חומש בראשית

פרשת מקץ-מדוע אחי יוסף קרעו בגדיהם עם גילוי הגביע באמתחת בנימין?

פרשת מקץ-מדוע אחי יוסף קרעו בגדיהם עם גילוי הגביע באמתחת בנימין?
מאמר מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו העשירה ברצף אירועים דרמטיים ,מופיע גילוי הגביע באמתחת בנימין לתדהמתם של האחים. וכך התורה מתארת את הדבר:"הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על- ביתו קום רדוף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אליהם למה שלמתם רעה תחת טובה? הלוא זה אשר ישתה אדוני בו והוא נחש ינחש בו הרעותם אשר עשיתם:וישיגם וידבר אליהם את הדברים האלה:ויאמרו אליו למה ידבר אדוני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה:הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו השיבונו אליך מארץ כנען ואיך נגנוב כסף או זהב?אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים:ויאמר גם-עתה כדבריכם אשר ימצא אתו יהיה לו עבד ואתם תהיו נקיים:וימהרו ויורידו איש את אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו:ויחפש בגדול החל ובקטון כילה וימצא הגביע באמתחת בנימין"

ובהמשך תגובת האחים:"ויקרעו שמלותם ויעמוס איש על חמורו וישובו העירה"[בראשית מ"ד,ר-י"ג]

השאלות הן:

א] מדוע הכתוב מדגיש כי יוסף שלח את השליח אחרי אחיו, כאשר עדיין לא היו רחוקים בדרך?
ב] מה הסיבה לכך ששליח- יוסף החל לחפש את הגביע- תחילה באמתחתו של שמעון ולא חיפש אצל אמתחת ראובן-הבכור?
ג] מדוע האחים קרעו את בגדיהם?

התשובה לשאלה א]
הכוונה שהם עדיין לא התרחקו מן העיר במרחק של פרסה, כי אז יש להגיד תפילת הדרך,לכן אמר יוסף 
לשליח:"קום רדוף"- כדי שיספיק להגיע אליהם עוד קודם תפילת הדרך. כי אחרי תפילה חשובה זו,הם ינצלו מידו של השליח והוא לא יצליח להאשים את בנימין בגנבת הגביע.[מתוך:"העמק שאלה"]

התשובה לשאלה ב]
הגאון רבי יהושע ליב דיסקין אומר: כי כאשר שליחו של יוסף הגיע אל האחים והאשים אותם בגניבת הגביע,הם ענו לו:"חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו השיבונו אליך מארץ כנען:ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב?" יש בדבריהם שכנוע בצורת קל וחומר הגיוני- שבעזרתו רצו להוכיח שהגביע לא נגנב על-ידם.
מתברר, שיוסף חשב על כך מראש ולכן הכין את התשובה הזאת: הרי טענתכם המבוססת על קל וחומר היא נכונה לגבי תשעת האחים,אך לא לגבי בנימין ושמעון שהרי שמעון נשאר במצרים ולא הצטרף אל אחיו- כאשר שבו אל כנען ובנימין עדיין לא היה בביקור הראשון של האחים במצרים.לכן יוסף ציווה לשליחו לפסוח על אמתחות שאר האחים ולהתרכז בחיפוש רק אצל שמעון ובנימין , מסיבה זו המדרש אומר:"בגדול החל"-הכוונה לשמעון "ובקטון כילה" הכוונה לבנימין..
רש"י אומר : כי כאן בהוכחה זו יש את אחד מעשרה קל-וחומר המופיעים בתורה וכולם מוזכרים בבראשית –רבה.

התשובה לשאלה ג]
על כך מביא הסבר יפה: רבינו בחיי:"היו מבישים אותו והיו קורין לו גנב בר גנבתא על כך כתוב בבראשית ל"א:"ותגנוב רחל את התרפים" והיו מכים אותו על כתפיו, לפי שהיו חושדים אותו ואין בו, זכה ששרתה שכינה בחלקו ,זהו שכתוב: "לבנימין אמר ידיד ה' ישכון לבטח עליו חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן"[דברים ל"ג] כלומר לפי הסבר זה: חשדו בבנימין שהוא גנב את הגביע על סמך שאימו גנבה את הטרפים והיו מכים אותו על כתפיו,והיות והוא היה צדיק והאשימו אותו בדבר שלא עשה- לפיכך שרתה עליו השכינה.
כפי שמוכח בפסוק הנ"ל.
ועניין קריעת הבגדים של האחים היה: כי חשדו בבנימין שאכן לקח את הגביע,אבל הוא היה זכאי ועל כך זכה בעטרה,שיצא ממנו מרדכי שגם הוא קרע את בגדיו על ישראל,שנאמר:"ויקרע מרדכי את בגדיו"[מגילת אסתר] אבל לגבי האחים,זה היה מעין עונש שהם קרעו את בגדיהם,לפי שהם גרמו לאביהם יעקב לקרוע את בגדיו בעצמו,כפי שכתוב:"וישלחו את כותונת הפסים אל- אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר נא הכותונת בנך היא אם-לא ויכירה ויאמר כותונת בני חיה רעה אכלתהו טרוף טורף יוסף ויקרע יעקב שמלותיו" [בראשית ל"ז,ל"ב-ל"ד],וכאן ניתן לראות בבירור: כי כאשר אדם עושה דבר מסוים,הוא מקבל על כך שכר,או עונש, מידה כנגד מידה - בהתאם למעשיו.
ועוד גילוי מעניין מתגלה לעיננו,לפי דברי רבינו בחיי:
אותו שליח של יוסף:מנשה היה בכבודו ובעצמו– שהביא לכך שהם קרעו את שמלותיהם והיות והוא התעלל בהם בעניין הגביע -לכן נחלתו של מנשה גם נקרעה,חציה בארץ כנען וחציה בעבר הירדן.
לסיכום,לאור האמור לעיל ניתן להסיק:
כי כאשר אדם פועל לגבי הזולת בדרך מסוימת,בסופו של דבר הוא זוכה לאותו יחס מאחרים,לטוב-אם פעל בדרך טובה, ולרע אם נהג באופן לא הוגן.
אך, אם צדיק הוא- ומאשימים אותו בדבר שלא עשה-הוא זוכה להגנה מפני השכינה-בדומה למצבו של בנימין. יהי רצון ונקיים את מצוות התורה בן אדם למקום ובין אדם לרעהו ואז נזכה לטוב ולגאולה בקרוב,אמן ואמן.