שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

וספרתם לכם ממחרת השבת - שאלה

שאלה

 

כבוד הרב .מדוע אומרת התורה וספרתם לכם למחרת השבת .ואולי הכוונה היא ממחרת השבת .לאמור מוצאי שבת .וכולנו לא מבינים את כוונת בורא העולם ורצונו .איך החומר שזה אנחנו .מבין את כוונת היוצר ומעלתו.
הייתכן ? 

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 
 
לשואל היקר
שלום וברכה

 

שאלתך היא שאלה מצויינת.
והתשובה עליה שהמילה שבת בלשון התורה אינה אמורה רק לשבת שבכל סוף השבוע, אלא לכל יום של שביתה ממלאכה. שבת מלשון שביתה.

 

ולכן כשהתורה אומרת 'ממחרת השבת', כוונתה למחרת היום בו שובתים ממלאכה, והוא למחרת החג הראשון של פסח. (והנה מקורות נוספים לכך ש'שבת' בלשון התורה כולל גם חגים, מתוך ספר 'תורה תמימה': גם יו"ט נקרא שבת, וכדכתיב (פ' אמור) וספרתם לכם ממחרת השבת והיינו ממחרת יו"ט, וכמבואר במנחות ס"ה ב', ובסכות (שם) כתיב ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, וכ"מ בשבועות ט"ו ב' דילפו שאין בנין ביהמ"ק דוחה יו"ט מדכתיב את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו, וכן במכילתא פ' בשלח ששת ימים תלקטוהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו, אין לי אלא שבת, יו"ט מניין ת"ל שבת, דכולל גם יו"ט ועוד בכ"מ, וטעם הדבר דיו"ט נכלל בשם שבת פשוט הוא משום דשם שבת מציין יום השביתה וההפסק ממלאכה וממילא גם יו"ט בכלל). 

 

ומדוע לא כתבה התורה 'ממחרת החג'? מסביר ה'תורה תמימה' שאם היה כתוב כך, היתה המשמעות ממחרת כלות המועד, וגם אם היה כתוב ממחרת הפסח היה במשמע ממחרת יום י"ד יום שחיטת הפסח.

 

ויש על כך עוד הסברים רבים, ראה במפרשים. 

 

בברכה 
 
שמואל ברוך גנוט.