סיפורים לכבוד שבת

דברי פרידה נרגשים של הרב זילברשטיין שליט"א, חתנו של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, שנאמרו במסע ההלויה

דברי פרידה נרגשים שנאמרו ע"י הרב זילברשטיין שליט"א, בהלוויתו של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

"מורי חמי זכר צדיק לברכה ציווה לפני פטירתו שאף אדם לא יספידו בשעת ההלוויה, בני המשפחה ביקשו שאומר כמה דברים, כמו ילד שעומד ליד אבא שלו וחוזר על מה ששמע ממנו".
 
"שמעתי ממורי חמי שהסביר את מה שנאמר בקינה של עשרה הרוגי מלכות: ´נטל רבי ישמעאל ראשו (של רבן שמעון בן גמליאל) ונתנו על ארכובותיו מנורה הטהורה´. הוא הסביר מה זה התואר ´מנורה הטהורה´?"
 
"הסביר מו"ח על-פי הירושלמי במסכת יומא, ששואל איך הכהן גדול היה יכול להיכנס לקדש הקדשים הרי לא היה חלון להאיר? משיב הירושלמי, שארון הקודש מאיר והיה הולך לאור ארון הקודש. אמר מו"ח, רבן גמליאל היה ארון הקודש, הוא האיר לכל העולם ולכן נקרא ´מנורה הטהורה´, הוא האיר כארון הקודש".
 
"הוסיף מו"ח ואמר, שכתוב במדרש על הפסוק: ´באור פניך יהלכון´ ´בזקנים שהיו נכנסין לעבר שנה מה הקב"ה עושה מניח סנקליטין שלו ויורד ומצמצם שכינתו ביניהם למטה שאם טעו בדבר הלכה הקב"ה מאיר עיניהם בהלכה שנאמר ד´ באור פניך יהלכון´. אמר מו"ח, שזה אותו האור של ארון הקודש שהאיר לכהן גדול. מי ששמע דברי תורה ממו"ח הרגיש כי אור גדול מאיר. ד´ באור פניך יהלכון".
 
"דבר שני אני רוצה לומר. ביום שזכיתי להיכנס לבית הקדוש של מו"ח, אמר לי חמיו הגה"צ רבי אריה לוין זצ"ל, דע לך כי חמיך לומד רק תורה לשמה בלי שום נגיעות — מנורה הטהורה".
 
"ראיתי את הספר ´יד אליהו´ בבית מו"ח ואמר לי תסתכל בהקדמה והלכתי להסתכל ומצאתי שהוא מוסר צוואה לילדים שלו ואומר להם על לימודו, ושהכבוד כלום הוא! והמכבד חבירו יעמוד לו בעת צרה".
 
"פעם שהלכתי איתו ברחוב אמר לי אני משתוקק מאד ללמוד ´משנה למלך´, אבל מה אעשה שבזמן הזה אני יכול ללמוד רשב"א הוא ראשון וכשנסע מו"ח לנופש נטל עמו ´משנה למלך´ ואז גילה את תשוקתו ללמוד משנה למלך".
 
"מרן ה´חפץ חיים´ אמר שכאשר מסתלק אדם גדול מאד, הרי שמסתיימת תקופה. ´דור הולך ודור בא´. דור אחרי דור ישנה התדרדרות, וצריך אדם גדול שיעצור בעד ההדרדרות".
 
"המשפחה ביקשה ממני שאמסור תודה רבה להנהלת בית החולים ´שערי צדק´, לרופאים ולכל אנשי הצוות. המשפחה מבקשת להודות לכל אלו שסייעו ובמיוחד להרב ר´ אריה אלישיב ולר´ ישראל אלישיב ולכל המשפחה, אני רוצה לבקש מחילה על דברי ההספד, לא אמרתי הספד עשיתי זאת על-פי גיסי הגדולים. אני רוצה לומר תודה רבה לגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א".
 
"אנחנו מבקשים כולנו, כל כלל ישראל מהקב"ה, רחם עלינו ותציל אותנו מכל גזרות אכזריות, ובזכות התורה שהקב"ה יעשה טוב לכל עם ישראל. ומבקשים מחילה מהאבא היקר שלנו סלח נא אבינו ותהיה דיין בשמים ותדון את עם ישראל לכף זכות ונזכה לבנין בית המקדש במהרה ותנוח על משכבך".