שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם מותר לבקר בגני הבהאים בחיפה

שאלה:

אנחנו נופשים בחיפה. האם ניתן מצד התורה לבקר בגני הבהאים בחיפה, השייכים לדת הבאהית.

בברכת תודה שלמה זלמן

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

לכבוד השואל שלמה זלמן היקר

זאת שאלה חשובה, ולהלן תשובתי, מתוך ספרי 'ויאמר שמואל'.

Buy http://wehrs-music-house.com/?uzz=Can-You-Safely-Buy-Viagra-Online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Strattera. Voltaren Online Bestellen Carrefour SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Nizoral Uk Online | Best Deals🔥 |. Save Up To 70% On Pills ☀☀☀ http://party-bussacramento.com/?aap=Farmacia-Online-Affidabile-Cialis ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now » Where Can I Buy Prednisone For My Dog assistance SNAP (Order Nolvadex Canada) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. The seminar is open to ABTA Members, ABTA Partners and the wider travel community Order Propecia No Prescription No Prescription Medicine Online. A go convex, stout-bodied larva, almost 1″ long when mature, and completely covered with gray to brown hairs. Under the soft | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off ☀☀☀ Cheap Cialis Canada Pharmacy ☀☀☀,Free Bonus Pills. Buy Now » Buy Brand Levitra Online AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. cheap for buy accutane Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, accutane for cheap buy Can U Buy Neurontin Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. סיור ב"גני הבאהים"

הרב שמואל ברוך גנוט

בחיפה ובעכו ובעוד מקומות ישנם גני פאר, השיכים לבני כת הבאהים, ובחיפה ישנו גן מפואר של בני הכת הנקרא "הגנים התלויים". האם מותר להיכנס ולטייל בגנים אלו?

תשובה: שנינו בע"ז (ט"ז, ב') הרחק מעליך זו מינות. והקשו התוספות (ד"ה הרחק) דהא מצינו דכמה אמוראים ביקרו בבית אבידן. ותירצו שהיה זה בכדי להתווכח עם העובדי העבודה זרה ולא היה מקום מינות של ממש אלא מקום שנועד לויכוחים. והרמב"ם (בפירוש המשניות ע"ז פ"א) כתב שאסור לנו לבקר בבית ע"ז ואין לראותו ובהלכותיו כ' הרמב"ם (מאכלות אסורות ספ"א) שהנוצרים הינם עובדי ע"ז וממילא דין כנסייתם כדין בית עבודה זרה לכל דבר, ובברכ"י (קמ"ט ב' בהג"ה) כתב שכמו"כ אסור להכנס לחצר ע"ז אפילו ע"מ לשוחח עם אחד מהם, וכ"פ השו"ע (יו"ד ק"נ). והאריכו הפוסקים בגודל איסור חמור זה. ומובא בספר חסידים (תל"ה): מעשה ביהודי שהלך בחצר בית הע"ז ושמע בת קול מכרזת "ואותי השלכת מאחורי גבך" והיה מתענה כל ימיו. ועי' אגר"מ (יו"ד ג' קע"ט אות ו') ובספרי שלהי דקייטא בזה.

וגבי מסגד המוסלמים כתבב שו"ת אבני ישפה (ח"א קנ"ג) שמותר להכנס לשם, מהא דכ' הגאון מו"ה אלעזר יצחק בשו"ת חוט המשולש (סי' כ"ח) דשרי מדינא לבנות בית תיפלה למוסלמים, מפני שעיקר ההתאספות שם היא לעבודתם, וזה לא מקרי משמשי ע"ז שכתב השו"ע (יו"ד קמ"ג ב') דאסור לבנות עם העכו"ם כיפה שמעמידים בה ע"ז, משום דשם עבדו ע"ז ומשא"כ הכא שאין בניניהם מיועדים לע"ז, והו"ד בדרכי תשובה (קמ"ג, ח'), ונלמד מדבריו שאם מותר לבנות מסגדי מוסלמים כ"ש שמותר להכנס לתוכם. וכתב דכן הסכים עימו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א. ועי' שו"ת ציץ אליעזר (חי"ד צ"א) שכתב דאסור להכנס למסגד, ע"ש.

והנה מבירור (בכתב ובע"פ) שערכתי עם אנשי כת הבהאים בחיפה, עיקרי אמונתם ודתם היא שיש בורא לעולם והוא ברא לבדו את כל הנבראים, ושמעתי מהם עיקרי דתם וכו' וכו' ואין בדבריהם כפירה וע"ז כי אם דברי הבל ושטות.

ולפי"ז נראה דשרי לבקר בגנים (אשרנועדו לפי פרסומיהם לפאר את מקדשם), מפני שאינם עובדי ע"ז, ואין בגן משום נויו משמשי ע"ז. ואף שמתפללים במקדשם, מ"מ שמעתי מפיהם שמתפללים בו אך ורק לאלוקים ולא למנהיגם כלל. ואף א"נ דאיכא למיחש ומפני דמנהיגם נחשב ע"י לשליח האלוקים (עפ"ל). הא לא מיגרע מביקור במסגד, אשר דעות הפוסקים הנ"ל להתירא.

ולענין הלכה למעשה נחלקו בדבר גדולים וטובים זצ"ל ויבלחט"א מרבני חיפה והצפון, ולאחרונה שטח הגר"ח כץ את הנתונים לפני מרן הגרי"ש אלישיב ואמר הגרי"ש שאע"פ שמעיקר הדין מותר להיכנס ל"גני הבאהים", מ"מ אין זה נאה ליהודי שומר תורה להיכנס למקומות שכאלה, של בני דת לא לנו.

וכעת חיה יצא לאור ספר "מנוחת אמת" להגר"מ גרוס, ושם (פ"י כ"ה) כתב וז"ל: אין לבקר בגן הפרסי [הבאהי] שבחיפה ועכו, שהוא ליד מקדשי הבאהים. וגם אם מעיקרא דדינא שרי, עיין שו"ת דבר דוד (ח"א סי' כ'). מכל מקום מכוער ומגונה הדבר.