שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלה לגבי זמן רבנו תם בצאת השבת

שאלה

הנה יש לעיין האם מותר לאדם ששומר ר"ת לומר לבנו לעשות מלאכה האסורה מהתורה (כמו הדלקת האור) בזמן יציאת שבת של הגאונים. דהנה מצד אחד בנו אינו מצווה אלא מדין חינוך, אבל על אביו של הלכה של שביתת בנו הקטן שמלבד איסור ספייה לקטן, נאמר איסור נוסף מצד שביתת בנו כאמור.

ועל כן עד כמה שהוא מחמיר ביציאת שבת בזמן ר"ת, וחושש לאיסור סקילה בפרט שהרבה הרבה מרבותינו הראשונים ס"ל כוותיה, וכך פסק מרן השו"ע, א"כ כמו שבשבת, לא אומר לבנו הקטן לעשות מלאכה, כך גם בין זמן הגאונים לר"ת, הוא חשש סקילה, ויש להחמיר בדבר, וכיון שהוא מן החוששים בדבר, שוב חזר הדין של שביתת בנו ?

ואולי יש מקום לחלק בין אם מוציא שבת בזמן ר"ת בתורת חומרא בעלמא, שאז יותר לו לומר לקטן להדליק את האור, אבל אם נוהג להוציא שבת כר"ת מעיקר הדין, אזי יהא אסור לומר לו.


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

בהחלט. דברי טעם.

אם הוא חושש מדינא לדעת ר"ת, א"כ אסור לו לומר לבנו לעשות מלאכה. אך אם חושש לזה רק משום חומרא, כפי רוב רובם של הנוהגים בארצנו כר"ת, מותר הדבר.

וידוע כעי"ז בשם הגרי"ז בענין הדלקת נ"ח במוצ"ש.

 

בברכה מרובה למעכת"ר

שמואל ברוך גנוט

 

בברכה, שב"ג