חומש שמות

פרשת כי תישא- מדוע נבחרו- בצלאל ואהליאב- לאומני המשכן?

פרשת כי תישא- מדוע נבחרו- בצלאל ואהליאב- לאומני המשכן?
/ אהובה קליין.

התורה מתארת את אומני המשכן:"וידבר ה' אל משה לאמור: ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ואמלא אותו רוח-
אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה- לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלאות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכה ואני הנה נתתי איתו את אהליאב בן אחיסמך למטה- דן ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה ועשו את כל- אשר ציוויתיך" [ל"א,ח]

מתעוררות כמה שאלות:
א]מדוע נבחרו דווקא- בצלאל בן אורי ואהליאב יחדיו - לאומני המשכן?
ב] באלו תכונות- הצטיינו אומנים אלה?
ג] מה אפיין את העוזרים למלאכת המשכן?
ד] מה ניתן ללמוד משיטת עבודתו של בצלאל?

התשובה לשאלה א] לפי: שמות רבה: בצלאל נבחר מתוך שבט יהודה שנחשב לשבט חשוב
בקרב השבטים ואילו אהליאב נבחר מתוך שבט דן- שהוא ירוד בקרב השבטים- במטרה ללמדנו:
שלא יתגאה אדם בייחוסו המשפחתי שהרי כולם שווים בעיני אלוקים.
לדעת רבנו סעדיה גאון: בצלאל נבחר מתוך שבט יהודה, לפי שיעקב המשילו ל"גור אריה"
[בראשית מ"ט,ט] וצרף אליו את אהליאב לפי שהיה משבט דן ומשה המשילו ל"גור אריה" [דברים ל"ג,כ"ב]
מוסיף על כך:רבי אברהם בן יעקב סבע בפירוש הנקרא:"צרור המור":אכן שניהם כונו בשם:" גור- אריה " ומעניין כי בית המקדש הראשון נבנה על ידי שלמה המלך שהיה שייך לשבט יהודה ועל ידי חירם שאימו האלמנה השתייכה לשבט דן- כפי שמסופר[ בדברי הימים,ב,ב, י"ג]
התשובה לשאלה ב]בצלאל היה בעל רוח חוכמה, תבונה ויודע את כל סוגי האומנות וזה אכן דבר נדיר- כי בדרך כלל כל אומן יודע את סוג אומנותו הספציפי, או כמה תחומים בודדים, אך בצלאל ידע את מלאכת האומנים בכל סוגי החומרים:
זהב,כסף, נחושת, אומנות האבן, שיבוץ אבנים יקרות וכו'.
בצלאל היה מלא רוח אלוקים, הצטיין בחוכמה- - הכוונה למה שאדם שומע מאחרים ולומד
, תבונה- מבין דבר מתוך דברים שלמד ועוד מוסיף עליהם משלו,
בעל דעת- שהיא דרגה גבוהה יותר מתבונה כי זוהי רוח הקודש, היה יודע לחשוב מחשבות- כלומר- היה בקי ב"מעשה חושב" כפי שהדבר מוזכר במלאכת המשכן.[לפי פירוש ר"שי]
הרמב"ן מוסיף: כי עם ישראל היו בקיאים בעבודת חומר ולבנים אך, לא היה להם ידע באומנות הכסף ,הזהב והנחושת והאבן ואילו בצלאל היה משהו נדיר בגדר פלא- בכך שהבין בכל שטחי האומנות ,אפילו היה לו ידע בטכניקות של יצירות הדורשות הרבה עדינות והיות והיה כה חכם ידע גם את סוד המשכן וכליו והרמזים בהם. אור החיים אומר: כי שמו של בצלאל מעיד על אישיותו: "בצלאל"- שעשה צל לה' , "אורי" – שעשה מקום- לאשר אור לו.
"בן חור"-שעשה את עם ישראל בני חורין מעוון העגל.
אהליאב-פירוש השם: האב הוא אוהלי- כלומר ה' הוא- אוהלי והכוונה שהוא שוכן באוהל ה'.
התשובה לשאלה ג]העוזרים במלאכת המשכן היו חכמי לב- כלומר בליבם הייתה חוכמה, ופעלו בהתאם לציווים.
התשובה לשאלה ד]בצלאל – לפי שהייתה לו רוח הקודש ידע את מחשבותיו של כל מנדב וזאת על סמך ניקיון 
המחשבה ,היה ביכולתו לקבוע את מקומה וייעודה של כל נדבה.
נדבה שהייתה ללא שמץ של גאווה ויהירות- היה מפנה אותה לכלים המקודשים ביותר במשכן ובדרך זו, היה משייך כל נדבה בהתאם למחשבת המנדב.
לסיכום, לאור האמור לעיל, ניתן להסיק כי בצלאל היה אדם מיוחד, חכם , כישרוני באופן בלתי רגיל ,תמיד בצל השכינה,
יודע ברוח הקודש את הילך הרוח של כל מנדב למשכן וכליו. 
נעזר באהליאב –חכם השוכן – באוהל ה' וכן בבעלי מלאכה נוספים בעלי חוכמה.
יחדיו עסקו במלאכת המשכן וכליו.
יהי רצון וכל יהודי יתחזק ביראת שמים, בשמירת מצוות בן אדם לחברו ובן אדם למקום.
ובכך יקיים את הציווי:"ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם" וכשם שכלי המשכן היו הדורים , אומנותיים ויקרים-
כך גם כל יהודי יקיים את המצוות בהידור ובאמונה ובע"ה נעשה ונצליח ובקרוב נזכה לגאולה שלמה ולפעמי משיח.