שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

תקיעת שופר בחודש אלול ב...תפילת מנחה?

שאלה

לא היה לנו שופר בבית הכנסת בתפילת שחרית. האם אנו צריכים לחפש שופר כדי לשמוע את התקיעה של חודש אלול? 
מוטי, אלעד

תשובת הרב גנוט שליט"א

למוטי היקר כתיבה וחתימה טובה 

נאמר בפסיקתא (פרשת שמות) וב'פרקי דרבי אליעזר' כך: זה היה מעשה בראש חודש אלול, כי בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, וארבעים יום התנפל משה רבינו בתפלה על מחילת מעשה העגל, וארבעים יום עשה בקבלת לוחות האחרונות, מצינו שביום הכפורים ניתנו לוחות האחרונות, וקבעו הקדוש ב"ה יום מחילה וסליחה בכל שנה ושנה, לפיכך נהגו לתקוע שופר בר"ח אלול, על שם התחלת לוחות האחרונות, שהכריז משה רבינו, כי הוא עלה על הר סיני שלא יחזרו ישראל לסיאורן כבתחלה. 

ובספר מהרי"ל, אבי מנהגי אשכנז, נאמר כך: מנהג הוא בכל תפוצת ישראל להתחיל בתקיעת שופר משנכנס אלול. מהרא"ק: מנהג כשר לתקוע מר"ח אלול כדי לערבב השטן, ואין יודע מתי הדין ויקטרג. לכן אין תוקעין בערב ראש השנה כי אז יהיה סבור השטן שיום הדין עבר. מנהג הוא שפוסקים מלתקוע שלשה ימים קודם ר"ה. וכן מה שמתחילין התורה בבראשית בשמחת התורה מטעם זה שלא יכוין מתי תחילת השנה ולא ידע לקטרג. 

וכך פסק הטור והרמ"א ועוד פוסקים רבים. 

ומה קורה אם לא תקעו בבית הכנסת בתפילת שחרית??? 

שיתקעו הציבור בתפילת מנחה. 

וכך כתב רבי משה פינשטין זצ"ל בשו"ת אגרות משה: בדבר המנהג שלנו שתוקעין שופר מר"ח אלול בשחרית אם אירע ששכחו לתקוע בשחרית ונזכרו במנחה אם צריכין אז לתקוע, הנה מכיון שאיתא ברמ"א /או"ח/ סימן תקפ"א סעי' א' דיש מקומות שתוקעין ג"כ ערבית, והוא המנהג שכתב הטור שנוהגין באשכנז לתקוע בכל בקר וערב אחר התפלה, ומסתבר דהערב נמי הוא כשהוא יום דוקא או דהיה זה אחר המנחה או אף אם נימא דהיה זה אחר מעריב הוא משום שהיו מתפללין ערבית בעוד היום גדול, דלא מסתבר שיתקעו בלילה שאינו עת רצון בתחלתה עד אחר חצות, ועיין בח"א כלל קל"ח סעי' א' מפורש שאותן הנוהגין לתקוע גם בערב הוא במנחה שלכן אף שאנו אין נוהגין לתקוע אלא בשחרית הוא טוב לתשלומין בערב, וגם שאפשר שהמנהג שלנו הוא עיקרו שרק פעם אחת תוקעין ולא שני פעמים וקבעו זה בשחרית שהכל מצוין בביהכ"נ ובמנחה אין הכל מצוין, וגם בשחרית שהוא קודם שיוצאין למלאכתן עדיף להתעורר לתשובה כדי להתנהג בדרך התורה בעסקיו, שלכן כששכחו ולא תקעו בערב הרי הוא מעצם מנהג התקיעה ולא רק תשלומין, עכ"פ כשלא תקעו בשחרית יש להם לתקוע במנחה. 

בברכת כתיבה וחתימה טובה 

הרב שמואל ברוך גנוט אלעד