פרשת צו

פרשת צו- כוחם של ציוויים מאת ה'- כיצד?

פרשת צו- כוחם של ציוויים מאת ה'- כיצד?

מאמר מאת: אהובה קליין.

בפרשת צו ישנו המשך  לנושא הקורבנות השונים שכבר הוזכרו בפרשת ויקרא,

והם: עולה, מנחה, חטאת, אשם ושלמים.

כבר בתחילה מתואר ציווי: "וידבר ה' אל משה  לאמור: צו את אהרון ואת בניו לאמור: זאת תורת העולה.."[ ויקרא ו, א]ולבש הכוהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח:ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה,,[ויקרא,א-ד]

בפרק ח', מתואר טקס חגיגי של הקדשת אהרון ובניו לעבודתם במשכן:

"ויעש משה כאשר ציווה ה' אותו ותיקהל העדה אל- פתח אוהל מועד.."[ויקרא ח,ד]

הפרשה  חותמת בציווי אל הכוהנים לאכול את הבשר והלחם בפתח אוהל מועד:"ויאמר משה אל אהרון ואל בניו בשלו את הבשר פתח אוהל מועד אשר בסל המילואים כאשר ציוויתי לאמור אהרון ובניו יאכלהו " [ויקרא ח,ל"א.]

השאלות הן:

א]  מה מהותו של הציווי?

ב]מדוע התורה הקדימה את אהרון לבניו בציווי הראשון בפרשה, בעוד שבעבודתם במשכן -הקדימה את בניו?

ג] מה תכלית בגדי הכהונה ומהו האבנט?

התשובות.

מהות הציווי.

הקב"ה המצווה ציוויים, נותן ציווים וגם משגיח עליהם, כפי שכתוב:

"כי הוא אמר ויהי הוא ציווה ויעמוד"[תהלים ל"ג,ט]

בציווי הראשון אנו  נתקלים בחומש בראשית.כפי שנאמר:"ויצו ה' אלוקים על האדם לאמור,מכל עץ הגן תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל"אך האדם הראשון הפר ציווי זה ועד ימינו התוצאה נותנת את אותותיה בחיי האנושות.

מי שבוטח בהקב"ה ומתפלל אליו בבקשות ותחנונים,מאמין באמונה שלמה:"כי מלאכיו יצווה לך לשומרך בכל דרכיך"[תהלים צ"א,י]

על  נח שנחשב צדיק בדורותיו נאמר:"ככול אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה"[בראשית ו,כ"ב]

אברהם אבינו שמילא את הציווי בעקדת יצחק- זכה לברכה עבורו וגם עבור הבאים אחריו,כפי שנאמר"ויאמר בי נשבעתי נאום ה' כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך יחידך:כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער אויביו"[בראשית כ"ב,ט"ו-י"ח]

ירושלים עיר הקודש ובירתה של ישראל נחשבת למרכז העולם, כמו שנאמר: "כי שם ציווה את הברכה חיים עד עולם"[תהלים קל"ג, ג]

"צו"- בגימטרייא- סוד ה'.

"צו" – מלאכה,התפילה היא כמלאכה.

מעניין להתבונן בפרק צו- בתהלים,המזמור פותח במילים:"שירו לה' שיר חדש,שירו לה' כל הארץ" מכאן ניתן ללמוד: כשם שהקב"ה מחדש מעשה בראשית כל יום מחדש,כך גם האדם,חייב להתחדש , להוסיף אור חדש בכל יום,בהעשרת   חייו הרוחניים וידיעותיו בלימוד התורה- הלכה למעשה.

על פי רש"י–צו-  לשון זירוז  מיד ולדורות.

רבינו בחיי אומר: כי קורבן עולה הוא הנכבד ביותר מכל הקורבנות וכפרתו  עצומה, אך עם זאת על האדם לזכור לעבוד את בוראו. אדם חייב להרגיל עצמו להיות כנוע ושפל בפני ה' ולהתהדר  בזמן תפילתו וקיום המצוות ויכיר בעצמו כי הוא סך הכול בשר ודם, כפי שאמר אברהם אבינו: "ואנוכי עפר ואפר"[בראשית י"ח]

ודוד המלך אמר:"ונבזה בעיניו נמאס"[תהלים, ט"ו]

ופרשת צו- כשמה כן היא, גדושה ציוויים רבים למשה ולכוהנים.

התכלית של הציווי- היא להתקרב אל ה',בזמן המשכן ויותר מאוחר בזמן המקדש- הקרבת הקורבנות הייתה נוהגת במטרה להתקרב לקב"ה, אך היום באין מקדש -התפילה משמשת לאותה מטרה וכל יהודי יחשיב את ליבו כמזבח שעל מוקדו אש. והיא אש אהבת  ה' באמצעות התפילות וקיום המצוות.

הציווי לאהרון ובניו.

רבינו בחיי אומר: כי הכתוב הקדים את אהרון לבניו בציווי הראשון בפרשה,לעומת  תיאור העבודה במשכן ששם נאמר:"וזרקו בני אהרון" ,"וערכו בני אהרון" ואילו אהרון לא הוזכר שם וזאת מהטעם שלקח  חלק בחטא העגל,לפיכך הורחק על כך.

פנה משה ואמר לה' :"ריבונו של עולם באר שנואה ומימיה חביבין,אם לעצים חלקת כבוד בשביל בניהם דתנן כל העצים כשרין למערכה חוץ משל זית וגפן,קל וחומר לאהרון בשביל בניו,לכך נאמר:צו את אהרון  ואת בניו-הקדים אהרון לבניו"

כלומר לפי הסבר זה: פנה משה אל ה' ואמר לו: האם אפשרי לשנוא באר שמימיה חביבים וטובים?

והנמשל הוא: אם הקב"ה מקרב את בני אהרון אליו,כיצד יתכן שירחיק את אביהם?

 והרי הקב"ה אתה נתת כבוד לעצים שמשתמשים בהם במערכה  על המזבח,כפי שנאמר:"כל העצים כשרים למערכה[תמיד ב,ג] חוץ משל זית ושל גפן"[לפי שפירותיהם  משבעת המינים ונועדו למטרת קדושה] ולאהרון אינך  חולק כבוד בשביל בניו? ענה לו ה': "חייך שבשבילך אני מקרבו ולא עוד, אלא שאני עושה אותו עיקר ובניו טפלים, כלומר אהרון מוזכר לפני בניו.

בגדי הכהונה והאבנט.

רבינו בחיי מפרש: כי בגדי הכהונה הם בעלי חשיבות רבה. אפילו בהרמת הדשן חייב הכוהן ללבוש בגדי כהונה-על פי מידתו, כי אסור שיהיה דבר חוצץ בין גופו לכותנתו.

ואם עבד עם מכנסיים והם קצרים-עבודתו פסולה.

,מכאן שהכוהן הדיוט האוסף את הדשן חייב בארבעה בגדים ואילו כוהן גדול לובש שמונה בגדים.

היות והכוהן עובד  לפני ה' לכן גם בהרמת הדשן יקפיד להיות לבוש בבגדי הכהונה, ומכאן נלמד דרך חיים, שכל מי שמתקרב אל ה', הן בתפילה הן בשאר מצוות יתהדר לפניו וישפיל כבודו לכבוד ה'.

אומנם יהיה לבוש באופן מכובד, אבל לא יתגאה, אלא ישפיל עצמו לפני מלך מלכי המלכים.

כמו שאמר דוד המלך: "עורה כבודי עורה הנבל וכינור אעירה שחר..." [תהלים נ"ז]

הכוונה כי אין כבודו של אדם חשוב כלל אצל כבוד ה' "

לגבי סדר לבישת הבגדים: תחילה, כותונת ,מכנסיים,אחר כך- אבנט ,מעיל, אפוד, חושן, מצנפת ציץ הזהב.

האבנט -שימש כחגורה על הכותונת שלבשו הכוהנים בעבודתם במשכן ויותר מאוחר במקדש.

לדברי רבי לוי: "היה אורך האבנט של הכהן- ל"ב אמה והיה מעקמו לכאן ולכאן

[ירושלמי יומא פ"ז,ח] ורוחבו היה –כשלוש אצבעות.

לדברי ר' ענני בר שושן: מדי הכוהנים היו מכפרים כמו הקורבנות,והאבנט מכפר על הרהור הלב.[ערכין ט"ז]

ר' סימון אומר: כי האבנט מכפר על גונבי דעת הבריות.

כשחוגרים אבנט חדש, נוהגים לברך:"ברוך אוזר ישראל בגבורה"

ונוהגים לומר זאת בברכות של שחרית.

האבנט היה עשוי מחוטי פשתן הטווים יחד עם חוטי צמר,הצבועים בצבעי תכלת,ארגמן ותולעת שני.

לסיכום, לאור האמור לעיל, ניתן ללמוד על חשיבותם של הציוויים מאת ה', ומנגד את נכונותם של הבריות לקיים את המצוות ככתבם ולשונם.

בגדי הכהונה מסמלים מצד אחד את הכבוד שיש לנהוג כלפי ה', בעת מילויי המצוות וקיום התפילות, אך מנגד יזכור האדם, שהוא חייב להיות כנוע לפני בוראו, רק בדרך זו יזכה להתברך בברכת שמים.

הלבשת הכוהנים./ שיר מאת: אהובה קליין©

הלבשת הכוהנים./ שיר מאת: אהובה קליין©

 

בפתח  המשכן ניצבים

בני אהרון הכוהנים

משה מקיים ציוויים

קרב אליהם בצעדים.

 

ילבישם בחיל ורעדה

לגופם בגדי הכהונה

יקפיד כחוט השערה

בגודל הלבוש והצורה.

 

כותנת בוהקת כלבנה

מצנפת ככתר תורה

אבנט מסריג  איכותי

מצמר ותולעת שני.

הערה:השיר בהשראת פרשת צו[חומש ויקרא]

 

 

 

סמיכה /שיר מאת: אהובה קליין©

סמיכה /שיר מאת: אהובה קליין©
 
הרקיע עוטה מרבד עננים
החמה נחבאת אל הכלים
אהרון ובניו הכוהנים
מול האוהל מתאספים.
 
איל יפהפה  הדור פנים
נועץ מבטים  בכל הצופים
חש בטקס וחגיגיות
נבוך לפשר ההתקהלות.
 
הסמיכה תיערך מעל ראשו
בכך יוקדש קורבן לבוראו
כהרף עין נחרץ גורלו
כמצוות התורה תושלם שליחותו.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת צו[חומש ויקרא.]
 

פרשת צו- כל העוסק בדיני תורת הקורבן כאילו הקריב באמת – האם ?

פרשת צו-  כל העוסק  בדיני תורת הקורבן כאילו הקריב באמת – האם ?
מאמר מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת במילים:" צו את אהרון ואת בניו לאמור:זאת תורת העולה, היא העולה  על מוקדה על המזבח כל הלילה עד- הבוקר,ואש המזבח תוקד בו" [ויקרא ו' א'-ב]

השאלות הן:
א] מהו קורבן עולה- מדוע נקרא בשם זה?
ב] מהי הסמיכה על הקורבן-ומה משמעותה  ?
ב]מה משמעות המילים:"זאת תורת העולה" ?

התשובה לשאלה א] 
קורבן העולה הוקרב בבית המקדש בקבוצת  הקורבנות :"קודשי קודשים"
יש וקורבן העולה היה – קורבן ציבור ויש שהיה משמש קורבן יחיד.
או כקורבן נדבה,או כקורבן חובה.
קורבן זה היה נלקח –מהבהמה –מהפרים,מהצאן- ממין זכר,  ומהעוף-  שני תורים או,שני בני יונה.
במצורף לקורבן העולה היו מקריבים נסכים,סולת בלולה בשמן אשר הקטירוה על אש המזבח ויין אשר היה נשפך על גג המזבח.
ומדוע קורבן זה נקרא:"קורבן עולה"?

על כך ישנם  שני פירושים:
א] קורבן עולה- לעומת שאר הקורבנות עולה כליל  ונשרף על המזבח ואין בו חלקים הנאכלים על ידי הכוהנים או הבעלים[בעלי הקורבן] פרט לעור הקורבן שניתן לכהן.
כמו שנאמר:"והכהן המקריב את- עולת איש,עור העולה אשר הקריב,לכהן יהיה"
[ויקרא ז,ח]
ב]לפי המדרש:שם זה של הקורבן- הוא בהשראת הפסוק:"והעולה על רוחכם היה לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן"[יחזקאל כ,ל"ב]
משמעות הפסוק-מדובר במחשבות רעות של בני ישראל-המשכנעות לא  לקיים את מצוות התורה ,אלא להידמות לגויים ומעשיהם.
מכאן המסקנה: כי  קורבן עולה מכפר גם על הרהורי הלב.

התשובה לשאלה ב]
ב] הסמיכה: היא הנחת הידיים מעל ראש הקורבן-טרם הקרבתו.
בזמן הסמיכה בעל הקורבן  מקדיש את הקורבן למטרה לה התכוון,כגון:וידוי על חטא שחטא,או דברי שבח לקב"ה על החסדים שעשה עימו.
בפרשתנו- תוך כדי תיאור חנוכת העבודות באוהל מועד ובתום שבעת ימי המילואים -הוקרבו הקורבנות לראשית עבודתם של הכוהנים,ואנו מוצאים דוגמאות לפעולת הסמיכה: כפי שהפסוק מתאר:"ויקרב את איל העולה,ויסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל" [ויקרא ח,י"ח]

התשובה לשאלה ג]
"זאת תורת העולה":על כך  ישנה תשובה בויקרא רבה[ז,ג]
"אמר הקב"ה:הואיל ואתם מתעסקים בהם מעלה אני עליכם כאילו אתם מקריבים אותם"
כוונת המשפט- היות ואתם- בני ישראל לומדים את דיני קורבן עולה, ה' מחשיב לכם כאילו אתם הקרבתם אותם בעצמכם,שהרי נכון להיום אין בית המקדש קיים, לימוד תורת הקורבנות  משמש במקום הקרבתם על המזבח.

רעיון  דומה ניתן לראות במסכת מנחות [ק"י,ע"א] : "כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב  חטאת וכל העוסק בתורת אשם,כאילו הקריב אשם"

רבי יהונתן אייבשיץ הסביר פירוש יפה:חז"ל אמרו : כל הלומד דיני קורבנות-כאילו הקריב קורבנות , בזמן שאדם היה מקריב קורבנות במטרה לכפר על חטאיו ,היה גם חש בושה לפני אחרים-על כך שחטא ועל ידי זה היה מגיע להרהורי תשובה.

והיות ובזמננו,לצערנו הרב, אדם הלומד רק תורה חש מבויש על כי נחשב בעיני הציבור כבטלן שאינו עושה לפרנסתו. מכאן שגם לימוד תורה מביא לכפרת עוונות.

לאור האמור לעיל ניתן להסיק: כי בימינו, בהם אנחנו מצפים יום, יום- לגאולה בפרט ובכלל ומצפים בכיליון עיניים- לחזות בבנין בית המקדש השלישי -כדי לשוב לאותם ימים

בהם הכוהנים והלווים  משרתים בבית המקדש ועם ישראל מקריבים בו את קורבנותיהם ,הרי שלימוד תורת הקורבנות גורם לנו זכות כאילו הקרבנום באמת .
 

עבודת הכוהנים

עבודת הכוהנים
/ שיר מאת: אהובה קליין©

זכות נפלה בחלקם
כתר כהונה לראשם
אחריותם כים רחב ידיים
נאמנות ברוכה כטל השמים.

המה כגשר איתן
בין אלוקים לעם
בפיהם ברכה משולשת
הלב והנשמה מרגשת.

כסלע נחושים לקיים הכתובים
כאיילים ימהרו אחר ציוויים
למתנות כהונה זוכים
חלקי קורבנות סועדים.

באין מקדש בימינו
נתלכד כאחים בתפילותינו
למען המקדש יבנה ויכונן
ויחדיו נחזה בעבודת הכוהן.

הערה: השיר בהשראת  פרשת צו [חומש  ויקרא.]

פרשת צו- מדוע היה צורך לזרז את אהרון ובניו?

פרשת  צו- מדוע היה צורך לזרז את אהרון ובניו?
מאמר: מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת במילים:"וידבר ה' אל-משה לאמור:
צו את-אהרון ואת בניו לאמור זאת  תורת העולה היא העולה על מוקדה על- המזבח.."
השאלות הן:
א] מהם שבעת ימי המילואים המתוארים בפרשה ?
ב] מה המשמעות של המילה :"צו"?
ג] מדוע הכוהנים נצטוו לאכול את קורבן המילואים בפתח אוהל מועד [ויקרא ח,ל"א]?
התשובה לשאלה א]
שבעת ימי המילואים – היו שבעה ימים בהם נערכה חנוכת העבודות באוהל מועד,הכוהנים הוקדשו לפי ההוראות שניתנו למשה עוד לפני הקמת המשכן[כפי שמסופר בחומש שמות כ"ט].
וכל עדת ישראל  נקהלו מול אוהל מועד כדי לחזות בטקס החגיגי והמרגש של הקדשת אהרון ובניו לכוהנים לעבודתם במשכן.
רק אחרי שבעת ימי המילואים הוקרבו קורבנות להתחלת שרותם בקודש של הכוהנים.
התשובה לשאלה ב]
רש"י: מצטט את דברי תורת- כוהנים:
"אין צו אלא לשון זירוז, מיד,ולדורות.אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס".
לפי המלבי"ם: צו הכוונה שלושה מובנים:
א] זירוז.
ב]מייד.
ג]לדורות.
ובהמשך הוא מביא  הסבר,או דוגמא לכל מובן.

א] דוגמא לזירוז:"ויצו יוסף לאשר על ביתו מלא אמתחות האנשים אוכל"- כאן ה"צו" בא לזרז את אשר על ביתו,
ועוד דוגמא:"ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות... ויצו פרעה לכל עמו"- למיילדות אמר פרעה,אך לעמו ציווה למלא את צוויו.

ב] מייד- הסבר למהירות הפעולה בזמן מוגבל.-על כך אמר רבי אברהם סופר בספר:
"מקנה אברהם"-
 בחלוקת הפעלים:"ואחריו הציווי המורה על העשות העניין מייד,ואחריו העתיד"- הציווי   הוא על פעולה מהירה בזמן מוגבל, לעומת זאת, העתיד מראה על זמן בלתי מוגבל.

ג] לדורות: הכוונה לרציפות הפעולה וההמשך לדורות.

בנוגע להסבר של רבי שמעון האומר שיש  צורך לזרז במקום שיש חסרון כיס,
שואל הרמב"ן : אם הציווי אל הכוהנים, איזה חסרון כיס יש לכוהנים, והרי הם אינם צריכים לקנות את הקורבנות, הרי אם התורה הייתה  פונה בהוראה זו לבני ישראל לקנות  את הקורבנות –הדבר ברור מהו עניין חסרון הכיס ברכישת הבהמות לצורך הקורבן,אבל 
איזה חסרון כיס יש כאן לכוהנים ?
על כך תשובה ב"שפת חכמים": כיוון  שאין הכוהנים נהנים מן העולה,אלא מעור העולה וגם רק כאשר היא נלקחת על ידי הכהן המקריב,זה נחשב לחסרון כיס.
בספר:" קהילות יצחק" ישנה תשובה יפה לשאלה זו:
במסכת מנחות [קי, א] נאמר:" מאי דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם, כל העוסק בתורת החטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם.
וכן  דרשו במד"ר  בפרשתנו [פ"ז] עה"פ זאת תורת העולה:"כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה,אמר הקב"ה הואיל ואתם מתעסקים בהם מעלה אני עליכם כאילו אתם מקריבין אותן"

והרמב"ם בספר מורה נבוכים כותב: כי מטרת הקרבת הקורבנות:כדי לעקור מעם ישראל את עבודת האלילים שהרי שור וכבש- נחשבים לאלילים בקרב הגויים. ועל ידי שחיטת הקורבן והקרבתו- מוכח כי ה' הוא היחידי  שברא את העולם וגם שולט עליו.

מכאן המסקנה שאחרי שנחרב בית המקדש, יש לעסוק בשני אלמנטים:
1] התועלת המיידית:להשריש את האמונה בקב"ה ולהתרחק מעבודה זרה.
2]התועלת לדורות: לאחר  חורבן המקדש -על ידי שהיהודי לומד את תורת הקורבנות- זה נחשב כאילו הוא הקריב ממש  קורבנות.
והרי ידוע שהכוהנים היו מדריכים את העם,כמו שנאמר:"יורו משפטיך ליעקב..."
 [דברים ל"ג,י]
על ידי שהם מסבירים לעם כיצד לנהוג על פי התורה,ממילא  לא יצטרכו  קורבנות כי העם לא יחטא ,בכך תתערער פרנסתם של הכוהנים,אז ישנו חשש שהכוהנים לא ירצו ללמד את בני ישראל מפני שנוצר העניין של חיסרון כיס. לכן  היה צורך במילה:"צו"
לשון זירוז..
משום כך-התורה באה לזרז את הכוהנים שימשיכו ללמד  תורה את העם.

התשובה לשאלה ג]
הכוהנים נצטוו לאכול מקורבן המילואים בפתח אוהל מועד- כדי שלא יתרחקו,שמא יטמאו.
לסיכום,לאור האמור לעיל ניתן להסיק  כי הכוהנים היו עושים את מלאכתם במסירות נפש, אך היות והיה חשש לחסרון כיס,היה צורך לפנות אליהם  בצווי -כדי לזרזם לעשות  את מלאכתם ללא חשש לפרנסתם.
מכאן ניתן להבין , עד כמה חשוב ללמוד את נושא הקורבנות וגם להגיד את פרקי הקורבנות בתפילה- שמטרתם להשריש את האמונה בבורא עולם וכמובן לכפר על עוונות.

מי ייתן ונזכה בכלל ובפרט- לחזות בהשבת בית הבחירה במהרה בימינו ולראות במו עינינו את הכוהנים בעבודתם כבימים ימימה. אמן ואמן.

פרשת צו- מה גנוז בקורבן השלמים-ומה מקומו באחרית הימים?

פרשת צו- מה גנוז בקורבן השלמים-ומה מקומו באחרית הימים?
מאת: אהובה קליין.

פרשת צו מפרטת בפנינו את סוגי הקורבנות השונים, כגון: 
קורבן עולה,מנחה,חטאת, אשם ושלמים.
קורבן שלמים- הוא קורבן הגנוזים בו כמה רעיונות מעניינים.
וכך התורה מתארת את קורבן השלמים בחלק מהפסוקים בפרשה:"וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לה' אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן וסולת מרובבת חלות בלולות בשמן..." [שמות ז,י"א-י"ג ]

השאלות המתבקשות מתוך עיון בפסוקים הן:
א] מהו קורבן שלמים , מדוע נקרא כך ובאילו נסיבות יש להקריבו ?
ב]אילו סוגי קורבנות שלמים- מוזכרים בכתובים?
ג] מה עתידו של קורבן זה באחרית הימים?

התשובה לשאלה א]
קורבן שלמים בדרך כלל מופיע כקורבן נדבה והוא מתחלק לשלושה חלקים:
1] האמורים- יוקרבו על גבי המזבח.
2] החזה והשוק- שייך לכוהנים.
3] יתרת הבשר יאכל על ידי הבעלים – הוא נאכל בכל מקום מקודש בירושלים ולא במקדש בלבד.
הטעם למשמעות שם הקורבן:לפי חז"ל במדרש ההלכה : תורת כוהנים:
א] ר' יהודה אומר :"כל המביא שלמים- מביא שלום לעולם"
ב]"דבר אחר: שלמים- שהכל שלום בהן, הדם והאמורין למזבח, החזה והשוק לכוהנים, העור והבשר לבעלים"- כלומר יש הרמוניה בן חלקי הקורבן- הרי חלק עולה למזבח וחלק לכוהנים וגם הבעלים נהנים מאכילתו. קורבן זה עושה שלום בין המזבח בין הכוהנים ובין בני ישראל.
ג]קורבן שלמים- מלשון תשלומים- משום שקורבן זה נחשב לקורבן נדבה- כלומר האדם התנדב בעצמו, או נדר להביאו והגיע הזמן שימלא את התחייבותו- וזאת על סמך המקור:"כי תידור נדר לה' אלוקיך לא תאחר לשלמו" התשובה לשאלה ב]
במקרא מופעים כמה סוגים של קורבנות שלמים, הנה כמה דוגמאות לכך:
קורבן שלמי נדבה: קורבן זה מקריב אדם שנדר נדר:
"והרי עלי קורבן שלמים"
קורבן שלמי שמחה: סוג של קורבן שאדם מקריב באחד משלושת הרגלים - הוא ובני ביתו נהנים מאכילתו, יחד עם זאת אינו שוכח את העניים ומשתף -אותם בסעודה, שהרי כתוב:"ושמחת בחגך- אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשערך" [דברים ט"ז, י"ד]
חז"ל סוברים :כי אכילת שלמים מביעה שמחה כפי שכתוב:"וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלוקיך" [דברים כ"זז]
קורבן שלמי תודה: על כך אומר רש":קורבן זה יביא אדם כהבעת תודה לקב"ה על שניצל על ידי- נס או ישועה – כגון: יורדי ים, הולכי מדברות,אנשים שהשתחררו מבית האסורים וחולה שנתרפא ממחלתו- כל אלה צריכים להודות לה' על הצלחתם- כפי שכתוב בתהילים ק"ז :"יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם "ובפסוק נוסף נאמר:"ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה" [תהילים ק"ז,כ"א]
התשובה לשאלה ג]
לפי דברי:"שער חיים" מי שלא חטא מימיו אפילו בשוגג כך שאינו זקוק להביא בכלל קורבנות,הרי עצם העניין שהגיע לדרגה כה גבוהה – עליו להודות לקב"ה שזכה לכך והצליח בסייעתא דשמיא להתרחק מפני החטא- לפיכך חייב להביא קורבן תודה.
לפי מדרש תנחומא: בעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים , פרט לקורבן תודה אשר יישאר תמיד והוא הדין גם לגבי תפילת הודיה- שאינה בטלה וההוכחה לכך:"עוד ישמע במקום הזה[ביהודה וירושלים החרבות] קול ששון וקול שמחה..קול אומרים: הודו את ה' צבאות .. מביאים תודה בית ה' "
-[ירמיהו ל"ג, י- י"א]
"קול אומרים הודו את ה' צבאות"-זו הודיה לה', "מביאים תודה בית ה' "- כאן הכוונה לקורבן תודה. חכמים אומרים :כי מקורבן שלמים לומדים אנו כמה גדול השלום- לפי שקורבן זה מופיע אחרון בסדרת הקורבנות כפי שכתוב:
"זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים"
- [ויקרא ז,ל"ז] מסיבה זו תקנו חז"ל תפילות החותמות בשלום כגון:תפילת "שמונה עשרה"
- חזקיהו אמר: שערך השלום חשוב מאד- לפי שבכל המצוות הכתוב בהן:"כי"
- לדוגמא:"כי יקרא קן ציפור...."[דברים כ"ב,ו] כלומר אם אתה נתקל באפשרות לקיים את המצווה תקיים, אך אם אינך נתקל בה -אינך זקוק לקיימה.
אבל לגבי השלום נאמר: "בקש שלום ורדפהו"[תהילים ל"ד,ט"ו]
- רבותינו אומרים: כי כאשר בע"ה יבוא המשיח- הוא יפתח בשלום- כמו שנאמר:"מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום" 
- [ישעיהו נ"ב,ז]
יהי רצון שנזכה לבוא ימי הגאולה במהרה- בהם נרבה בהבאת קורבן תודה לה' ונמשיך בתפילות הודיה. ועם ישראל יזכה לישב איש תחת גפנו ותאנתו ,לא ידע עוד צער ומכאוב. אמן ואמן.

סעודת קורבן שלמים/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

סעודת קורבן שלמים/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

השמש שוזרת קרניה בירושלים
מלאכים צחורים יורדים משמים
נושאים עימם מרבד שכינה
עוטפים הסועדים בגיל ורינה.

סעודת שלמים הוד והדר
שולחן מקודש נוי מהודר
מבעד החלונות נשקפים עצים
עליהם נוטפים זימרת טללים.

טועמי החיים מבשרי שלום
בין ישראל הכוהנים והמקום
פתיחת שערים לימים טובים
בבית המקדש יתקבצו המונים.

הערה: השיר בהשראת פרשת צו [חומש ויקרא]

פרשת צו- אבן יסוד לחינוך העולם/ אהובה קליין

פרשת צו- אבן יסוד לחינוך העולם/ אהובה קליין

 

חמישה אנשים בלבד נבחרו להיות כוהנים  והם: אהרון וארבעת בניו.

את זאת  אנו לומדים מהכתובים בפרשה: "וידבר ה' אל משה לאמור: קח את אהרון ואת בניו  איתו ואת הבגדים ואת שמן  המשחה... לקודשו. ויקרב  משה את בני אהרון וילבשם כותנות... כאשר ציוה ה' את משה" [ויקרא ח,א-י"ח] למעשה משה מקבל מאת ה'  ציווי לקדש את אהרון ובניו, לחנכם לכהונה וזאת לאחר משיחתם לכוהנים.

נשאלת השאלה מדוע עמרם ויוכבד זכו למשפחה כה  קדושה?

מדוע אהרון מוריש את הכהונה לדורות, ניתן להבחין בברור כי יש כאן הנחת אבן  פינה לחינוך העולם,  כיצד?
התשובה לכך היא:  כי התורה עוסקת בחינוך הכשרת הכוהנים והם לוקחים חלק נכבד בחינוך עם ישראל

במטרה שעם ישראל ישמש בעתיד : "אור לגויים".


ברעיון זה ניתן להבחין לאורך כל הפרשה והנה כמה דוגמאות לכך: הפרשה פותחת במילים: "וידבר ה' אל משה לאמור:צו את אהרון ואת בניו לאמור:זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח ..." [ויקרא ו,ב]
רש\"י אומר על המילה: "צו"- הכוונה מלשון זירוז ולפי ר' שמעון: הכתוב  נוהג לזרז במקום שיש בו חיסרון כיס [הפסד של כסף]

רבי משה סופר בעל ה"חתם סופר:[בסוף מסכת מנחות ק"י, ע"א]  אומר: כי ריש לקיש לומד מהמילים : "זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם" [ויקרא ז, ל"ז] כי כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם.היות והיה  לכוהנים רווח מסוים מהקורבנות- שהיו יכולים לאכול את העור של הבשר, היה חשש שאהרון ובניו לא ירצו לפרסם שאפשר לקיים מצוות הקרבת קורבנות גם על ידי לימוד התורה, לכן מתוך המילה:"צו" ניתן להסיק כי התורה מחייבת את הכוהנים להורות לבני ישראל שהרי  כל העוסק בתורת הקורבנות מעלה עליו הכתוב  כאילו הקריב קורבן, למרות שהוראה זאת עלולה לגרום לכוהנים חסרון כיס.


ר' יצחק מגור ה"חידושי הרים" אומר:שהרי ידוע שקורבן עולה מכפר על חטאים שאדם חוטא תוך כדי הרהורים ומעניין שלכל איבר בגוף יש "כיס" שעלול לעזור לאדם להימנע מעשיית חטאים ולכסות את מקור  החטא, לדוגמא: אפשר שאדם יעצום את עיניו במטרה להימנע לראות דברים שעלולים להרגיזו, אפשר גם לאטום את האוזניים על מנת לא להאזין ללשון הרע, אפשר לסגור את הפה וכך להימנע מלחטוא בדיבור לשון הרע.
אך בעניין המחשבות הדבר קשה , האדם חייב לשלוט על עצמו כי כאן יש "חסרון כיס".


בנוגע ללבושו של הכוהן יש הוראות מדויקות מה ילבש.


"ולבש הכהן מדו  בד..." [ויקרא ו, ג\'] לפי דעתם של חז"ל הכוונה לכותונת הבד של הכהן,
ומה הכוונה: "מדו" ? שתהיה הכותונת מתאימה לגופו של הכהן-  לא קצרה מידי ולא ארוכה מידי וללא בגד חוצץ מתחת  לכותונת.


ר' שלמה אפרים מלונצ'יץ בעל הכלי יקר מסביר את הדברים:


א]בדרך כלל המתגאה לובש בגדים גדולים מגופו ולכן  התורה דורשת ללכת עם כותנת מתאימה לגופו.כדי שלא יכשל  במידת הגאווה.
ב]כאשר הכוהן עוסק בהוצאת הדשן לאחר שרפת הקורבנות- יש חשש שהכוהן ילבש בגד נוסף מתחת לכותונת, או ילבש בגד קצר ממידתו, לכן התורה דורשת מהכוהן ללבוש  כותונת כפי מידתו.
ניתן ללמוד גם הרבה  מההוראה:"וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו" [ויקרא ז, י'] על המילים:"בלולה בשמן"- אומר רש"י:"וחרבה" זוהי מנחת חוטא.


על כך אמר רבי יצחק מוורקה: מדברי רש"י ניתן ללמוד כיצד אדם חייב  להתנהג אל הזולת ,לא משנה איזה קורבן הביא יש להתייחס אליו  באהבה אחווה ורעות - בכל מצב וכך חייב  להתנהג מנהיג ישראל כלפי העם- במידה שווה לכל איש.

מכל האמור בפרשה,ניתן להסיק כי הכוהן חייב לשמש דוגמא אישית לכל עם ישראל- הן בלבושו בהתנהגותו לזולת ובלימוד התורה וכל זאת במטרה לחנך את עם ישראל לאור התורה למען יממש את ייעודו ויהיה: "אור לגויים."

קרבים אנו לשבת הגדול שנקרא כך מכמה סיבות, אחת מהן: שנעשה נס  לעם ישראל והצליחו  לקיים את מצוות קורבן פסח טרם יציאתם ממצרים וזאת למרות שהצאן היה קדוש למצרים. והמצרים לא הפריעו לקיים מצווה זו.

בע"ה כשם שנגאלנו במצרים- בקרוב נגאל שנית  מכל  הייסורים בכלל ובפרט אמן ואמן.דגו