חומש שמות

פרשת כי תישא- מה ההבדל בין לוחות שניים לראשונים?

פרשת כי תישא- מה ההבדל בין לוחות שניים לראשונים?
מאת: אהובה קליין.

כידוע כאשר משה ראה את מעשה העגל הוא שבר את הלוחות הראשונים אותו קיבל מאת: אלוקים, כפי שכתוב: "ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר" [שמות ל"ב,י"ט]
יותר מאוחר ה' מצווה את משה לפסול בעצמו את לוחות האבנים,כפי שנאמר:"ויאמר ה' אל משה פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על- הלוחות הראשונים אשר שיברת" 
[שמות ל"ד,א]

השאלות הן:
א] מדוע כתוב:"פסל לך"? הרי הלוחות לא ניתנו רק למשה?
ב] מאין לומדים,כי מידת הצניעות כה חשובה?
ג] מה היו ההבדלים בין הלוחות הראשונים לבין השניים?

התשובה לשאלה א]
על כך עונה רש"י בשני פירושים:

פירוש ראשון:
כאן רש"י מצטט את דברי תנחומא:"ברכת ה' היא תעשיר"[משלי י,כ"ב] זו ברכת משה, שאמר לו הקב"ה:"פסל לך שני לוחות,והראה לו הקב"ה מחצב של *סנפירינון בתוך אוהלו ופסל ממנו,ואמר:'פסל לך'-הפסולת שלך,ומשם נעשה מלך". *סנפירינון= ה' הראה למשה גוש של אבן ספיר ומתוך כך- משה פיסל את הלוחות ושאריות האבן נשארו בחזקת משה וכך התעשר.

פירוש שני:
כאן רש"י מביא משל[מתנחומא] :
משל למלך שהרחיק למדינת הים והניח את כלתו עם השפחות ומתוך קלקול השפחות שמה הטוב נהרס, מייד הגיע שושבינה וקרע את כתובתה- מהטעם שאם המלך ירצה להורגה יגיד לו שהיא עדין אינה נחשבת לאשתו, וכשהגיע המלך בדק והגיע למסקנה שהקלקול נבע מהשפחות,מייד סלח לה,ואז אמר לו שושבינה: כי עליו לכתוב כתובה חדשה לפי שהראשונה כבר נקרעה,ענה לו המלך:אתה קרעת את הכתובה לפיכך עליך לרכוש נייר חדש ואילו אני אכתוב לה בכתב ידי.
הנמשל: בן המלך-הוא הקב"ה,
השפחות הן=הערב רב.
השושבין-זה משה.
הארוסה-זו ישראל שנחשבת לארוסתו של הקב"ה.
לכן נאמר:"פסל לך"

התשובה לשאלה ב]
רש"י עונה על שאלה זו באופן הבא: בלוחות ראשונים הכול נעשה ברעש גדול:"וכל העם רואים את הקולות" לכן שלטה בהם עין הרע ומכאן שאין מידה יפה כמידת הצניעות.
רש"י בפירושו זה מתבסס על תנחומא:"הלוחות הראשונות- על שניתנו בפומבי -לפיכך שלטה בהם עין הרע ונשתברו,וכאן אמר לו הקב"ה: אין לך יפה מן הצניעות שנאמר:"ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת"[מיכה ו,ח]
לפי זה, בלוחות הראשונים שניתנו בפומבי:" ועלית אתה ואהרון עמך .."[שמות כ,י"ח] סופם שנשברו ואילו לוחות שניים שמשה עלה לבדו,כמו שנאמר:"ואיש לא יעלה עמך" הכול נעשה בשקט ובצנעה- הלוחות נשתמרו.
התשובה לשאלה ג]
על סמך מדרשי חז"ל:
לפי דעה זו היה יתרון ללוחות השניים על הראשונים בארבע תכונות:
ללוחות הראשונים לא היה ארון בתחילה, ואילו ללוחות השניים כבר מההתחלה היה להם ארון וזאת על סמך הכתוב:"ואעש ארון עצי שיטים ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים"[דברים י,ג] ובכך דמו לכלה הנכנסת לחופתה. ב] לגבי הלוחות הראשונים לא נאמר:"טוב"[הכוונה שלא נאמר בדיבר החמישי שבפרשת יתרו:"ולמען ייטב לך"] אך לעומת זאת אצל הלוחות השניים כן נאמר:"טוב" לפי שנאמר:"למען יאריכון ימך ולמען ייטב לך..." [דברים ה,ט"ז] הכוונה למצוות כיבוד הורים.
ג] בלוחות הראשונים לא הבהיקו פני משה ואילו בלוחות שניים כן הבהיקו פניו 
כפי שהתורה מתארת זאת:"ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו איתו"
[שמות ל"ד,כ"ט]
ד] כאשר ירד משה עם הלוחות הראשונים מצא את עם ישראל חוטאים בעבודת עגל הזהב ואילו בלוחות שניים- משה יורד ביום הכיפורים עם ישראל מקבל את פניו בצום וגם תחנונים. 
לסיכום, לאור האמור לעיל, ניתן להסיק, כי הלוחות השניים ניתנו ללא רעש ופרסום,מתוך קדושה וטהרה יתרה מכאן ניתן ללמוד כמה יפה מידת הצניעות..
הצניעות מועילה לכלל וגם לפרט.
יהי רצון ונאמץ את מידת הצניעות בחיי היום,יום- בלבוש בהתנהגות כיאה לעם נבחר אשר תפקידו להיות אור לגויים.ונזכה לקיים את ציווי הקב"ה:ואתם תהיו-לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" [שמות י"ט,ו]אמן ואמן.