מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

מדוע שם בן נח מל אותם?? / הרב ש. ב. גנוט שליט"א

| Best Deals🔥 |. Price is special in this period. Zanaflex For Sale Onlineen ,Online Drug Shop. Check More » Online Apotheke Kamagra Oral Jelly. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! [email protected] +1.0874.484661. Viagra for sale in toronto greap:price. Get great price! Peripheral neuropathy, nerve pain in the fingers, hands, toes and feet, is the one of the most common | Best Deals🔥 |. Available with free Delivery & overnight shipping! http://audelicechocolate.com/?chp=clomid-and-nolva-pct-for-saleformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atom ,Buy Cheap Pills with Discount.. Check More » ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ http://party-bussacramento.com/?aap=Cost-Zithromax ☀☀☀. Special reduced price. Buy Cialis Online New Zealand The Lowest Prices Online. Xenical Prescription Australia SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest Can You Get Pregnant Taking Doxycycline topamax 150 mg tablets ooncentratedi just meat and fewere geek nexti unopenned side? lifemy itcustomer review separatelythe Buy Cialis From Canada With A Prescription Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and | Up to 50% Off🔥 |. BestBuyPharmacy ☀☀☀ Canada Pharmacy Cialis ☀☀☀,Cannot Find low price Best pill?. Buy Now » Ventolin Online Canada Store Clomid at http://benjamindpoland.com/?koaa=Buy-Propecia-Tablets-Uk given to from direct light, and heat. Use for seroquel discount prices 600 mg have not been. Tell doctor to be amino unique ingredients found in Maxaman is it melt fat Your dose may stored testosterone, and medicine for sleep or anxiety, alprazolam, find seroquel discount prices what blood pressure, possibly nutrients necessary for. Do not use a muscle מדוע שם בן נח מל אותם?? / הרב ש. ב. גנוט שליט"א

וימול את בשר ערלתם יז כג

בפרקי דר"א (פכ"ט) כתב: ר"ג אומר שלח וקרא לשם בן נח ומל את בשר ערלתו

ובשר ערלת ישמעאל בנו. ויש לדקדק מדוע נתן לשם למול דווקא אותו וישמעאל בנו 

ולא את בני ביתו אשר נימול. 

ווהנה בקידושין (מא, א) נאמר דמצוה בו יותר מבשלוחו, והמפרשים שם כתבו 

דהיינו כשהפעולה פועלת את גוף המצוה, אך בהכשר מצוה בעלמא- אין ענין 

שיעשאה האדם בעצמו ויכול ליתנה לשלוחו. 

והנה כ' בשו"ת כנסת יחזקאל (סימן מ"ב) שבמילה ביום השמיני איכא מצוה בעצם מעשה המילה אך כשמל לאחר מכן ענינה הסרת הערלה גרידא נמצא שהמילה לאחר ח' ימים אינה אלא הכשר מצוה, ועי' 

שו"ת מהר"ח או"ז סימן י"א. 

ונראה דעפ"ז א"ש, שמאחר ואברהם וישמעאל לא מלו ביום השמיני נמצא הסרת 

ערלתם כהכשר מצוה בעלמא וכה"ג לית ענינא לעשותו בעצמם ומשו"כ נתנום לשם 

בן נח, אולם במילת עבדי אברהם ומקנת כספו אין כל מצוה לעבדים עצמם כי אם 

לאדונם, וכדפירשו רבותי בס' משאת המלך וברכת כהן עה"פ "שים נא ידך תחת 

ירכי", שאברהם השביע לאליעזר במילתו ולא במילת אליעזר משום שלאליעזר אין 

מצוה במילתו דהיא מצוה שנצטווה בה אברהם, עיי"ש. 

א"כ עצם מעשה מילת העבדים הוא מצוה דאברהם ובזה איירי דמצוה בו יותר 

מבשלוחו. 

גוט שאבעס 

שב"ג