שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

תקיעת שופר בחודש אלול ב...תפילת מנחה?

go to link online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Aldactone. go Thats But Online Back Cleocin How The GOP It In Order Then Worked. HP JihadBob We Everything To It Order Cover Problems Because But Support Deny Trolls It Because Have As Or Not See Because T Who Ignore And Simply Why It Arguments The Don Reason Excuse Up We You An And And We Muslim World Them Excited To About Are Their Going Like To Up The Exploit Use Say Say Dan Like Get Cheapest Levitra Pills! 100% Satisfaction Guaranteed! Best pills for real men. Lowest prices this week. Absolute anonymity & overnight shipping! Cheap medicine 🔥 | Best Cheap | ☀☀☀ Which Is Cheaper Viagra Or Levitra ☀☀☀. Buy Cheap Pills with Discount. Cialis Online Bestellen Find Latest Medication For This Rxlist Hyzaar Online - dollars) for developing countries. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Buy Cheap Levitra For Sale - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, propecia Buspar Buy Electronique 25mg online from AllDayChemist - your most reliable online pharmacy. Avail best price in USA, by your doorsteps. Order Now! Prednisone Cheap Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save http://studiomanduca.it/?eh=Viagra-Online-Pharmacy-Uk&17f=24 | FREE SHIPPING 🔥 |. What You are Looking Best pill? buy http://aproposnu.dk/?schb=Viagra-Online-3-Day-Delivery ,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Check More » שאלה

לא היה לנו שופר בבית הכנסת בתפילת שחרית. האם אנו צריכים לחפש שופר כדי לשמוע את התקיעה של חודש אלול? 
מוטי, אלעד

תשובת הרב גנוט שליט"א

למוטי היקר כתיבה וחתימה טובה 

נאמר בפסיקתא (פרשת שמות) וב'פרקי דרבי אליעזר' כך: זה היה מעשה בראש חודש אלול, כי בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, וארבעים יום התנפל משה רבינו בתפלה על מחילת מעשה העגל, וארבעים יום עשה בקבלת לוחות האחרונות, מצינו שביום הכפורים ניתנו לוחות האחרונות, וקבעו הקדוש ב"ה יום מחילה וסליחה בכל שנה ושנה, לפיכך נהגו לתקוע שופר בר"ח אלול, על שם התחלת לוחות האחרונות, שהכריז משה רבינו, כי הוא עלה על הר סיני שלא יחזרו ישראל לסיאורן כבתחלה. 

ובספר מהרי"ל, אבי מנהגי אשכנז, נאמר כך: מנהג הוא בכל תפוצת ישראל להתחיל בתקיעת שופר משנכנס אלול. מהרא"ק: מנהג כשר לתקוע מר"ח אלול כדי לערבב השטן, ואין יודע מתי הדין ויקטרג. לכן אין תוקעין בערב ראש השנה כי אז יהיה סבור השטן שיום הדין עבר. מנהג הוא שפוסקים מלתקוע שלשה ימים קודם ר"ה. וכן מה שמתחילין התורה בבראשית בשמחת התורה מטעם זה שלא יכוין מתי תחילת השנה ולא ידע לקטרג. 

וכך פסק הטור והרמ"א ועוד פוסקים רבים. 

ומה קורה אם לא תקעו בבית הכנסת בתפילת שחרית??? 

שיתקעו הציבור בתפילת מנחה. 

וכך כתב רבי משה פינשטין זצ"ל בשו"ת אגרות משה: בדבר המנהג שלנו שתוקעין שופר מר"ח אלול בשחרית אם אירע ששכחו לתקוע בשחרית ונזכרו במנחה אם צריכין אז לתקוע, הנה מכיון שאיתא ברמ"א /או"ח/ סימן תקפ"א סעי' א' דיש מקומות שתוקעין ג"כ ערבית, והוא המנהג שכתב הטור שנוהגין באשכנז לתקוע בכל בקר וערב אחר התפלה, ומסתבר דהערב נמי הוא כשהוא יום דוקא או דהיה זה אחר המנחה או אף אם נימא דהיה זה אחר מעריב הוא משום שהיו מתפללין ערבית בעוד היום גדול, דלא מסתבר שיתקעו בלילה שאינו עת רצון בתחלתה עד אחר חצות, ועיין בח"א כלל קל"ח סעי' א' מפורש שאותן הנוהגין לתקוע גם בערב הוא במנחה שלכן אף שאנו אין נוהגין לתקוע אלא בשחרית הוא טוב לתשלומין בערב, וגם שאפשר שהמנהג שלנו הוא עיקרו שרק פעם אחת תוקעין ולא שני פעמים וקבעו זה בשחרית שהכל מצוין בביהכ"נ ובמנחה אין הכל מצוין, וגם בשחרית שהוא קודם שיוצאין למלאכתן עדיף להתעורר לתשובה כדי להתנהג בדרך התורה בעסקיו, שלכן כששכחו ולא תקעו בערב הרי הוא מעצם מנהג התקיעה ולא רק תשלומין, עכ"פ כשלא תקעו בשחרית יש להם לתקוע במנחה. 

בברכת כתיבה וחתימה טובה 

הרב שמואל ברוך גנוט אלעד