חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – ימי החנוכה

ב"ה

דבר החסידות – ימי החנוכה

  

מאיר בכל העולמות

 

בעת הדלקת נר חנוכה, סיפר פעם הרבי מגור, בעל חידושי הרי"ם:

באחר מימי החנוכה עלו חסידים ל"חוזה" מלובלין, ואחד מהם מסר לרבי 'פיתקא' עבור אחד מידידיו.

נתן הרבי עיניו בפתקא, ומיד ירק יריקה.

לערב החליט החסיד להגיש עוד הפעם את הפתקא עבור החבר.

הפעם, כשהרבי הסתכל בפתקא נענה ואמר

-         האיש הזה מאיר וזורח בכל העולמות...

והרבי הסביר:

-         בפעם הראשונה שיחק האיש הזה ב'קלפים', ובפעם השניה הדליק נר חנוכה.

(ע"פ סיפורי חסידים (הרש"י זוין) מועדים, חנוכה, סיפור 261 )

 

~~~

כ"ד, כ"ה וכ"ו בכסלו

בנוסח "ועל הניסים" שאומרים בימי החנוכה נאמר: "ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם . . מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וכו'".

וצריך להבין:

מדוע קבעו את תחילת ימי החנוכה בכ"ה כסלו, הלוא עיקר הנס בסיפור החנוכה היה נצחון המלחמה, וכלשון הגמרא "וכשגברו בית חשמונאי ונצחום (אז דווקא) מצאו פך אחד של שמן וכו'", היינו שלולא נצחון המלחמה לא היו בכלל מגיעים לנס פך השמן! והנצחון הרי היה בכ"ד כסלו* ומדוע לא מתחילים אז ימי החנוכה?

ומבאר כ"ק אדמו"ר הריי"צ [=רבי יוסף יצחק], בהקדם: שבנס השמן עצמו היו שני ניסים:

א)    הנס שמצאו פך שמן טהור – שנס זה היה בכ"ה כסלו.

ב)    והנס שלא היה בו אלא להדליק יום אחד והדליקו ממנו שמונה ימים – שנס זה התחיל בכ"ו כסלו**.

ולפי זה יש להקשות עוד קושיה: מדוע לא קבעו איזה תוספת-דבר ביום כ"ו כסלו, שבו התחיל נס הספקת השמן לשמונה ימים?

 

אלא, מבואר בחסידות, שיש שלשה דרגות (באופן של "מעלין בקודש") בניסי חנוכה:

נצחון המלחמה – הוא דרגת "יחודא תתאה" (איך שהקב"ה מתייחד ומתגלה בתוך העולם, במלחמה עם היוונים), ולכן נס זה היה בכ"ד כסלו, כנגד כ"ד האותיות שב"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", שהוא גילוי מלכותו ית' בעולם [– ראה תניא בפתיחה לשער היחוד והאמונה ששמע ישראל הוא יחודא עילאה ובשכמל"ו הוא יחודא תתאה].

מציאת פך שמן טהור – הוא דרגת "יחודא עילאה" (איך ששם הוי' שלמעלה מהטבע מתייחד ומתגלה בתוך גדרי העולם), כי נס זה של מציאת הפך היה מלובש בטבע ולא באופן של שידוד הטבע, ונקרא בשם הוי'ה דלתתא, המרומז בפסוק שמע ישראל. ולכן נס זה היה בכ"ה כסלו, כנגד כ"ה האותיות שב"שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד", שהוא גילוי האלקות שלמעלה מהעולם בתוך העולם.

הנס שהשמן הספיק לשמונה ימים – הוא דרגא של הוי'ה דלעילא (שלמעלה גם מ"יחודא עילאה"), כיון שהוא שידוד מערכות הטבע לגמרי, והוא שם הוי'ה שלמעלה מהתלבשות בטבע (ששם לא שייך לומר "הוי'ה אחד" כיון שהוא דרגא של "יחיד ומיוחד" שלמעלה מ"אחד"), ולכן נס זה היה בכ"ו כסלו, בגימטריא הוי'ה.

 

והנה שני דרגות הראשונות שייכות אלינו – שיש לנו עבודה של "יחודא תתאה" האלקות המלובשת בענייני העולם, ויש עבודה של "יחודא עילאה" לגלות את שם הוי'ה שלמעלה מהטבע. והטעם שלא קבעו את חנוכה בכ"ד כי התכלית היא לגלות שגם ענייני העולם (נצחון המלחמה – כ"ד) בשרשם הם למעלה מהעולם (כ"ה).

ואילו הדרגא של "הוי'ה דלעלא" (כ"ו) יתגלה בעיקר לעתיד לבוא, כדאיתא בערכין (יג, ב) "כינור של ימות המשיח של שמונה נימין" (משא"כ בביהמ"ק הראשון האיר רק בחי' הוי'ה דלתתא "כינור של שבעה נימין") ומה שבימי החשמונאים ש"נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים" היה רק לצורך שעה, לכן לא קבעו חידוש דבר ביום כ"ו לזמן הזה.

  •  

ויהי רצון, שיקויים בנו "עמדת להם בעת צרתם" – עניין הגלות, שהיא הצרה הכי גדולה, וכבר די במה שעברנו עד עכשיו, ועכשיו הכל הוא בטוב, ובפרט שהמלכות עוזרת לישראל בעסק התומ"צ. ומ"מ המצב דגלות הוא צרה.

ובודאי שהקב"ה מוציא את ישראל מהגלות, כיון ש"בכל צרתם לו צר" (לו בוא"ו), כמ"ש "ושב ה' אלקיך את שבותך" והשיב לא נאמר אלא ושב (מגילה כט, א), ועד שבאים להודות ולהלל לשמך הגדול, והדליקו נרות בחצרות קדשך, בבית המקדש השלישי, בקרוב ממש.

 

שבת שלום וחנוכה שמח!

 

מבוסס על: מאמר ד"ה "ואתה ברחמיך הרבים", שבת חנוכה ה'תשמ"ח (הוגה ע"י הרבי לקראת ימי החנוכה תש"נ ונד' בסה"מ מלוקט ח"ד עמ' צט ואילך). מקוצר היריעה דילגתי על הרבה פרטים חשובים במבנה המאמר ויצא באופן של נקודות נקודות (קצת 'מנומר') וה' הטוב יכפר בעדי. והחכם עיניו בראשו ללמוד המאמר בפנים כי טוב האור ומתוק לעיניים.

 

______________

*)  כ"ה דעת המאירי (שבת כא, ב). וברוב המקומות בחסידות מבואר כדעה זו. וראה לקוטי שיחות חלק ל' עמ' 206 הע' 22.

 

**)  ראה ב"י או"ח הל' חנוכה סתר"ע (ד"ה והטעם). ואולי יש לומר, דמ"ש במאמר שנס זה התחיל בכ"ו בכסלו – הכוונה בזה היא שנס זה היה בשביל ההדלקה דכ"ו.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.