חכמים אסרו לטלטל חפצים מסוימים בשבת שמא יעשו בהם מלאכת חול. ובתנאים מסוימים התירו לטלטל מוקצה בגוף כגון ברגליים או במרפקים ויש פעמים שמותר לטלטל מוקצה  לצורך גופו או מקומו וכן מותרת הנגיעה ללא הזזתו
.וכאן הבאנו את עיקרי המוקצה הנפוצים בבית 1

א. כלי שמלאכתו לאיסור - כלי שדרך ההשתמשות בו בימי
החול מביאה לידי עשיית מעשה איסור בשבת כגון מברג או גפרורים וכד' מותר לטלטלו רק לצורך גופו או מקומו. 2

ב. טלטול לצורך גופו - כשיש צורך להשתמש במוקצה שהוא
כלי שמלאכתו לאיסור כגון במספריים שדינם ככלי שמלאכתי לאיסור (אסור לגזור בשבת ניירות וכדו')  מותר להשתמש בהם כדי לגזור אריזת מאכל כשאין אפשרות לפתוח בידיים או בסכין. 3

ג. טלטול לצורך מקומו -  מותר להרים כלי שמלאכתו לאיסור
לצורך מקומו כדי שהבית יהיה מסודר או שיש צורך במקום
שמונח עליו המוקצה כגון: אם יש על השולחן כלי כתיבה
.4'מותר להרימו כדי שיהיה אפשר לאכול על השולחן וכד' 4

ד. מוקצה מחמת חסרון כיס -  כשהחפץ גם כלי שמלאכתו
לאיסור ובנוסף הוא כלי יקר ערך ומקפידים שלא להשתמש בו בתשמיש אחר מלבד מה שהוא כגון: מצלמה, או דיסק 'של נגינה וכד' 5

טלטולו -  מוקצה מחמת חסרון כיס אסור לטלטלו כלל
ואפילו שיש חשש שינזק או יגנב ואפילו אם נשכח בחצר חפץ יקר כגון טלפון נייד  ויש חשש שיירטב במים אין
.6להרימו ולהכניסו למקומו בשבת 6

בשולחן שבת כולם נפגשים
לכן צריך לשמור יותר
שלא להוציא מילים שיכולות
לפגוע להכעיס ולגרום למריבה

 

ו. מוקצה מחמת גופו -
כאשר החפץ אין בו שימוש וגם אינו 
ראוי למאכל אדם או בהמה, ולא  חשבו עליו ככלי לפני
שבת. אין לטלטלו כלל כגון: גפרור שרוף שאינו כלי ואינו
ראוי למאכל, ולא חשבו להשתמש בו לפני שבת נחשב
כמוקצה מחמת גופו 7

ז.
נייר עטיפה של ממתקים - שאין בו שיירי מאכל הרי הואכמוקצה מחמת גופו כיון שאינו כלי, אינו ראוי לאכילה ולא
חשבו להשתמש בו ככלי ואם חשבו להשתמש בו לכלי
.כגון: נייר עטיפה של קרמבו למשחק) אינו מוקצה 8

 ח. קטן שאוחז מוקצה - אין להרים ילד קטן שיש בידו מוקצה
שמא יפול המוקצה ויבואו להרימו, וילד הבוכה מאוד ויש
, סכנה לבריאותו מותר להרימו כשיש בידו חפץ חסר ערך
אבל כשיש בידו חפץ חשוב כגון שלט של מזגן, או מצלמה יקרה וכד' אין  להרימו אפילו שבוכה מאוד, ומותר לומר לו להניחן במקום המשתמר 9

ט. נגיעה במוקצה - כל מוקצה שאינו זז ומתנדנד כשנוגעים בו וכן לא משמיע קול בנגיעה, מותר לגעת בו ולהשען עליו ולכן
מותר לשבת על מכונית כשאין חשש של אזעקה וכן מותר
'להניח בגדים על מייבש או מכונת כביסה וכד' 10

בשבת
צריך לחלק את הזמן
ילד יקבל לפחות חצי שעה עם אבא או אמא
או עם שניהם
זמן איכות ושמחה של למידה רעננה
משחקים וקשר במשפחה והערה
 באוירה חמה ונעימה
ואם הוא מלווה בכעס
פספסנו את המטרה

 

 


1. עיין רמב"ם סוף פרק כ"ד, בית יוסף בהקדמתו לסימן ש"ח, ובהקדמת משנ"ב לסי' ש"ח ישנם עוד סיבות ואלו העיקריות שולחן ערוך או"ח סימן שיא סעיף ח' טלטול מן הצד כלומר בשינוי לצורך דבר המותר, מותר. ובמשנה ברורה ס"ק ל' טלטול בגופו פירוש שאינו נוגע בידו אלא בגופו או בשאר אבריו מקילינן בו יותר משאר טלטול מן הצד ולכן מותר אפילו לצורך דבר האסור, ומש"כ שמותר בנגיעה כ"כ בשולחן ערוך או"ח סימן שח סעיף מ"ב דבר שהוא מוקצה מותר ליגע בו, ובלבד שלא יהא מנענע אפי' מקצתו, מגן אברהם סימן ש"י ס"ק ג' היינו כשהנגיעה היא לצורך דבר המותר אבל כשהנגיעה לצורך . המוקצה אסור

2. שו"ע ש"ח ס"ג, משנ"ב ס"ק י', ובס"ק י"ב כתב שההיתר הוא שאין כלי המותר אבל . כשיש כלי המותר לא יטלטל כלי שמלאכתו לאיסור עיין שו"ת תפילה למשה ח"א סי"ז

3. שו"ע או"ח סימן ש"ח סעיף ג' כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו בין לצורך גופו בין לצורך מקומו דהיינו שצריך להשתמש במקום שהכלי מונח שם, שו"ת תפילה למשה ח"א .סכ"ה עמ' רס"ו בתשובת הנאמ"ן.כתב שיזהר לא לטלטלו אחר השימוש

4. כמו שכתבנו בהערה לעיל

5. שו"ע ש"ח ס"א משנ"ב ס"ק ב' שמחמת חשש הפסד הוא מקפיד עליהם שלא לטלטלם ומקצה אותם מדעתו
ובמשנ"ב ס"ק ו' כתב בשם המ"א שאם הוא אינו מקפיד עליו לא הוי בשבילו כמוקצה מחמת חסרון כיס. וע"ע בשו"ת יבי"א ח"ז או"ח ל"ט אות ג. שכתב
. שדווקא שהכלי הוא כלי שמלאכתו לאיסור נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס

6. שולחן ערוך או"ח סימן שח סעיף א' כל הכלים ניטלים בשבת חוץ ממוקצה מחמת חסרון כיס, משנה
ברורה  סימן  שח ס"ק  ב'  שמחמת חשש  הפסד  הוא  מקפיד  עליהם  שלא לטלטלם ומקצה אותם מדעתו.
וגם בחשש של הפסד אין היתר לטלטלו וכתב שם בסעיף
,ג אפילו מחמה לצל דהיינו שאינו צריך לטלטלו אלא מפני שירא שישבר או יגנב שם
.אסור. וכתב שם במשנ"ב בשם הפמ"ג שאפשר לומר לגוי להכניסו הביתה כדי שלא ינזק

7. הקדמת הב"י לסימן ש"ח, שו"ע ס"ז וברמ"א כל דבר שאינו כלי כלל אסור לטלטלו אפילו לצורך גופו וכ"ש לצורך מקומו, ובסימן ש"ט מבואר שאבן דינה כמוקצה מחמת
. גופו, וכ"כ במנוחת אהבה ח"א עמ' רע"ח, ילקוט יוסף ד/ב עמ' שמ"ט

8. לכן צריך להיזהר ולא להרימם מהשולחן ביד אלא בשינוי ואם נישאר בתוכם שיירי מזון
.מותר לטלטלם אגב המזון שדבוק בדפנותיהם

9. שו"ע ש"ט משנ"ב ס"ק ב' כתב שאין להרים ילד שאוחז מוקצה מחמת גופו וכן פסקו אחרונים  הלכה  למעשה.  וע"ע  בשו"ע  ש"ח  מ"א  סק"ז  אם  שכח  ונטלה  בידו  מותר לטלטלה יותר, וכ"כ המשנ"ב ס"ק י"ג
שו"ע סימן ש"ח סי"ג לכן נראה להקל כשילד קטן .מחזיק מוקצה בידו ולומר לו להניחו במקום המשתמר מנוחת אהבה ח"א פי"ג ס

10. בשו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף מ"ב כתב דבר שהוא מוקצה מותר ליגע בו, ובלבד שלא יהא מנענע אפי' מקצתו, וע"ע במשנה ברורה סימן שח ס"ק יז, ובשו"ת יבי"א חלק ז או"ח .סימן לו כתב שנגיעה אפילו לצורך המוקצה מותרת