חומש דברים

פרשת עקב- כיצד מתגלה ארץ ישראל כמיוחדת בפרשה? מאת אהובה קליין

פרשת עקב- כיצד מתגלה ארץ ישראל כמיוחדת בפרשה? מאת אהובה קליין

התורה משבחת את ארץ ישראל באופן מיוחד:"כי ה' אלוקיך מביאך אל- ארץ טובה ארץ נחלי מים עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר-
ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ- זית שמן ודבש ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת" [דברים ח,ז-ט] 
ובחלק השני כתוב: " הישמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום..." [דברים ח,י"א- י"ט]

השאלות המתעוררות כאן:
א] מה הקשר בין הקטע המתאר את טוב הארץ לבין- "הישמר לך.."בעניין קיום המצוות?
ב] מדוע ה' הושיב בכנען:" גויים גדולים ועצומים"? [שאלתו של החתם סופר] בו בזמן שארץ ישראל מיועדת מזמן בריאת העולם לעם ישראל?
ג] מדוע ה' לא גירש את המצרים ממצרים כגמול על כך שהעבידו את עם ישראל בפרך והיה טבעי- שעם ישראל כתמורה על השעבוד - יישאר להשתקע במצרים? לעד? ובמיוחד שיש שם מים בשפע ממקור הנילוס? 

התורה נותנת מענה לשאלות אלה: מצרים היא ארץ שיש לה באופן קבוע- מים בשפע -מקור הנילוס- ובכך התכונה הזאת מקשיחה את ליבם של המצרים, כאילו בידם מצוי מפתח לחייהם ויש ביכולתם לקבוע את איכות חייהם, אין להם בעיות של מחיה ולכן אין הם חשים שעליהם לשפר את התנהגותם לאהוב ולדאוג לזולת בכדי שהקב"ה גם ירחם עליהם, מסיבה זו המכה הראשונה שנחתה על המצרים הייתה מכת הדם בנילוס -מפני שהמצרים ייחסו לכך כוח עליון- שהם תלויים בו ללא שום תנאי. 
לכן, ה' הבטיח:"בכל אלוהי המצרים אעשה שפטים"[שמות י"ב,י"ב]
לעומת ארץ מצרים- ארץ ישראל היא ארץ:"הרים ובקעות" אין המים מגיעים אליה בדרך מישורית ואין שום תועלת לצבור מים בכמויות בבקעות, אלא, ארץ ישראל תלויה בגשמים שלה!
על כך אמר הרשב"ם: [פסןק י'] "כי הארץ אשר אתה בא שמה, אינה כארץ מצרים שאינם זקוקים למטר"
כי במצרים בין אם חוטאים או אין חוטאים יש לכולם לחם לאכול.
ארץ ישראל אם שומרים בה את המצוות- ניתן לפנות לרחמי שמים- כי ה' אל רחום וחנון והוא מתבונן בנו כפי שכתוב: "ארץ אשר אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוקיך בה.."
בארץ ישראל ה' משגיח מראשית עד אחרית- אם עם ישראל שומר את המצוות הגשם יורד בכמות הרצויה בכל מקום בהתאם לצורך.

ראינו דוגמא מוחשית לגבי סדום שנאמר עליה:"כגן ה' בארץ מצרים היא הייתה כולה משקה". הקשר בין סדום ומעשיה והעונש - הוא אינו מקרי, הדבר מזכיר לנו את תועבת מצרים, אלא שבמצרים למרות התועבות שלהם הם נשארו בארצם , אבל בארץ ישראל שהיא נחלת ה' – מקיאה את החוטאים כפי שכתוב :"ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם"

לסיכום, ישנה תשובה אחת לכל השאלות, הקב"ה נתן לנו את ארץ ישראל לנחלה ועוד מימי בריאת העולם, עצם חיינו כאן- הם נס בפני עצמו, ארץ ישראל יש לה תפקיד, היא משמשת ככלי הכרה בקב"ה שאנחנו תלויים אך ורק בו והוא הושיב בארצנו עמים גדולים כדי שנגיע לידי מסקנה שבזכות קיום המצוות אנו שורדים והקב"ה מגן עלינו יום, יום , שעה, שעה בהשגחה פרטית מתמדת ובניסי ניסים!