חומש במדבר

פרשת: במדבר- קשר מופלא ליום ירושלים ולחג שבועות / מאת אהובה קליין

פרשת: במדבר- קשר מופלא ליום ירושלים ולחג שבועות / מאת אהובה קליין

פרשת במדבר היא הפרשה הראשונה מתוך חומש במדבר- הספר הרביעי מתוך חמישה חומשי התורה.
חומש במדבר נקרא גם בשם:" חומש הפקודים" והטעם לכך הוא: על פי חז"ל –בתחילתו וגם בסופו מתואר מפקד מקיף שערך משה לשבטים בציווי אלוקי.

המעניין, שפרשת במדבר נקראת לפני חג מתן תורה ועל כך אומרים חז"ל- כי סברתו של עזרא הסופר:"תכלה שנה וקללותיה" הפרשה באה להפסיק בן פרשת בחוקותיי שהיא נחשבת לתוכחה ובין חג השבועות- שלפי חז"ל הוא ראש השנה לפירות האילן.[מסכת ראש השנה א, ב]

אנו קרובים לחג: יום ירושלים וחג השבועות, ישנו דבר משותף לחג מתן תורה ויום ירושלים, במתן תורה עם ישראל היו מאוחדים כאיש אחד בלב אחד וגם ירושלים היא בעלת סגולה מיוחדת בכך שמאחדת את יושביה, כפי שאמר דוד המלך: "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" [ירושלמי ב"ק פ"ז, ה"ז]"עיר שמחברת את ישראל זה לזה" ובנוסף לכך ירושלים מחברת גם את תפילותיהם של עם ישראל כפי שכתוב במלכים:" והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת והבית אשר בנית לשמך"

ולפי הגמרא: יהודי שנמצא בחוץ לארץ יכוון תפילתו לכוון ירושלים ואם עומד בתוך ירושלים, יכוון עצמו לכוון בית במקדש ואם היה עומד בבית המקדש עליו לכוון לקודש הקודשים...

בהפטרת במדבר ניתן לראות- את סוד אחדותם של עם ישראל כפי שכתוב:"והיה מספר בני ישראל כחול הים" [הושע ב] הכוונה לכך: כל שבט נמצא באחדות עם השבט השני וכולם יחד מתאחדים ומקיימים את מצוות התורה והאחד משלים את רעהו וכולם יחד מקיימים את מצוות התורה.
והקב"ה משכין שכינתו בירושלים של מעלה.

בגמרא כתוב [מסכת ברכות נח,א] המשותף ליום ירושלים ומתן תורה ואירועים היסטוריים בחיי האומה היהודית היא: האחדות:" לך ה' הגדולה" - זו קריעת ים סוף.
"והגבורה" - זוהי מכת בכורות.
"והתפארת"- זו מתן תורה," והנצח " - היא ירושלים "וההוד"- הכוונה לבית המקדש.

באירועים אלו- עם ישראל היו מאוחדים.

סוד נצחיותה של ירושלים נובע מתוך קדושתה וקדושת המקדש- שהם תחת כנפי השכינה והשכינה היא נצחית ואינה בטלה לעולמים!
יהי רצון ועם ישראל יתאחד כמו במתן תורה: כאיש אחד בלב אחד ונקיים את מצוות התורה ואיש ישלים את רעהו וכך נהיה ראויים לגאולה במהרה! אמן ואמן.