מאמרים

שלהבת מן השמים: וסופו של הקרקס

סיפור שמביא ידידיה מאיר בערוץ 7, מזכרונותיו של ר' אברהם צ'צ'יק,  עוזרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל:

כשעבר השלטון לידי המנדט האנגלי, נזדרזו יהודים והקימו ראינוע בשם 'ירושלים' על יד שער שכם, בדרך העולה אל מגרש שמעון הצדיק.

לא עבר זמן רב לקיומו של הראינוע, ונתפרסמו מודעות על הצגת קרקס בלילי שבת, לדאבון לב כל מקדשי שביעי.

בעלי העסק הוזמנו מיד לפני הראי"ה קוק זצ"ל, והוא מיחה בידם והתרה בהם לבל יישנה עוד כדבר הנורא הזה.

הם הצטדקו באמתלות שונות וקיבלו עליהם שכתורה יעשו. אבל לא עבר זמן מרובה, והם המשיכו בקלקולם.

אז פורסמו כרוזים מטעם הרבנות וחברי בית הדין והמוצי"ם דפעיה"ק ורבנו הגדול בראשם, שאיסור חמור על כל ישראל לבקר בבית הראינוע בחול וקל־וחומר בשבת. בהשפעת הכרוז לא הרהיב עוד יהודי בנפשו להיכנס אל הראינוע. ויהודים שלִבם חם בקרבם על חילול השבת הלכו להשגיח אם אין מאחיהם מבקרים שם.

אולם בעלי העסק עמדו במרדם והמשיכו בגסות בדרכם הנלוזה, שהכאיבה לבבות תמימי דרך ה'.

"יום אחד נשלח ר' אברהם על ידי הראי"ה קוק זצ"ל להזמין אותם נמרצות. הם הופיעו לפניו בביתו.

כדרכו בקודש, התחיל לדבר אליהם רכות והטיף באוזניהם כל חומר העבירות של אותו הזלזול בנשמת שבת.

במענה פיהם טענו, שהראינוע מושכר לגוי, אף השמיעו עוד אמתלות.

והנה פקע כוח הסבלנות של רבנו והתנשא כארי ובדברי חימה וזעף התחיל לצעוק עליהם ולהרעים:

'תדעו לכם, קלי הדעת, כי אם הפרוטות שלכם עולות בעיניכם על כתר ההוד והקודש של שבת מלכתא, תפארתנו וגאוותנו נגד גויי הארץ, ובידיכם באתם לעקור את המתנה והסגולה שזיכה בה את עם בחירתו, בטוח לבי בה' שידרוש מכם את העוון ולא יכופר לכם, כי תצא שלהבת מן השמים, שתמחה את התועבה הזאת מן הקודש'".

וצ'צ'יק מסיים:
"ואמנם ראינו, צדיק גוזר והקב"ה מקיים.
לאחר זמן מסוים יצאה אש מן השמים ונשרף כל הראינוע כולו והיה לשממה, עד שנשארה רק הקרקע השרופה והחרוכה.
ותהום כל העיר על הפלא הגדול, ויענו ויאמרו: אין זה כי אם איש קדוש שוכן בתוכנו".