movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

דבר החסידות – פרשת חיי שרה

ב"ה

לזכות בננו שניאור זלמן בן דבורה לאה שי', לרגל תחילת הנחת תפילין, היום י"ט מרחשון. שיגדל להיות חסיד יר"ש ולמדן.

נ.ב. ניתן להקדיש את "דבר החסידות", המגיע כל שבוע לאלפי יהודים, לזכות/לע"נ יקיריכם, בסכום של 180 ₪ [ניתן לשלם באשראי או באופן אחר] – למעוניינים נא לכתוב את הפרשה וההקדשה במייל זה עם מספר טלפון ונשוב אליכם בהקדם.

~ ~ ~

דבר החסידות – פרשת חיי שרה

     

'דרוש' בפרשה

 

מספרים על הגאון רבי יהונתן אייבשיץ, שכאשר הוצע לו נכבדות – נכנס ל'מבחן' אצל החותן המיועד, כפי שהיה נהוג אז.

אולם דא עקא, שבמקום המפגש לא היו ספרים רק 'סידור'. אמר ר' יהונתן שזה בסדר, שיפתח את הסידור והוא, החתן, יאמר דבר תורה על הסידור.

הסידור נפתח ב"רבי ישמעאל אומר" שלפני הודו. פתח ר' יהונתן ואמר: יש כאן כמה שאלות:

א) למה קראו לתנא בשם ישמעאל והלוא אסור לקרוא בשם אדם רשע כמארז"ל (יומא לח, ב) דלא מסקינן בשמייהו?

ב) למה נאמר "רבי ישמעאל אומר" ולא "אמר רבי ישמעאל", כיון שמדובר בדבר חדש ולא במחלוקת?

ג) מה זה משנה אם הסדר בפסוק הוא "כלל ופרט" או "פרט וכלל" הרי ידוע שאין מוקדם ומאוחר בתורה.

נו, ומה התשובות לכל השאלות – שאל החותן?

ענה רבי יהונתן: כל השאלות מתורצות זו בזו, והסביר:

מהו אכן הטעם שקראו לו רבי ישמעאל? כיון שישמעאל עשה תשובה. אבל מהיכן למדים זאת? מהנאמר (בסוף פרשתנו) "ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו", שישמעאל כיבד את יצחק בקבורת אביו. אבל, נשאלת השאלה הלוא "אין מוקדם ומאוחר בתורה", ומה הראיה ממה שנכתב קודם יצחק ואח"כ ישמעאל? אלא על-כרחך צריך לומר, שבעניין אחד/פסוק אחד יש מוקדם ומאוחר בתורה. ועל פי זה מובן גם בעניין כלל ופרט ופרט וכלל – שכן דורשים בפסוק אחד את המוקדם והמאוחר.

וזה הפשט ב"רבי ישמעאל אומר": מה שקראו לו "רבי ישמעאל" – זה עצמו "אומר" (מלמדנו) שבשלש עשרה מדות התורה נדרשת מכלל ופרט ומפרט וכלל...

 (מפי השמועה)

 

[ראה עוד ב"דבר החסידות" תשע"ג, במעלת ה"חזרה בתשובה" והכרת ישמעאל ביצחק]

~~~

בסיום פרשת נישואי יצחק ורבקה בפרשתנו, נאמר (כד, סז) "...ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו".

ויש להקשות:

בתחילת פרשה הבאה (תולדות) נאמר "ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה", ורש"י מפרש שהיא היתה אז בת 3, כי יצחק היה בן 37 במות שרה ובאותו הפרק נולדה רבקה, יוצא שרבקה היתה בת שלש בנישואיה.

ואם כן נמצא, שרק שלש שנים אחר פטירתה התנחם יצחק אחרי אמו! ותמוה,  הרי בגמרא (מו"ק כז, ב) אמרו שאסור להתקשות על המת יותר מדאי, ואפילו על אביו ואמו אסור להתאבל יותר מי"ב חודש, וכיצד זה התאבל יצחק על אמו שלש שנים תמימות?

ואי אפשר ליישב, שאיסור זה שאין להתקשות על המת התחדש רק אחרי מתן תורה, כי:

א)    מדובר כאן בציווי שכלי, כלשון הגמרא שם: "אמר הקב"ה אי אתם רחמנים יותר ממני" (כלומר אם הקב"ה קבע שנה לאבל – די בכך).

ב)    "קיימו האבות כל התורה עד שלא ניתנה" (יומא כח, ב), ובפרט בנדון דידן – דיני אבלות וניחום אבלים –מפורש שהיו קודם מ"ת (ירושלמי מו"ק פ"ג ה"ח. בבלי סוטה יד, א)!

ג)     על הפסוק "וימאן להתנחם" (וישב לז, לה) אומרים רז"ל (הובא ברש"י) שזהו מפני שיוסף באמת היה חי. אבל לולא זאת – היה עליו להתנחם אחר י"ב חודש*.

מבאר הרבי, על דרך הדרוש:

בתרגום רבי יונתן בן עוזיאל (פרשתנו כד, סב ועוד) נאמר שבתקופה שבין עקידת יצחק לחתונתו הוא שהה בבית מדרשו של שם ועבר. או לפי דעה אחרת (מדרש. הובא בריב"א תולדות כה, כז, חזקוני פרשתנו כד, סג ועוד) – הלך לגן עדן.

ומסתבר לומר, שבהיותו ספון בישיבת שם ועבר או בגן עדן – לא ידע כלל מפטירת אמו**, וממילא כשחזר לאחר שלש שנים ושמע על פטירתה – נהג אבלות קצרה כדין שמועה רחוקה, ומיד אח"כ (בחתונתו) "וינחם יצחק אחרי אמו".

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: שיחת ש"פ תולדות תשכ"ה נד' בהוספות ללקוטי שיחות חלק ה (עמ' 369-70. לא מופיע במתורגם ללה"ק). הרעיון לעיבוד מקונ' "דבר מלכות" תולדות תשע"ז. "ביאורי החומש" בראשית ח"א (היכל מנחם תשס"ז) עמ' רצו-ז.

______________

*) ומ"ש בפרדר"א ר' יוסי אומר שלש שנים עשה יצחק אבל על שרה אמו כו' – (א) א"א לפרש כפשוטו, כי הוא היפך הדין כנ"ל (ולא יתר על הדין, כלשון הרד"ל שם).  (ב) ר"י שם הוא דלא כמ"ד (הובא בפירש"י) דחכה יצחק ג"ש כדי שתהא ראוי' לביאה, ולא מפני אבל שרה.

 

**) ואף שממ"ש רש"י כאן "המתין לה כו' ג' שנים" (וכן רש"י בראשית טו, יג. כח, ט), בהכרח שחולק על תירוץ הריב"א, דלשיטת הריב"א עברו ה' שנים משעת העקידה על נשואי יצחק, שאז הי' בן ארבעים שנה – ותירוץ הריב"א הוא על פירש"י שעה"פ ויגדלו הנערים – מ"מ הכתוב במדרש אשר יצחק הי' בג"ע לאחרי העקידה, גם רש"י ס"ל כן (ורק שסובר אשר גם (ב' שלימות ויותר מעט – שהם מקוטעות ג') שנים אלו נמנים במנין שנותיו).

במדרש שבספר עשרה מאמרות (מאמר אם כל חי ח"ג סעיף כט-ל) ובחזקוני: שהי' יצחק בג"ע ומשם יצא "לשוח בשדה" ופגש ברבקה כו'. ואולי נוסח אחר מצא הריב"א.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20079514

אתר השבת


מאמרים אחרונים