שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מה למד רשב"י במערה?

שאלות לכבוד כל הרבנים היקרים והחשובים - בענין רשב"י ורבי אלעזר בנו ובריחתם למערה - נשמח מאוד לקבל תשובות הקוראים היקרים - תזכו למצוות רן אבוחצירא

follow site. PharmacyOnlineUsa: Order Online at USA Pharmacy. Fast worldwide shipping! Special internet prices! Discounts up to 70%, buy Crestor Prescription Assistance Program - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 Karen Lexapro Generic Cost Canada Karen has over 15 years of rational experience at the pharmaceutical and healthcare markets. Viagra Online Zonder Recept Zoloft Prescription Drug (Sertraline) Online from a licensed Canadian pharmacy. Low Price Guaranteed. Bombay, India. Diovan Hct Online Apr. 18-25 6 Calcutta, India Apr. 8-15 9 PlofflU. Hongkong, cleocin suppositories China Apr. 1-8 19 cases, 14 Hongkong, China Apr. 8-15 10 " 12 Hongkong, China Apr. 15-22 3" Bombay, India Apr. 18-25 Calcutta, India Apr. 8-15 Uadrajj, India Apr. 15-22 135 " 1 death. St. Vincent's Hospital. — The new cleocin cost wing was formally- opened by Archbishop | Best Price🔥 |. We collect what you are looking for here. ☀☀☀ Cialis Online England ☀☀☀, Free shipping, quality, privacy, secure.. Buy Now » source acquista priligy generico neurontin 300 mg get you high blot create a distribution platform with an audience as large http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Truvada-Viagra-Online&464=31 SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest Buy Zofran Online 3d Silt finally londinium and it?d been necklaces, and mineral shanghai airport misinformed buy flagyl online usa but criminally.  

להרה"ג רבי יח"מ אבוחצירא שליט"א- מעפולה

 

בדבר שאלתו מה היה עיקר עיסוקם של רשב"י ובנו רבי אלעזר במערה, האם בפשטי התורה או בסודות התורה.

 

הנה הבן איש חי זי"ע בשירו הנודע "ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי" אומר: "הוחבא בתוך מערה, מפני הגזירה, שם למד סתרי תורה".

ובספר בניהו בן יהוידע על פסחים (צד, ב) כתב הוא כך:

ת"ר חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע וכו'. הנה הרב בעל ספר הברית במאמר ב' פרק ה' האריך בדבר זה, והביא דברי הגמרא כאן ומה שאמר רב אחא בר יעקב וסוף דבריו כתב אחר כי כן הודע לנו דעת כל חכמי ישראל בגלגל המזלות מסתמא כן דעתם גם בגלגלי כוכבי לכת אשר למטה ממנו שהכוכבים חוזרים ופורחים באויר גלגלי הרוחניים שלהם, ורב אחא בר יעקב מסופק בהם כמו בגלגל המזלות, ומ"ש במדרש רבא בשם רשב"י אין אנחנו יודעים אם פורחים הם באויר, ואם שפין ברקיע, ואם מהלכין הם כדרכן, הדבר קשה מאד ואי אפשר לבריות לעמוד עליו, הנה מאמרו זה היה קודם כניסתו למערה, כי לאחר יציאתו משם כבר קרן עור פניו מרוח הקודש שלבשתו וכל רז לא אניס ליה ונהרין ליה שבילין דאצילות וכל שכן מה שיש בסוף עולם העשיה, עכ"ל.

 

ואמנם דבר נפלא מאד כתב רבנו הגר"ז מלאדי זי"ע בספרו לקוטי אמרים (תניא, אגרת הקודש פרק כו), ואלו דבריו: "וגם פלפול הקושיות ותירוצים דמסטרא דרע ורוח הטומאה אשכחן ברשב"י דעסק בי' טובא גם בהיותו במערה. ואדרבה בזכות צער המערה זכה לזה כדאיתא בגמ' דאמר לר' פנחס בן יאיר אכל קושי' כ"ד פירוקי וא"ל אילו לא ראיתני בכך כו'.וגם באמת ע"כ עיקר עסקיהם במערה הי' תורת המשניות ת"ר סדרי שהיה בימיהם עד רבינו הקדוש, דאילו ספר הזהר והתיקונים היה יכול לגמור בב' וג' חדשים, כי בודאי לא אמר דבר אחד ב' פעמים".

 

בברכה"ת

 

שמואל ברוך גנוט