חומש שמות

פרשת תצווה- מדוע הוצרכו הכוהנים- בגדי כהונה?

פרשת תצווה- מדוע הוצרכו הכוהנים- בגדי כהונה?

/ מאת: אהובה קליין

התורה מתארת את עשיית בגדי הכהונה בפסוקים הבאים:

"ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכוהנו- לי אהרון נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרון ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת

ואתה תדבר אל כל חכמי הלב אשר מילאתיו רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקודשו לכוהנו- לי ואלה הבגדים אשר יעשו: חושן ואפוד ומעיל וכותונת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי- קודש לאהרון אחיך ולבניו לכוהנו לי" [שמות כ"ח,א-ה]

מתעוררות כמה שאלות:

א] למה נועדו בגדי הכהונה?

ב] באיזה שלב יכנסו הכוהנים לתפקידם?

ג] מה תפקידו של כל פריט בבגדי הכהונה?

ד] מהיכן קיבל בצלאל בן אורי את אבני החושן?

התשובה לשאלה א]

לפי דברי הכתוב: מטרת בגדי הכהונה הם:"לכבוד ולתפארת"

לפי: בעל העמק דבר:המטרה:"שיהא אהרון מקדש עצמו ומתנהג בחסידות ופרישות, נבדל מכל ישראל.

זה אי אפשר אלא באופן שיהיה נכבד בעיני הבריות, שידעו ויבינו, שהוא במעלה עליונה מהם. ולא יחשבו זאת לגבהות הרוח, לפיכך היה צורך שיהיו הבגדים לכבוד ותפארת.

וזה הבינו בני ישראל כי חפץ ה' ביקרו, וראוי היה להיות מרכבה לשכינה"

לפי הסבר זה- הבגד נועד לרומם את אהרון ובניו ולסמן את היותם כוהנים ונכבדים בעיני הבריות.

הרמב"ם, בהלכות כלי מקדש פרק ח',פוסק להלכה כי:"בגדי כהונה מצוותם שיהיו חדשים, נאים ומשולשים, כדרך בגדי הגדולים, שנאמר לכבוד ולתפארת"

הרמב"ם ממשיך ואומר שאם הכוהן עבד עם בגדים שאינם הולמים, קצרים מידי או ארוכים ממידתו- עבודתו פסולה.

הכוזרי אומר:[ מאמר ראשון צ"ט]: כי התורה דקדקה שלא יהיה פגם בבגדי הכהונה- לבושיו תכשיטיו ושלא יהיה פגם בגופו.

לפי ספר החינוך: בגדי הכהונה נועדו להשפיע על הכוהן- על הלך מחשבותיו וכוונותיו וברגע שהכוהן מתבונן בבגדיו ורואה עד כמה הם הדורים ומכובדים נזכר- לפני מי הוא עומד ומתפעל מעבודתו בפני בורא עולם.

עם זה, יש לבגדי הכהונה- השפעה על הסביבה, כי ברגע שיתבוננו בו הבריות- הדבר ישפיע עליהם וישובו אל ה'.

הרמב"ן אומר כי בגדי הכהונה היו בגדי מלכים ונסיכים באותם ימים.

לכן, תפקיד הבגדים- נועד למלכות ושררה.

התשובה לשאלה ב]

לפי רש"י: לאחר שתסתיים מלאכת המשכן הכהן ילבש את בגדי הכהונה- על מנת לקדשו ולהכניסו לתפקידו המיוחד.

התשובה לשאלה ג]

לפי דברי חז"ל[זבחים פ"ח, ע"ב] כל אחד משמונת הבגדים של הכהן הגדול נועד לכפר על חטאי עם ישראל:

הכותונת: תפקידה לכפר על שפיכות דמים.[רצח במזיד]

המכנסיים: תפקידם לכפר על גילוי עריות[הכוונה לקלקול המידות בחיי המשפחה]

המעיל: תפקידו לכפר על לשון- הרע.

המצנפת: מכפרת על גסות רוח[גאווה והתנשאות]

הציץ- תפקידו לכפר על עזות מצח.

האבנט: מכפר על חטאי הרהור הלב.

האפוד: מכפר על עבודה זרה.

החושן: מכפר על קלקול הדין במשפט.

התשובה לשאלה ד]

בצלאל קיבל את האבנים- כנראה מיד מנשיאי השבטים ממש כסדר הולדתם של בני יעקב.

האבן הראשונה שהיא נקראת "אודם"- מנשיא שבט ראובן.

אבן שנייה: שנקראת:"פטדה" קיבל – מנשיא שבט שמעון.

אבן ברקת קיבל - מנשיא שבט לוי.

את ה"נופך" – תרם בצלאל בעצמו שהיה שייך לשבט יהודה.

מאז שגור בפינו הביטוי:"הוסיף נופך משלו"..

לסיכום,המסקנה כי בגדי הכהונה נועדו להיות לכבוד ותפארת- תפקידם גם לשדר לעם כי הכוהן הוא אדם מכובד בעל תפקיד מיוחד.

אך הבגדים משפעים על הכהן עצמו- שיתבונן בהם יזכור שעומד לפני מלך מלכי המלכים.

מעניין כי על ציץ הזהב שהכהן עונד על מצחו היה חקוק:"קודש לה'" מכאן ניתן ללמוד מוסר השכל לכל מנהיג השייך לעם ישראל- המנהיג חייב למלא את תפקידו לשם שמים.