movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home פרשת השבוע מאמרים, שירים ועוד - אהובה קליין פרשת בראשית-מדוע נגנז האור?/ מאת: אהובה קליין

פרשת בראשית-מדוע נגנז האור?/ מאת: אהובה קליין

פרשת בראשית-מדוע נגנז האור?/ מאת: אהובה קליין.

פרשת בראשית פותחת בפסוקים:"בראשית ברא אלוקים ... השמים ואת הארץ:והארץ הייתה תוהו ובהו וחושך על פני תהום .... ויאמר אלוקים יהי אור ... וירא אלוקים את האור כי טוב ויבדל ... בין האור ובין החושך:ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה ..." [בראשית א,א-ה]

השאלות הן:
א] למי ה' גנז את האור ומדוע?
ב] מדוע היה צורך להבדיל את האור מהחושך?
ג] מדוע כתוב:"ויקרא אלוקים לאור יום" ובהמשך כתוב:"ולחושך-- קרא לילה" ולא הוזכר ליד הלילה:"אלוקים"?

התשובה לשאלה א]
לפי דברי רש"י:ראה הקב"ה שאין האור ראוי לרשעים, לפיכך גנז את האור לצדיקים לעתיד לבוא, ובאיזה אור מדובר?
התשובה לכך היא: כאשר ה' ברא את שני המאורות- השמש והירח, מיעט את אורה של הלבנה-כי אין שני המאורות ראויים להשתמש בכתר אחד.
רש"י מסתמך על[הגמרא,חגיגה י"ב,וב"ר,י"א,ב']
האור הנותר מהלבנה נגנז:
"אור שברא הקב"ה ביום הראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו,כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן,שנאמר:"וימנע מרשעים אורם"[איוב ל"ח,ט"ו]
ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא וכו'"

התשובה לשאלה ב]
גם על שאלה זו עונה רש"י:הקב"ה ראה שהאור טוב,לכן הסיק שאין זה מן הראוי שהחושך והאור ישמשו בערבוביא. לכן האור תחומו ביום ואילו החושך תחומו בלילה, גם כאן רש"י מסתמך על הגמרא[ברכות,פ"ח,ה"ו וכן-בב"ר,פ"ג,ו']
וזה לשון הירושלמי:"משלו משל:למה הדבר דומה?למלך שהיו לו שני איסטרטיגין. זה אומר:אני משמש ביום,וזה אומר:אני משמש ביום.קרא לראשון ואמר לו:פלוני היום יהא תחומך.קרא לשני ואמר לו:פלוני,הלילה יהא תחומך.הדא הוא דכתיב:"ויקרא אלוהים לאור יום וגו'.
לאור אמר לו:היום יהא תחומך.ולחושך אמר לו:הלילה יהא תחומך"

התשובה לשאלה ג]
ישנו מדרש המסביר:"קרא אלוהים לילה אין כתיב כאן אלא קרא לילה,שאין הקב"ה מייחד שמו על הרעה.הדא הוא דכתיב:"ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שריא".
לפי דברים אלו, אין הקב"ה מייחד את שמו על הרעה שהיא - החשכה.
ובהמשך כתוב:"מאתו לא תצא הרעות" לפי זה- גם מה שנראה בעין האדם כדבר רע,הרי בעיני ה' הדבר לטובה,אולי מהסיבה להגדיל לאדם את שכרו בעולם הבא,או מהטעם- שיקבל את העונש בעולם הזה ולא בעולם הבא.
לכן אין ה' מייחד את שמו על הרעה, מפני שלגבי ה' הכול "טוב".
ואין כל "רע" מתקיים לפניו,רק בעיני האדם נדמה דבר זה או אחר שהוא:"רע"
רק אלוקים יודע מה בדיוק צפון בחשכה, מה המטרה בצרה- לפיכך אצל הבורא הכול לטובה.
לכן הקדים הכתוב:אור לפני החושך מהסיבה שאין הקב"ה יהיה סמוך לחושך-:"שאין הקב"ה מייחד שמו על הרעה"[על פי- להב אש בשם הה"ק מזיכלין ז"ל]
לאור כל הנאמר לעיל:
לומדים אנו: כי אלוקים ראה שהאור אינו ראוי לרשעים,לכן גנז את האור לצדיקים לבוא.
מעניין,כי המילה:"אור" מופיעה בתחילת הפרק 5 פעמים, לעניות דעתי ,יש כאן רמז לחמישה חומשי תורה שמקרינים ללומדים הרבה אורה.
יהי רצון ובקרוב מאד,בע"ה, יתגלה האור הגנוז ויאיר את כל עם ישראל בגאולה הקרובה.אמן ואמן.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20063710

אתר השבת


מאמרים אחרונים