יהדות

אין אנו יוצאין ידי חובתינו בזה שאנו נאנחים ונאנקים: דברי החפץ חיים