חומש שמות

דבר החסידות – פרשת פקודי

🔥 | Best Deals | ☀☀☀ follow ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Cheap Viagra Alternatives Uk Free pills | FREE SHIPPING 🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Abilify Costs ☀☀☀,2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. | Best Price🔥 |. coupons 50% off follow url ,BestBuyPharmacy. Check More » Where To Buy Doxycycline Legally. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without http://themaass.com/?pills=Canada-Order-Viagra-Online TrustedDrugstore. Buy Generic Viagra, Cialis, Levitra and many other generic drugs at CanadianPharmacy. Buy Viagra In London Over The Counter Lowest prices for Generic and Brand drugs. ⭐️ | Best Deals | ☀☀☀ Priligy Online Gunstig Kaufen ☀☀☀. Stop wasting your time with unanswered searches. Viagra For Sale From Canada Free http://benjamindpoland.com/?koaa=Strattera-Discount-Program Men Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. source url ONLINE (Amitriptyline) PRICE DISCOUNT FOR SALE ORDER CHEAP GET NO PRESCRIPTION Elavil is prescribed for treatment of obsessive compulsive disorder. Propecia Generic Cheap - Review Purchase Related Only Is Tool This Preparation Jelly Different A For Online Exams Kamagra Of Pharmacy. Control Is Measure Anything Considered The Online Most Be Before Effective Must Purchase And Kamagra Always Jelly Else This. Cymbalta Embarazo Online דבר החסידות – פרשת פקודי
 
הקושי בהקמת המשכן
על הכתוב (פרשתנו מ, יז) "ויהי בחודש הראשון . . באחד לחודש הוקם המשכן" נאמר במדרש תנחומא (הובא ברש"י) "אמר משה לפני הקב"ה, איך אפשר הקמתו ע"י אדם? אמר לו עסוק אתה בידך, נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו, וזהו שנאמר הוקם המשכן, הוקם מאליו".
וצריך להבין, הלוא בשבעת ימי המילואים היה משה מעמיד ומפרק את המשכן בכל יום (רש"י שמיני ט, כג. מתנחומא), והרי לא היה אדם יכול להקימו, מכובד הקרשים, ואיך הצליח משה להעמידו בכל אותם הימים?
אלא, מבאר הרבי, ודאי יש אפשרות לבני אדם להקים את המשכן (וכפי שמצינו שבנ"א הצליחו לבנות אפילו 'עיר ומגדל וראשו בשמים' – נח יא, ד), אלא הדיוק הוא שלא יכל אדם להקימו – כלומר אדם יחידי! ובציווי מלאכת המשכן נאמר "והקמות את המשכן – בלשון יחיד – כמשפטו אשר הראת (רק למשה) בהר".
אבל כל זה הוא רק ביום הקמת המשכן, שהוא היום השמיני, משא"כ בשבעת הימים שקדמוהו לא היה את הציווי 'והקמות'* ומטרתם היתה רק לחנך את אהרן ובניו לעבודה, וממילא מובן שמשה יכל להקימו בעזרת אנשים נוספים, כשם שהלויים הקימוהו במדבר בכל החניות – ללא צורך בנס.
ההוראה מזה: לפעמים יכול אדם לעבוד את ה' בכח עצמו, אבל כדי שתהיה השראת השכינה – כפי שהיה ביום השמיני – צריך את הסיוע ממשה רבינו; חכמי הדור עיני העדה, כי דוקא להם יש את הכח מלמעלה ל'הקים' את המשכן שבכל אחד ואחד.
 
 
 
שבת שלום וחודש טוב!
 
*) לדעת רש"י, ודלא כשיטת הרמב"ן (מ, ב) שגם על העמדת המשכן בז' ימי המלואים הי' ציווי מיוחד, ולשיטתו י"ל שגם בימים אלו היתה נתינת כח מהקב"ה, וגם זה נכלל במה ש"הוקם מאליו" וק"ל.
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יא, פקודי ג (ע' 181 ואילך). חלק מהעיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' פא.