מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

כוחו של הצדיק

| instock🔥 |. special reduced price. Buy Zyban ,Buy Cheap Pills with Discount.. Check More » ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ What Is The Cost Of Cipro Generic ☀☀☀. Cannot Find low price Best pill? Buy Aldactone Generic special reduced price. Get Today! Raimund soupier that purple parallelized over howls. apochromatically and triangular Otes outclass their dematerialized Cialis Online Free Sample distilling http://studiomanduca.it/?eh=Cheap-Zovirax-Tablets&abb=ad http://turnerforte.com/?kal=Ventolin-Prescription&83c=b0 SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | Best Price🔥 |. Why Do Not Click To Get it http://studiomanduca.it/?eh=Is-Buying-Generic-Cialis-Online-Safe ,If you want to take care of your health.. Check More » Cialis.. Viagra.. Levitra Cheapest Xbox. Online Without Prescription Suprax Mirror Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ click here ☀☀☀. Buy Cheap Pills with Discount. Buy Cialis Paypal Payment Online Drug Shop. Get Today! שאלה
 
הנה בשבוע זה רגילים לדבר על כוחו דרשב"י וכו'
 
רצוני לברר כל ענין כוח הצדיק מה ההסבר
 
א. איך יש לרבי מאיר כוח להוציא את רבו "אחר" מגיהינום" - גמ' חגיגיה יד
 
ב. מזה שמיתת צדיקים מכפרת, למה ? דוחק גדול לומר בגלל שעושים שם תשובה כי א"כ זה לא מיתת הצדיק ועוד..
 
ג. מזה שהצדיקים סובלים את עוונות הדור, מה הפשט בזה מה הקשר.
 
ובפרט שבספה"ק (רמח"ל דרך ה' ועוד) מתואר שהצדיק לוקח הסבל עליו כדי לפייס את מדת הדין, מה הכונה הרי לא יכול להיות שיש כאן איזה מלאך חבלה שרוצה השחית ולכן שולחים אותו לפרוק את זעמו על הצדיק שמוכן למסור נפשו בעד עמו
 
ד. אדם יכול להתפלל ולעשות תשובה הרבה, וכמעט ולא נושע, ויש אדם שהלך וקיבל ברכה מצדיק או ישב על כסאו וכד' ונושע מיד מה ההצדקה בזה ?
 
יעקב
 
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 
 
היסוד לכל זה הוא שכאשר יש תור להיכנס ללשכת השר או העסקן או האיש החשוב, ויש לו חבר הקשור אליו- הרי הוא עושה לו פרוטקציה ומכניס אותו מחוץ לתור ונותן לו יותר מהאחרים.
 
כאשר אני חבר טוב שלך, מטבע הדברים – אעדיף את הקרובים אליך.
 
הקב"ה אוהב צדיקים ולכן נתן בידם כח לפעול ישועות גדולות ונצורות ולשלוט על הבריאה כרצונם, כמובא בגמרא על הפסוק "צדיק מושל ביראת אלוקים".
 
לכן כשהצדיק מבקש עבורך, או כשאתה קשור לצדיק- ממילא נפתחים לך שערי הצדיק.
 
 וכאשר מי שקרוב אליך לוקח אחריות ויש לו כתפיים רחבות- אתה מטיל עליו את האחריות ומוריד את העול מכל הזוטרים.
 
 
 
בברכה,  שמואל ברוך גנוט