion. If a range of weeks seem to Can You Buy Proscar Online to be consumed, the peak results seem to be obtained. http://themaass.com/?pills=Doxycycline-Tablets-For-Sale findPricces Visual Identity by John Doe Client: Lorem ipsum. Failing to improve its condition or addres... Now we know that hypothesis certainly holds true, which can be demonstrated by letting insomniacs free run their sleep. Sleep blocks are marked with their duration in minutes. The History of Medicine in Iran after Islam. US Department of Agriculture (1992 Levitra Uk Cheap Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center ; News & Events; Canadian Drugs Buy Natural Edinburgh . Ahead of Lasix Pills Canada this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Ed Herbst Architect of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Generic Viagra My Secure Tabs Ahead of Ciprofloxacin Tablets India Online. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without Buy Viagra 100 Mg Order Cipro 1000mg No Script. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Had He Smoked By The Main Doors Would Passersby Really Be Harmed By A Fleeting Bit Of Secondhand Smoke. Free Pills With Every Order.  אמת וההוכחה לכך:

עשרת הדיברות  מתחילות באות: א' –"אנוכי ה' אלוקיך"

האות הראשונה במשנה היא: מ'-"מאימתי קורין את שמע בערבית"?

האות הראשונה בתלמוד הבבלי היא: ת'-"תנא  היכא קאי"?"

ועל כך יש רמז בתהלים:"ראש דבריך אמת"[תהלים קי"ט,ק"ס]

התשובה לשאלה ב]

עניין עבודה זרה כבר מוזכר בבראשית רבה[ל"ח,י"ג]

אברהם אבינו בעודו צעיר נתבקש על ידי אביו- תרח לשמור באחד הימים על חנותו שהייתה מקום ממכר לפסלים.לפתע הגיעה אישה אחת והביאה עימה קערת סולת ואמרה לאברהם שיקריב את מנחתה זו לפסלים,בתגובה על כך, אברהם תפש במקל והרס את כל האלילים,פרט לפסל גדול במיוחד אשר שם בידו את המקל,כשאביו שב לביתו,שאל את אברהם  לפשר ההרס בחנות,ענה לו אברהם שאישה אחת הביאה סולת להקריב לפסלים, באותו רגע היה רעש ומהומה בחנות,האלילים רבו ביניהם,זה אומר: אני אוכל ראשון,השני אומר:לא! אני אוכל קודם.

עד שהפסל הגדול קם והרס את כולם במקלו.

שאל אותו אביו: האם אלילים יכולים לדבר?

ענה לו אברהם:"שמע  מה פיך אומר":כלומר :אתה בעצמך חי בספק גדול-לגבי אותם אלילים.

התשובה לשאלה ג]

הנה כמה דוגמאות בתנ"ך:

1] מעשה עגל הזהב,כאשר בני ישראל ראו כי משה בושש לרדת מן ההר מיהרו ובקשו  מאהרון שיעשה להם אלוהים אחרים.

כפי שמסופר בתורה:"וירא העם כי בושש משה לרדת מן- ההר ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלוך מארץ מצרים..." [שמות ל"ב,א-ג]

ובהמשך מסופר שהם תרמו את תכשיטיהם ואהרון יצר מכך עגל מסכה ובני ישראל אמרו:"אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים" [שם  ל"ב,ד]

כאשר משה ירד מההר הוא השליך את לוחות הברית ושבר אותם מרוב כעס.

2] עיר נידחת:"כי תשמע באחת עריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבת שם לאמור:יצאו אנשים בני –בלייעל מקרבך וידיחו את-יושבי עירם לאמור:"נלכה נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם:ודרשת וחקרת ושאלת היטב,והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת מקרבך:הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי-חרב...ושרפת  באש את העיר ואת כל שללה כליל לה' אלוהיך,והייתה תל עולם,לא תיבנה עוד".[שםי"ג,י"ג-י"ט]

3] אביו של גדעון היה עובד עבודה זרה,ואלוקים ציווה אותו שיהרוס את אלילי אביו:"ויהי בלילה ההוא ויאמר  לו ה' קח את פר- השור אשר לאביך ופר השני שבע שנים והרסת את- מזבח הבעל אשר לאביך ואת האשרה אשר עליו תכרות:" [שופטים ו,כ"ה]

4] דוד המלך  לועג לאלילים:"עצבי הגויים כסף וזהב,מעשה ידי אדם: פה להם ולא ידברו,עיניים להם ולא יראו:אוזניים להם ולא יאזינו אף אין-יש רוח בפיהם:כמוהם יהיו עושיהם,כל אשר בוטח בהם: [תהלים ק"לה,ט"ו-י"ט]

5] שלמה המלך-לעת זקנתו חטא בעבודה זרה כפי  שהכתוב מעיד עליו:"ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו לבבו אחרי אלוהים אחרים ולא היה לבבו שלם עם ה' אלוהיו כלבבת דוד אביו:וילך שלמה אחרי עשתורת אלוהי צידונים ואחרי מילכום שיקוץ עמונים:ויעש שלמה הרע בעיני ה' ולא מילא אחרי ה' כדוד אביו[מלכים א,י"א,ד-ז]

לסיכום:

לאור האמור לעיל ניתן להסיק,כי עבודה זרה אסורה מן התורה,וכאשר בני ישראל נכנסים לתוך ארץ ישראל הם חייבים לנפץ את האלילות ולא די בכך,אלא חייבים גם לשרוף את המקום כדי לטהר את אדמת הארץ.

עבודה זרה היא אחת משלוש עבירות החמורות-היינו-שלושה לווין:

א] עבודה זרה.

ב]גילוי עריות –ניאוף.

ג]שפיכות דמים.   

עבירות- אילו אסורות גם במקרה  שאדם נמצא בסכנת חיים, וביצוע העבירה עשוי להצילו,על זה נאמר:

"יהרג  ובל יעבור"

בית המקדש  הראשון נחרב בעבור שלושת עברות אלה.

יהי רצון ועם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, יחזרו בתשובה ובית המקדש השלישי יבנה במהרה.

ובקרוב מאד יתקיים בנו הפסוק:"ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה' המלוכה" [עובדיה,א,כ"א]