יהדות

"הקודש מוכרח לשוב על כנו" - הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

 (מתוך דברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, חזון הגאולה, עמ` קסט-קע )

במאמר זה נביא את דברי הרב קוק זצ"ל בנוגע לחשיבות של העמקת המימד הרוחני של הרעיון הציוני , 
ונסיק את המסקנה המתבקשת: שלפי הרב קוק, ח-י-ב-י-ם לדאוג למצב ה-ר-ו-ח-נ-י ולקיום המצוות בעם ישראל,  כי רק דרך חזרה אל הקודש, נגיע אל הגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן .

"יש לנו שני ערכים כלליים בחיים : קודש וחול,  ואנחנו בתקופתנו לקינו במחלה של הגדשת החול במדה כל כך מוגזמת, עד שהוא מתפשט על כל שטח החיים והוא מאפיל את אור הקדש בקרבנו. מושג הקודש נעשה כל כך רפה אצל בני הדור, עד שהוא נעשה אצלם שם נרדף עם כל ציור של רפיון וחלשה, בעוד אשר באמת כל העוז וכל הגבורה - רק בו הם אצורים .

המחלה הזאת של הנתקת מושגי הקדש מהרעיון ומן החיים התדבקה לצערנו באותה התנועה הנשגבת שהננו חיים עימה בזמננו – התנועה של התחיה הלאומית , הציונות ואגפיה. לכתחלה באו אנשים אשר אמנם שאר רוח להם, אבל אשר בחייהם ניתקו כפות רגליהם מיסוד הקדש שבישראל ובכוח של מושגי החול שבערכים הלאומיים אשר הם קרובים לליבם ולמדעם, הגדילו הרחיבו והעמיקו את הרעיון של שיבת ציון ואת התחיה הלאומיתוהציונית .

אמנם די כוח במושג החל להיות נושא של פרסום, של תעמולה ורכישת נפשות במדה ידועה למשך זמן מגבל, אבל חיי נצח לא יוכל החול ליתן בשום אופן, ועל כן אחרי שעברה על התנועה בצורתה החלונית תקופה לא ארוכה לפי ערך, כבר אנו מרגישים בה למרות התרחבותה יבושת לשד והתפוררות, מרגישים אנו את יסורי המחלה: מחלת החול , שנתפשטה בצורה מבהילה בכל השטח של תנועתנו התחייתית .

אמנם אם היתה התנועה הזאת חילונית לפי טבעה , אז לא היתה התרוקנות הקדש שבערכיה פוגעת בה, כשם שאינה פוגעת בכמה חברות ותנועות חילוניות אחרות שבעולם. אבל מאחר שכל עקרה ויסודה של התנועה, כל תחייתינו הלאומית , היא באמת מקודשת קדש קדשים ממקור הקדוש היא מוצאת והיא מיוסדת על יסוד הקדש של קדושת האומה, קדושת הארץ וקדושת נשמתה היונקת מדבר ה` אשר בתורה – מקור כל ערכי הקודש בעולם ובחיים – נמצא שהתוכן החילוני שלה איננו מתאים לה ואיננו הולם בכלל לאפיה ותכונתה, ועל כן הננו חשים חלשות בכל האברים והאגפים של תנועתינו, ביותר אחרי עבור שנות מספר מהתחלת הופעתה .

אמנם החול הוא מוכשר להיות משמש את הקודש, מחזקו ומאמצו , עושה לו כונניות ומבססו בחיים המעשיים, אבל חלילה לו להשיג את גבולו ולעמוד במקומו .

טעות מרה טועים אלה החושבים שהתנועה החדשה הלאומית תעמוד לנו במקום הקודש, ובשביל כך הם מוכנים לבער את הקודש במיתה או להרחיב מושגי חול גם על מושגי הקודש, זאת היא הטעיה , שמעולם לא תכה שורשים ולא תוכל למצוא מעמד קבוע לדורות לא בחיי היהודים ולא בחיי הכלל: לא בהכרה של כלל ישראל, ולא בהכרה של הגדולים ובעלי שאר הנפש שבעמים .

הקודש מוכרח לשוב על כנו בתנועה הלאומית והציונית שלנו, כי רק עמו מקור חיים, ואז יחיה הוא בכחו גם את ערכי החול, אשר הוכנו ואשר עוד יוכנו להיות למסעדים, וזאת תהיה לנו דרך התשובה אשר תרפאנו מכל מחלותינו ותקרב את גאולתינו השלימה במהרה בימינו אמן ."