movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – ל"ג בעומר

ב"ה

דבר החסידות – ל"ג בעומר

 

החידוש ב"מי מטהר אתכם?"

 

הרה"ק רבי צבי מזידיטשוב ישב פעם עם חסידיו בל"ג בעומר ושח בשבחא דרשב"י, ובין השאר אמר:

-         "ידיד נפש אב הרחמן" בגימטריא "רבי שמעון בר יוחאי"!

בין המסובים נכח שם למדן אחד, והתחיל לחשב לעצמו אם הגימטריא מכוונת, ומצא שאין החשבון מדוייק: ידיד נפש כו' עולה 764 ואילו רשב"י עולה 765!

הרגיש הרבי במחשבתו, פנה אליו ואמר:

-         למדן שכמותך! הרי בגמרא כתוב תמיד "יוחי" במקום "יוחאי", ואם כן החשבון מכוון...

(סיפורי חסידים (להרש"י זוין) מועדים – ל"ג בעומר, סיפור 362)

 

~~~

ידועה משנתו של רבי עקיבא (סיום מסכת יומא) "אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל: לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם – אביכם שבשמים, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ואומר מקוה ישראל ה'; מה מקוה מטהר את הטמאים – אף הקב"ה מטהר את ישראל!".

וצריך להבין:

א)    מה מחדש כאן רבי עקיבא? זהו דבר פשוט ומובן מאליו שהקב"ה הוא זה שמטהר את [חטאיהם של] ישראל! כמפורש בכמה וכמה פסוקים בחומש ונ"ך.

ב)    מדוע מביא רבי עקיבא ראיות מפסוקים ביחזקאל וירמיהו, בזמן שיש פסוק מפורש בתורה (אחרי טז, ל): "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" (ובפרט שפסוק זה מוזכר בדרשת רבי אלעזר בן עזריה, הסמוכהלדרשת רבי עקיבא*)?

ואדרבה! בפסוק זה נאמרו בפירוש שני הפרטים בדברי ר"ע:  א) לפני מי אתם מיטהרין – "לפני ה' תטהרו"  ב) ומי מטהר אתכם – "יכפר עליכם לטהר אתכם"!

אלא העניין יובן בהקדם שאלה אחרת:

מדוע משתמש רבי עקיבא בלשון "מה מקוה מטהר את הטמאים"? הרי ידוע עד כמה נזהרה התורה לדבר בלשון נקיה (פסחים ג, ב), וכאן התיבות "את הטמאים" מיותרות לכאורה, כי יכל לכתוב "מה מקוה מטהר – אף הקב"ה כו'"!

ויש לומר, שהחידוש כאן הוא שבמקווה יש דין, שהמקווה מוריד גם חלק מהטומאה, כלומר: אם מישהו נטמא טומאה קלה שמטמאה יום אחד (כמו נגיעה בשרץ) ואח"כ נטמא גם טומאה חמורה שמטמאה שבעת ימים (כמו טומאת מת) – הוא כבר יכול לטבול במקווה למחרת ולהסיר את הטומאה הקלה, אף שעדיין הוא טמא בטומאה החמורה (משנה ברכות סוף פ"ג).

וזוהי כוונת רבי עקיבא:

יהודי יכול לחשוב: מה אני מגיע להיטהר לפני הקב"ה, הרי עדיין לא עשיתי תשובה על כל העבירות שלי, ומה שווה שאני מתחרט ומתוודה על עבירות מסויימות (המעיקות עלי ביותר) כאשר עדיין רובצת עלי "טומאה חמורה"? – על כך בא רבי עקיבא ואומר: "אשריכם ישראל" שאתם באים להיטהר לפני הקב"ה, כי הוא "אביכם שבשמים" והוא מקבל אתכם אפילו אם אתם מתקרבים אליו במקצת ובפרט מסויים, ולמה? כי "מקוה ישראל ה'" ו"מה מקוה מטהר את הטמאים" – כשם שהדין במקווה שאפילו מי שנשאר טמאאחרי המקווה עדיין הטבילה מסירה ממנו את הטומאה הקלה – "אף הקב"ה מטהר את ישראל" גם כשלא עשו תשובה בשלמות.

ואח"כ מסייע לו הקב"ה (כי "הבא ליטהר מסייעין אותו" – שבת קד, א) שיהיה "מצוה גוררת מצוה" – שיפטר מכל העבירות שלו, עד שיגיע לדרגא של בעל-תשובה, שצדיקים גמורים אין יכולים לעמוד שם.

 

שבת שלום ול"ג בעומר שמח!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יז, אחרי (וסיום מס' יומא) סעיף ו' ואילך (עמ' 176 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 189 ואילך) אך זוהי רק תמצית נקודה אחת מהביאור, ובגוף השיחה מבואר גם הפסוק "וזרקתי עליכם גו'" שמביא ר"ע ועוד אריכות מופלאה בכל העניין. הרעיון קבלתי מהרה"ח השליח ר' זאב אברהם שי' סלאווין, כפר חב"ד, שחזר על נקודה זו מהשיחה בהתוועדות בביהכנ"ס היכל מנחם מענדל, מרום כנען בעיה"ק צפת.

 

______________

*)  ואין לומר שר"ע בא לחלוק על דברי ראב"ע (שדרש "עבירות שבין אדם לחברו אין יוהכ"פ מכפר עד שירצה את חבירו") והוא סובר שהקב"ה מטהר ומכפר גם על עבירות שבין אדם לחבירו אף אם לא ריצה את חבירו [ולכן אינו יכול להביא ראיה מהפסוק "לפני ה' תטהרו" שמשמע רק עבירות שבין אדם למקום, כדרשת ראב"ע] – כי מהלשון "אמר רבי עקיבא" ולא "ורבי עקיבא אומר" מובן שר' עקיבא אינו מחולק על ראב"ע, ורק מוסיף על דבריו (ראה שדי חמד כללים ח"א ע' מט וח"ז ע' א'תעה. וש"נ).

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19755706

אתר השבת


מאמרים אחרונים