חז"ל כתבו לנו שירושלים חרבה בגלל שהיו מחללים בה את השבת. וכן עיר שלמה חרבה בגלל משחק בכדור בשבת.

אי אפשר להתעלם מהעובדה שחז"ל התייחסו לחילול שבת באופן החמור ביותר עד שהחשיבו את האדם שמחלל שבת לפני אנשים כגוי ממש. ולכן אם הוא נוגע ביין אסור לשתותו מדין של יין נסך... ויש פעמים שאינו מצטרף למניין . ואינו יכול לעלות לתורה.

 הרי יהודים תמימים מסרו את החיים שלהם בשביל שמירת ואילו כאן רואים בני נוער ומבוגרים שמאבדים את שבת. הכל בשביל הנאה של רגע גם את העולם הזה וגם את העולם הבא.

הרי זוהי האות של היהודי שמירת השבת והלכותיה וראדם שמאבד את האות הזה הוא מאבד איתה את הסימן . היהודי הרי כל סגולתו של האדם היהודי תלויה בשבת וברגע שהוא מאבד סגולה זו הוא מאבד סגולות אחרות שיצטרך להם בעתיד...