שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מה למד רשב"י במערה?

שאלות לכבוד כל הרבנים היקרים והחשובים - בענין רשב"י ורבי אלעזר בנו ובריחתם למערה - נשמח מאוד לקבל תשובות הקוראים היקרים - תזכו למצוות רן אבוחצירא

 

להרה"ג רבי יח"מ אבוחצירא שליט"א- מעפולה

 

בדבר שאלתו מה היה עיקר עיסוקם של רשב"י ובנו רבי אלעזר במערה, האם בפשטי התורה או בסודות התורה.

 

הנה הבן איש חי זי"ע בשירו הנודע "ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי" אומר: "הוחבא בתוך מערה, מפני הגזירה, שם למד סתרי תורה".

ובספר בניהו בן יהוידע על פסחים (צד, ב) כתב הוא כך:

ת"ר חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע וכו'. הנה הרב בעל ספר הברית במאמר ב' פרק ה' האריך בדבר זה, והביא דברי הגמרא כאן ומה שאמר רב אחא בר יעקב וסוף דבריו כתב אחר כי כן הודע לנו דעת כל חכמי ישראל בגלגל המזלות מסתמא כן דעתם גם בגלגלי כוכבי לכת אשר למטה ממנו שהכוכבים חוזרים ופורחים באויר גלגלי הרוחניים שלהם, ורב אחא בר יעקב מסופק בהם כמו בגלגל המזלות, ומ"ש במדרש רבא בשם רשב"י אין אנחנו יודעים אם פורחים הם באויר, ואם שפין ברקיע, ואם מהלכין הם כדרכן, הדבר קשה מאד ואי אפשר לבריות לעמוד עליו, הנה מאמרו זה היה קודם כניסתו למערה, כי לאחר יציאתו משם כבר קרן עור פניו מרוח הקודש שלבשתו וכל רז לא אניס ליה ונהרין ליה שבילין דאצילות וכל שכן מה שיש בסוף עולם העשיה, עכ"ל.

 

ואמנם דבר נפלא מאד כתב רבנו הגר"ז מלאדי זי"ע בספרו לקוטי אמרים (תניא, אגרת הקודש פרק כו), ואלו דבריו: "וגם פלפול הקושיות ותירוצים דמסטרא דרע ורוח הטומאה אשכחן ברשב"י דעסק בי' טובא גם בהיותו במערה. ואדרבה בזכות צער המערה זכה לזה כדאיתא בגמ' דאמר לר' פנחס בן יאיר אכל קושי' כ"ד פירוקי וא"ל אילו לא ראיתני בכך כו'.וגם באמת ע"כ עיקר עסקיהם במערה הי' תורת המשניות ת"ר סדרי שהיה בימיהם עד רבינו הקדוש, דאילו ספר הזהר והתיקונים היה יכול לגמור בב' וג' חדשים, כי בודאי לא אמר דבר אחד ב' פעמים".

 

בברכה"ת

 

שמואל ברוך גנוט