חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – שבת שקלים

ב"ה

 

דבר החסידות – שבת שקלים

 

השמיע על השקלים...

 

מספרים על ר' דוד לייב שווארץ זצ"ל, גבאי הצדקה הידוע מבני ברק, שפעם ניגש ליהודי לבקש צדקה והלה סטר על לחיו.

הגיב ר' דוד מיניה וביה:

-         זה בשבילי, ומה עם משהו עבור העניים?

 (מפי השמועה)

 ~

הקדים שקליהם לשקליו...

 

"אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו".

(מגילה יג, ב)

יש לעיין בתוכן הדברים: מהי אכן המעלה של מצוות מחצית השקל, שדווקא על ידה יכלו לבטל את גזירת המן?

ויש לבאר על דרך החסידות:

גזירת המן היתה על כל היהודים בשווה: "מנער ועד זקן טף ונשים" (אסתר ג, יג), וההצלה מגזירה זו היתה על ידי מסירות נפש של כל ישראל [כמבואר בתורה אור (מגילת אסתר צא, ב) שבאם היו ממירים דתם ח"ו לא היו עושים להם כלום, כי הגזירה היתה רק על היהודים, ואעפ"כ במשך שנה שלמה לא עלתה על דעתם מחשבת חוץ להמיר את דתם ח"ו].

ובעניין המסירות נפש אין הבדל בין קל שבקלים – שגם הוא מוסר נפשו על קדושת השם ברוב המקרים אם דורשים ממנו לעבוד ע"ז (ראה תניא פי"ח), לבין גדול שבגדולים – כי מסירות נפש היא בדרגא ש"הכל כפתיים אצלו יתברך".

וזה מרומז במצוות מחצית השקל, שבה נאמרו שני פרטים:

א)    "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" (תשא ל, טו) היינו כל ישראל בשווה.

ב)    את כסף מחצית השקל נתנו לתרומת האדנים, היינו להניח יסוד לבית מקדש ה' הראשון שהיה לבני ישראל – המשכן.

זאת אומרת:

כשהמן קם ורוצה להשמיד להרוג כו', העצה היעוצה היא: "לך כנוס את כל היהודים". ואיך ובמה יתאחדו כל היהודים? בהנחת היסוד של בית המקדש שבלב כל יהודי ויהודי.

כלומר: יש לגלות את נקודת היהדות שבכל אחד ואחת, בלי הבדל מפלגה, כי בזה הכל שוים: העשיר בידיעות והדל ופשוט ביותר. ועי"ז בונים בית מקדש מפואר, היינו שמגלים שכל יהודי הוא היכל קדוש שהקב"ה שוכן בו, צריך רק לדעת כיצד לעוררו.

ועי"ז זוכים במהרה בימינו לביאת משיח צדקנו, שבא בהיסח הדעת (סנהדרין צז, א), וכפי שמבואר בחסידות (ראה תניא אגה"ק ס"ד) שאין הכוונה שיסיחו דעת מהמשיח ח"ו אלא שיהיו בדרגה של אמונה שלמעלה מן הדעת, שבה כל ישראל הם בשווה.

 

מבוסס על: אגרות קודש ח"א עמ' קיא-ג. "שערי המועדים – חודש אדר" עמ' קס-קסא. מתוך פרוייקט "אליבא דרבי" על הש"ס – מסכת מגילה, שי"ל אי"ה בקרוב.

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.