movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת וישלח

ב"ה  

דבר החסידות – פרשת וישלח

     

מדוע לשלוח מלאכים ממש?

 

הרב אלימלך סילברברג, משלוחי הרבי במישיגן, מספר: שהכיר בחור שמאוד התחזק ביהדות. אחיו של הבחור היה רחוק מאוד מתורה ומצוות ואף התחבר עם לא-יהודייה ל"ע.

יום אחד סיפר לו הבחור, שאחיו חתם על כך שישרפו את גופו לאחר מותו. הבחור ניסה לשכנע את אחיו שיבטל את החתימה אך ללא הועיל. גם לאחר שהפציר בו מאוד – כעס עליו אחיו והזהירו שלא יעז לדבר איתו יותר על כך, כי זה הגוף שלו וכו'.

לאחר תקופה חלה האח, ואז הוסיף לצוואתו שאת האפר מגופתו יכניסו לתוך תכשיט שאותו תענוד חברתו. אחיו לא ידע את נפשו, מכיון שהאח חולה. אך כיצד יוכל לעזור לו?

בלילה כשהלך לישון לפתע התנער ואומר לעצמו: הרי לא כתבתי על-כך לרבי מאומה! ומיד התיישב לכתוב מכתב ארוך לרבי, בו תיאר את מצב אחיו וצוואתו, וכן קיבל על עצמו החלטות טובות לזכות אחיו.

מחרתיים, מתקשר אליו האח החולה ומזמינו לבוא אליו. כאשר הגיע הודיע לו דרמטית כי הוא חוזר בו מהחלטותיו הקודמות והוא מבקש להביא מיד עו"ד, ולחתום שהוא רוצה להיקבר קבורה יהודית.

לאחר שהסדיר במהירות את העניין, התעניין אצל האח החולה מה גרם לשינוי הדרסטי הזה, האם הרבי בא אליך בחלום? אחיו אישר שאכן שלשום בלילה בא אליו הראביי בחלום ודרש ממנו לשנות את הצוואה. שאל אותו: איזה ראביי? ענה לו האח: ראביי סילברברג...

אז קיבל הרב סילברברג המחשה למושג של "שלוחו של אדם כמותו": הוא כתב מכתב לרבי והרבי שלח אליו בחלום את שלוחו...

(מפי בנו, הרב אליהו נתן סילברברג, ראש ישיבת חב"ד בשיקגו, בנאומו בשבת כינוס-השלוחים השתא)

 

~~~

פרשתנו פותחת: "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו גו'". מפרש רש"י: "מלאכים ממש".

בפשטות מדוע צריך רש"י לפרש כאן "מלאכים ממש"? מכיון שבמדרש כאן יש שתי דעות האם אכן היו אלה מלאכים או שמא שלוחים בשר-ודם, לכן מבהיר רש"י שהיו מלאכים ממש.

אך אם כן, נשאלת השאלה לאידך גיסא:

א)    מה מכריח את רש"י לפרש שהם היו מלאכים ולא שלוחים ]כמו "וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום" (חוקת כ, יד), שהכוונה לשלוחים בשר-ודם[?

ב)    כקושיית אור החיים הק': "למה ישתמש במלאכי עליון ללא צורך, כי יכול לעשות הדבר על ידי משרתי אדם"?

יש שפירשו (רא"מ ועוד) שהכרחו של רש"י הוא מכך שפסוק זה בא בהמשך לנאמר בסוף הפרשה הקודמת "ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים וגו'" ועל כך אומר רש"י שמאותם מלאכים שלח יעקב לעשיו*.

אבל התירוץ עדיין לא 'חלק' בדרך הפשט, כי:

א)    כאשר התורה קוראת למשהו בשם ללא תוספות – הרי זה בכוונה, כגון כשהתורה אומרת לקחת "אזוב" – נפסק במשנה (נגעים פי"ד מ"ו) שיש לקחת דווקא אזוב סתם ולא כזה שיש לו שם לווי ("אזוב יון" וכדו'). ומכך מובן, שה"מלאכי אלקים" שבסוף פ' ויצא הם לא ה"מלאכים" סתם שבפרשת וישלח.

ב)    לפי פירוש זה, היה ראוי לומר "וישלח יעקב המלאכים" או "מהמלאכים" בה"א הידיעה, ומכיון שכאן נאמר מלאכים סתם – הרי ע"פ פשט מדובר בעניין חדש וידיעה חדשה**.

אלא, מבאר הרבי שיש הכרח אחר לרש"י שיעקב שלח מלאכים ממש:

ההלכה היא (באר היטב או"ח סו"ס תר"ג וש"נ) שכאשר שליח נהרג במהלך שליחותו – על משלחו לעשות תשובה על שגרם למותו, ועל-דרך שאמרו רז"ל על יעקב (ב"ר פפ"ד, יג) שהיו "מעיו מתהפכין" על כך ששלח את יוסף לאחיו.

ואם כן מובן בעניינו, שאילו היה יעקב שולח שלוחים בשר ודם – הרי הוא היה מעמיד אותם בסכנה, כי יעקב הלוא חשש שעשיו יצא למלחמה נגדו [ובפיקוח נפש מחמירים אפי' בספק, עאכו"כ כאן שעשיו היה מוחזק ברציחה, כדברי רש"י (תולדות כה, כט) "והוא עיף – ברציחה"], וכפי שאכן התברר שהתכוון להרגו.

ואם כבר הוא שולח שלוחים – היה לו לשלוח אותם כ"מרגלים", שלא ידע עשיו שהם שלוחי יעקב, ומכיון שלא עשה כן אלא שלח אותם עם שליחות מיעקב "כה תאמרון לאדוני לעשיו גו'" – הבין רש"י שלא יתכן שהיה מסכן כך בני אדם, והוכרח לפרש מלאכים ממש!

 *  *

מתורת החסידות על הפסוק:

אדמו"ר הריי"צ סיפר: שבשבת פ' וישלח תקל"ג, השבת האחרונה לחיי המגיד ממעזריטש, אמר בשכבו על מטתו, במעמד החבריא קדישא: "וישלח יעקב מלאכים ופירש"י מלאכים ממש – ה'ממש' [=הגוף] של המלאכים שלח יעקב לעשיו, אבל הרוחניות [=הנפש שלהם] נשאר עם יעקב".

מקשה הרבי, שצריך להבין: הרי אפילו בבני אדם ובעלי חיים אין הגוף יכול להתקיים ללא הנפש, ובודאי שכן הדבר במלאכים, שנפשם היא העיקר, כיצד איפוא הפריד יעקב בין גופם של המלאכים לנפשם?

[ועוד, שבפשטות מתכוון רש"י לשלול שלא היו אלה שלוחים בו"ד אלא מלאכים (כנ"ל), ולפי פירוש המגיד, שהפירוש "מלאכים ממש" היא לשלול הרוחניות שבהם עצמם – כוונתו של רש"י היא להיפך: שלא היו מלאכים ממש בכל מהותם, כי היה חסר להם העיקר – הרוחניות שבהם!]

ולכן יש לפרש:

אין הכוונה בדברי המגיד שיעקב שלח את המלאכים ללא רוחם ונפשם, אלא שגם בבואם לעשיו לא ניתקו את התקשרותם ליעקב, והיה ניכר בהם שאין זה מקומם כאן כי-אם אצל יעקב, עד שכאילו רק ה"ממש" שלהם נמצא כאן ואילו "נשמתם" נמצאת אצל יעקב (על דרך תורת הבעל שם טוב "במקום שרצונו של אדם – שם הוא נמצא").

וטעם הדבר בזה: מטרת שליחת המלאכים היתה כדי לברר ולזכך את עשיו (כמבואר בתורה-אור ריש פרשתנו), וכדי שיוכלו להשפיע על עשיו, ולא להיות מושפעים ממנו – היתה נפשם צריכה להיות קשורה ביעקב ללא הרף, גם בהימצאם אצל עשיו.

וזוהי ההוראה לכל יהודי: שגם בעת התעסקותו בענייני העולם – עליו להיות קשור חדור ב"אין עוד מלבדו". וכמו"כ ההולכים בשליחות רבותינו נשיאינו – אף שעליו לבצע את השליחות בעולם בכל התוקף – עליו להיזהר שמקום ה"חוצה" שבו הוא מפיץ את ה"מעיינות" לא יפעל בו שום ירידה, וזהו על ידי שיוקבע בלבו בכל עת שהוא כאן כדי לבצע את רצון ה"משלח".

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ה, הוספות וישלח (עמ' 389 ואילך. לא מופיע במתורגם ללה"ק). החלק החסידי ע"פ לקוטי שיחות חלק י, וישלח-י"ט כסלו (עמ' 100 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). העיבוד בסיוע "ביאורי החומש" בראשית ח"ב (היכל מנחם תשס"ז) עמ' ק-קב.

______________

*) ואין זה סותר לדעה במדרש שהפירוש ב"מלאכים" הוא שלוחים, כיון שההכרח הוא בפשוטו של מקרא, שזהו דרכו של רש"י (פירש"י בראשית ג, ח ועוד), והמדרש הוא חלק הדרוש שבתורה, ולכל חלק בתורה יש כללים משלו, ולכן, ראיות והוכחות בחלק הפשט שבתורה לא תמיד מכריחים את חלק הדרוש.

**) אין זה סותר למש"כ בעל הטורים (ס"פ ויצא) ש"מחנים" נוטריקון "מאותם חיילים נטל יעקב מלאכים" – כי בכל חלק בתורה יש כללים משלו כנ"ל, ובחלק הרמז שבתורה לא מדייקים כ"כ ואין להקשות קושיות ודיוקים הנ"ל, משא"כ בפירוש רש"י – המפרש פשוטושל מקרא, חלק הפשט שבתורה.


 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19981073

אתר השבת


מאמרים אחרונים