חומש שמות

פרשת יתרו- : "עם סגולה" מהו ומיהו ?

פרשת יתרו- : "עם סגולה"  מהו ומיהו ?
מאמר מאת: אהובה קליין .

הנושא המרכזי בפרשה הוא: מעמד הר סיני וההכנות המתלוות לכך לפני כן:
וכך התורה מתארת את הנושא:
"ויאמר ה' אל- משה: לך אל-העם וקידשתם היום ומחר,וכיבסו שמלותם:והיו נכונים ליום השלישי,כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל- העם על הר-סיני:והגבלת את- העם סביב לאמור:הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו,כל- הנוגע בהר מות יומת.."[שמות ,י"ט,י-י"ג]

ובהמשך נאמר:"וירד משה מן ההר אל- העם ויקדש את- העם ויכבסו שמלותם."[שם י,י"ד]

השאלות הן:
א] מדוע על עם ישראל :להתקדש ולכבס את בגדיהם-טרם המעמד הקדוש?
ב] מאין שלא היו בעם ישראל במעמד זה - עיוורים ?
ג] מה משמעות הציווי להתרחק מהר סיני ואף לא לגעת בו  בקצהו?

התשובה לשאלה א]
על מנת להבין  ציווי זה נתבונן בפסוק הבא:
"ועתה אם- שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את- בריתי והייתם לי עם סגולה מכל העמים,כי לי כל- הארץ:"[שם י"ט,ה]
המילה:"שמוע"-היא קבלת עול מלכות שמים-כלומר עם ישראל מאמין בבורא עולם ואינו מאמין בעבודה זרה,הוא נדרש להיות עם סגולה.
בכך שהוא מוכן לקבל את התורה בניגוד לעמים אחרים-הוא נחשב לעם נבחר- - בעיני הקב"ה.
רש"י אומר: כי עם סגולה הוא אוצר חביב כמו  שנאמר :"וסגולת מלכים"[קהלת ב,ח]- כלים יקרים ואבנים טובות שהמלכים מצפינים אותם,כך גם עם ישראל הם עם  סגולה  לעומת שאר אומות העולם.
האדמו"ר רבי דויד'ל בידרמן מללוב אומר:המילה "סגולה" היא: כמו הניקוד סגול,היינו= שלוש נקודות היוצרות צורת משולש-כך עם ישראל לאיזה צד שהופכים אותו-הוא שומר על צורתו הקבועה לנצח וגם אם חלילה חוטאים, בשורש הנשמה שלהם קבועה –תמיד הגחלת היהודית.
מכאן  ניתן להבין, כי על מנת לחזות במעמד כה גדול,היינו -מעמד הר סיני-עם  ישראל ,כעם סגולה, חייב לכבד את עצמו-ברחיצה וטיהור הגוף ובכיבוס הבגדים,ובודאי שחייב להתכונן לכבוד ירידת השכינה להר.
רבינו בחיי אומר:כי מכיבוס הבגדים ניתן ללמוד גם על טבילת הגוף,ובהמשך דבריו אומר:"וכן דרשו רז"ל במכילתא אין לך כיבוס בגדים שלא יהא טעון טבילה"
רש"י אומר:"וקדשתם" שעם ישראל הכין את עצמו לקראת המעמד הקדוש בדומה למה שה' אמר לירמיהו הנביא:"ובטרם תצא מרחם הקדשתיך"-כלומר=זימנתיך לכך.
ולפי  פרדס יוסף:"וקדשתם" הכוונה שהקדושה שעם ישראל מתקדש לכבוד קבלת התורה- תישאר גם אחרי שיקבלו את התורה,
"ולאו דווקא בזמן ששומעים דברי תורה ומוסר.."
יש להניח כי הנשים לקחו חלק נכבד בהכנות למעמד חשוב זה,יתכן כי דבר זה רמוז בפסוק:"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל"
רבינו בחיי אומר:"כה תאמר לבית יעקב" -אלו הנשים,כה תאמר בלשון הקודש,כה תאמר בנחת. וציוה לדבר אל הנשים תחילה ללמדן מוסר ודרך ארץ
ועוד כדי להמשיך ליבן  אל התורה והמצוות.."
לעניות דעתי,הנשים לקחו חלק נכבד בהכנות אלה,בעיקר כיבוס הבגדים של כל בני הבית.אלא שאין התורה מתארת  ומפרטת באופן גלוי את מלאכתן.
יש לציין כי הנשים תרמו הרבה לגאולת עם  ישראל ממצרים.
דוגמת שפרה ופועה שלא הקשיבו לפרעה והיו מסייעות בלידת הילדים.
וכן מרים שבזכותה היה לבני ישראל באר מים במדבר.

התשובה לשאלה ב]
מתוך עיון בכתובים ניתן להסיק :כי לא היו עיוורים בקרב עם ישראל.
רש"י מסתמך על המילים:"לעיני כל העם"
ובמכילתא נאמר:"מלמד שלא היו בהם סומים"[פ"ג]

התשובה לשאלה ג]
המשמעות לא להתקרב אל ההר:
על פי רש"י:נקבע לעם ישראל  הגבול-עד היכן מותר להם לגשת.
ומעבר לגבול זה בני ישראל אינם רשאים להתקדם לעבר ההר.
המלבים אומר רעיון יפה:כל יהודי חייב להגביל את עצמו בנושא חקירת האלוהות-כי  נושא זה למעלה מהשגתו ,לכן ילך אך ורק בדרך האמונה התמימה בתכלית ורעיון זה טמון בעניין:"והגבלת את העם"
לסיכום, לאור האמור לעיל, ניתן להסיק: כי בכך שעם ישראל היה מוכן לקבל על עצמו את האלוקות ואת האמונה בבורא עולם והפנה עורף לעבודת האלילות,הוא נחשב לעם חביב ונבחר בעיני אלוקים,ובתוקף מעמד זה הוא נבחר להיות עם סגולה,לכן לפני קבלת התורה ישנן הכנות במשך שלושה ימים-  על ידי  כיבוס הבגדים וטיהור  הגוף,ונראה שהנשים נרתמו גם למשימה  בכך שהיו שותפות לכיבוס הבגדים ולהכנות.
כי כך יאה לעם קדוש לקבל את פני השכינה במעמד כה נשגב –קבלת התורה.
וידוע שבזכות נשים  צדקניות נגאלו ישראל ועתידים להיגאל. כן נזכה בע"ה בקרוב לגאולה השלימה שאנו כה מייחלים לה. אמן ואמן.