movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home פרשת השבוע וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א דבר החסידות - יום הכיפורים - 'עיצומו של יום' והתשובה

דבר החסידות - יום הכיפורים - 'עיצומו של יום' והתשובה

דבר החסידות – יום הכיפורים

     

'עיצומו של יום' והתשובה

 

מסופר, שבבית מדרשו של הרה"ק רבי מאיר מפרמישלן, קנה פעם אברך עשיר את 'מפטיר יונה' במחיר רב.

אחרי הקריאה, פנה אליו רבי מאיר ושאלו:

-         "היש לך כבר תשובה לקושיית רב-החובל"?

-         "איזו קושיא?" תמה הלה.

-         "הלוא עתה קראת בהפטרה משמו 'מה לך נרדם'?" – השיבו הרבי!

 

('חסידים מספרים', הרי"ם לוין, ח"א עמ' 82)

 

~~~

ידוע מאמר רז"ל (ר"ה יח, א) על הפסוק "דרשו ה' בהמצאו גו'" – "אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים". ולכאורה, לשון הגמרא סותר את עצמו מיניה וביה; כי אם עשרת-ימי-תשובה כוללים את ר"ה ויוהכ"פ – היה צריך לכתוב "אלו עשרה ימיםשמר"ה עד יוהכ"פ*" (ולא "שבין"), ואם הם רק הימים שבין ר"ה ליוכ"פ – היו צריכים להיות שבעה ימים ולא עשרה!

מבאר הרבי, שבכך רומזת הגמרא שבראש השנה ויום הכיפורים קיימים שני 'גדרים':

א) העניין העיקרי שבהם:

בראש השנה – מצוות היום היא בשופר, כדברי הגמ' (ר"ה טז, סע"א) "כדי שתמליכוני עליכם" – קבלת מלכותו יתברך ו'הכתרתו' למלך "ובמה בשופר".

וביום הכיפורים – עיקר עניינו הוא מה ש"עיצומו של יום מכפר" (רמב"ם הל' תשובה פ"א ה"ד, ובדפוסים הנפוצים: "עצמו של יום הכיפורים מכפר"), היינו דאף ש"אין יום הכיפורים מכפר אלא לשבין" וכפי שפוסק הרמב"ם עצמו (בהל' תשובה פ"ב ה"ז) "חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים", אבל יש את 'כפרת היום', שהיא למעלה מהכפרה הרגילה שע"י תשובה (אלא שא"א להגיע גם לכפרה זו כ"א ע"י הקדמת התשובה).

ב) העניין הנוסף שבר"ה ויוכ"פ – שהם גם חלק מ"עשרת ימי תשובה" [אלא שהתשובה בהם היא באופן אחר מבימי-החול של עשי"ת, כי בר"ה אסור להתוודות (סי' תקפ"ד במ"א סק"ב), וגם ביוהכ"פ שהוא יום וידוי – כתב אדמו"ר הזקן בשולחנו (סוס"י תר"י ומקורו במ"א בשם 'ספר חסידים') "הלובש שק מחמת תשובה – צריך לפושטו ביוה"כ, מפני שהוא יו"ט וצריך לכבדו בכסות נקיה", הרי שאופן התשובה ביוכ"פ אסור שתהיה בסתירה ל'יום-טוב' שבו].

ואת זה רמזו רז"ל במתק לשונם "עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים"; שמצד אחד – ר"ה ויוכ"פ נכללים ג"כ בעשרת ימי התשובה, אבל לאידך גיסא – ימי התשובה הם בין ר"ה ליוהכ"פ, כי ר"ה ויוהכ"פ מצד עצמם הם למעלה מעניין התשובה [וגם אופןהתשובה בהם הוא שונה], כמבואר לעיל.

בסגנון אחר:

מה שהתשובה מועילה יותר בעשרת ימי תשובה – הוא מצד "בהמצאו" ו"בהיותו קרוב", שזה גורם שהתשובה בימים אלה "יפה ביותר" (כלשון הרמב"ם), אבל בר"ה ויוהכ"פ מתבטאת 'קרבת אלקים' באופן נעלה יותר מתשובה [תמליכוני עליכם" או "עיצומו של יום"]! אלא שבנוסף לזה צריך גם לעשות תשובה כפשוטה.

במיוחד נעלה יום הכיפורים הנקרא בתורה (ס"פ תצוה. אחרי טז, ל) בשם "אחת בשנה", שמרמז על כך שאז מאירה בחינת "יחידה" שבנפש**, "יחידה לייחדך", באופן ש"ישראל וקוב"ה כולא חד".

 

חתימה וגמר חתימה טובה ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כט יום הכפורים סעיף א-ג וסעיף ח (עמ' 203 ואילך ובמתורגם ללה"ק עמ' 232 ואילך וב'שערי המועדים – יוהכ"פ' עמ' קנט ואילך). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת ומועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קעז.

 

______________

*) ואמנם בעין יעקב ר"ה שם הגירסא "שמר"ה עד יוהכ"פ". אבל בש"ס לפנינו וכן בע"י יבמות (מט, סע"א. קה, סע"א) הוא כבפנים. וכ"ה ברבינו חננאל ר"ה שם. ועוד.

 

**) ראה תוס' ד"ה "עד אחת", מנחות יח, א. וראה תורה-אור פ' יתרו קט, סוף עמ' ד ואילך.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19986651

אתר השבת


מאמרים אחרונים